hero

การประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรกลุ่ม


ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพจากสาเหตุใด ๆ ถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจำหรืออาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป โดยการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันที่เกิดการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ

กรณีต่อไปนี้ถือว่าเป็นทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรด้วย

    - ตาบอดสนิท 2 ข้าง และไม่มีทางรักษาให้หายได้
    - สูญเสียมือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง
    - สูญเสียมือ 1 ข้าง กับเท้า 1 ข้าง
    - ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ 1 ข้าง กับสูญเสียมือ หรือเท้า 1 ข้าง
**การสูญเสียมือหรือเท้า หมายถึง การตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยสิ้นเชิงถาวร

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนจะมีอายุครบ 65 ปี และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทฯ จะจ่ายเงินทดแทนเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ