บีแอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์ (กบข.)

  • โครงการ บีแอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์ สำหรับสมาชิก กบข. ประกอบด้วยสัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ อุ่นใจ และ สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เฟิสต์ แคนเซอร์ บีแอลเอ เดย์ลี่ แคนเซอร์ และ บีแอลเอ เอ็นดิ้ง แคนเซอร์
  • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • สามารถซื้อกรมธรรม์จากโครงการ บีแอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์ สำหรับสมาชิก กบข. ได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ โดย จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เฟิสต์ แคนเซอร์ ทุกกรมธรรม์รวมกัน จะต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท
บีแอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์
บีแอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 
แผนความคุ้มครอง บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์ เอ็มเมอรัลด์ ไดมอนด์
1. สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ อุ่นใจ          
1.1 กรณีเสียชีวิต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
1.2 กรณีมีชีวิตอยู่จนครบอายุ 90 ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ความคุ้มครองมะเร็ง          
2. สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เฟิสต์ แคนเซอร์*
ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งครั้งแรก
         
2.1 โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม 60,000 100,000 200,000 400,000 600,000
2.2 โรคมะเร็งระยะลุกลาม 300,000 500,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000
3. สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เดย์ลี่ แคนเซอร์**
รับเงินชดเชยรายวันเมื่อเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากโรคมะเร็ง วันละ
(สูงสุดไม่เกิน 100 วันต่อการพักรักษาตัว ครั้งใดครั้งหนึ่ง และไม่เกิน 500 วัน ตลอดช่วงอายุสัญญาประกันชีวิต)
3,000 5,000 10,000 10,000 10,000
4. สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เอ็นดิ้ง แคนเซอร์
กรณีเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
300,000 500,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000
รวมผลประโยชน์ทั้งหมด
2,200,000 3,600,000 7,100,000 9,100,000 11,100,000

การจ่ายผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ เฟิสต์ แคนเซอร์ บีแอลเอ เดย์ลี่ แคนเซอร์ และ บีแอลเอ เอ็นดิ้ง แคนเซอร์ มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ โดยการจ่ายผลประโยชน์นั้น สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว และสัญญาประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่จะต้องมีผลบังคับ

* ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เฟิสต์ แคนเซอร์ กรณีเป็นโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม ตามข้อ 2.1 รับ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม และกรณีเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลามตามข้อ 2.2 ความคุ้มครองที่ได้รับจะเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหักด้วยผลประโยชน์กรณีเป็นโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม ตามข้อ 2.1 ที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) รวมทั้ง 2 กรณี คุ้มครองสูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม และเมื่อบริษัทจ่ายเงินครบตามจำนวนนี้แล้ว สัญญาเพิ่มเติมจะสิ้นผลบังคับโดยอัตโนมัติ

** การจ่ายผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เดย์ลี่ แคนเซอร์ ให้รวมถึงการเข้ารักษาด้วยวิธีเคมีบำบัด รังสีบำบัด หรือการรักษาตามความจำเป็นทางการแพทย์สำหรับรักษาโรคมะเร็งที่มีการทำหัตถการหรือต้องพักในโรงพยาบาลนานกว่า 6 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยถือเสมือนว่าได้รับการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยใน

กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ อุ่นใจ
  • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่มเว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัด อัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
  • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมหรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เฟิสต์ แคนเซอร์ บีแอลเอ เดย์ลี่ แคนเซอร์ และบีแอลเอ เอ็นดิ้ง แคนเซอร์

การประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งหมด หรือแต่บางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

  • ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติม ที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือก่อนวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย สัญญาเพิ่มเติมจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
  • ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ