รู้จักเรา

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

​​

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต

​กดเพื่อดูรูปใหญ่

 

     บริษัท กรุงแทประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2494 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท สุขสวัสดิ์ประกันชีวิต จำกัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2494 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อครั้งที่ 2 เป็น บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงเทพประกันชวิต จำกัด และเพื่อให้บริษัทมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ตรวจสอบได้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนจึงได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตที่ ป. 1 /2551 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2551

การขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอเล็กทรอนิกส์และการรับรองระบบสารสนเทศ

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรับรองระบบสารสนเทศ

​กดเพื่อดูรูปใหญ่

 

     บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอเล็กทรอนิกส์และการรับรองระบบสาสนเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้บริษัทใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการต่อผู้มุ่งหวัง ลูกค้า ตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร ให้สามารถทำธุรกรรมผ่านระบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน คปภ. กำหนด ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้

  1. การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยลูกค้าสามารถซื้อประกันผ่านระบบ Smart Insured ที่ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังดำเนินการขอเอาประกันภัยได้ด้วยตนเอง โดยไม่ผ่านคนกลางในการเสนอขาย ซึ่งมีระบบเสนอขายอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท เว็ปไซต์ของนายหน้านิติบุคคล หรือแอปพลิเคชั่นของธนาคาร
  2. การใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต หรือธนาคาร สามารถใช้ระบบเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการเสนอขายต่อลูกค้าหรือ ผู้มุ่งหวังที่มีความประสงค์ในการขอเอาประกัน โดยตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตใช้ Smart App และสำหรับธนาคารใช้ Smart Banc เป็นเครื่องมือในการเสนอขาย
  3. การออกกรมธรรม์ประกันภัย คือกรมธรรม์ประกันภัยประเภทไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ที่มีผลทางกฏหมายเหมือนชุดกรมธรรม์กระดาษ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังในการขอรับประเภทของกรมธรรม์ ณ ขณะขอเอาประกัน หรือ ขอรับภายหลังจากการได้รับความคุ้มครองแล้ว รวมถึงลูกค้ายังสามารถดาวน์โหลดได้จากแอปพลิเคชั่นของบริษัท ที่เรียกว่า BLA Happy Life ได้ตลอดเวลา
  4. การชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัย คือระบบบริการลูกค้าที่ได้รับความคุ้มครองแล้วให้สามารถเรียกร้องสินไหม หรือขอรับบริการขอกู้เงินตามกรมธรรม์ ที่ลูกค้าสามารถทำการร้องขอด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่นของบริษัท ที่เรียกว่า BLA Happy Life

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ขายออนไลน์)

​กดเพื่อดูรูปใหญ่

 

     กรุงเทพประกันชีวิตได้จดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 สำหรับการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยบน www.bangkoklife.com เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พศ. 2559

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน เลขที่ ลง-0046-01

​กดเพื่อดูรูปใหญ่

 

     บริษัท กรุงเทพประกันชัวิต จำกัด (มหาชน)(“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับฐานะความมั่นคงทางการเงิน และการช่วยส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินธุรกิจการรับประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท จึงมีนโยบายในการลงทุนประกอบประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการให้บริการวางแผนทางการเงินในการสร้างความมั่งคั่ง สร้างฐานะให้กับลูกค้าคนสำคัญของบริษัทโดยมุ่งเน้นที่ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับภายใต้แนวคิด “ครองใจครองเมือง” ซึงกลยุทธ์หลักที่จะเชื่อมโยงทุกเป้าหมายของแผนงาน ของบริษัท คือ การ “สร้างภาพลักษณ์และความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต” ผ่านผู้ให้คำปรึกษาในวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน ทั้งการสร้างหลักประกัน และการสร้างฐานะ ผ่านที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ ซึ่งเป็นการพัฒนาทีมงานฝ่ายขายให้มีความสามารถครอบคลุม ทั้งในเรื่องของความรู้และทักษะในการเป็นที่ปรึกษาการเงิน รวมถึงความรู้ในสินค้าทางการเงินที่ครบวงจร ทั้งสินค้าประกันชีวิต สินค้าหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน และสินค้าที่เกี่ยวกับการลงทุน โดยบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน เลขที่ ลง-0046-01 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ