กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมตราสารหนี้


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
B-TNTV : กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 13.7366 19/06/2024 0.89 0.94 1.77 0.89 0.77
BFIXED : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 12.9043 19/06/2024 1.12 1.20 2.17 0.89 1.06
B-ENHANCED : กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.1627 18/06/2024 1.46 1.56 2.51 0.22
BCAP-GFIO : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF BCAP ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.3603 17/06/2024 0.91 0.98 2.32 0.41
BCAP-MFIX : กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง Download PDF BCAP ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.4369 19/06/2024 0.98 1.07 2.44 0.92
B-ST : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.0093 19/06/2024