กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมตราสารหนี้


  • บัวหลวงธนทวี (B-TNTV)
    ลงทุนระยะสั้นและระยะปานกลาง เน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีสภาพคล่อง โดยจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลและตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนที่มีความมั่นคง ซึ่งเน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในตัวตราสาร หรือผู้ออกตราสาร หรือผู้ค้ำประกัน ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือรับรองตราสารหนี้นั้นๆ ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือ ( Credit Rating ) ตั้งแต่ A- ขึ้นไป อนึ่งกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( Derivatives ) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ( Structured Note )
  • บัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED)
    ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยจะทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด ตราสารหนี้ภาคเอกชน ต้องได้รับการจัดอันดับความน่า เชื่อถือในระดับ Investment Grade