บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 99/10 (มีเงินปันผล)

ประกันชีวิตประเภทตลอดชีพแบบมีเงินคืน ที่เพิ่มพูนความมั่งคั่งและส่งต่อผลประโยชน์จากรุ่นสู่รุ่น พร้อมการันตีเงินคืนรายปี และเพิ่มโอกาสรับเงินปันผล

กดเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประกันชีวิต ชนิดมีเงินปันผล
 

เพื่อตอบโจทย์การวางแผนในแต่ละด้านของชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ชนิดมีเงินปันผล จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น ด้วยสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ต่างจากแบบประกันทั่วไป โดยเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมบริหารจัดการด้วยพอร์ตการลงทุนเฉพาะ ด้วยความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ มุ่งให้ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

เปรียบเทียบสัดส่วนเงินลงทุนสำหรับแบบประกันทั่วไป และแบบประกันชนิดมีเงินปันผล

แฮปปี้ซฟวิ่ง 99/10 (มีเงินปันผล)

จุดเด่นด้านการลงทุน

แฮปปี้ซฟวิ่ง 99/10 (มีเงินปันผล)
 

จัดพอร์ตการลงทุนเฉพาะ*

กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีเงินปันผล ทำให้มีความยืดหยุ่นในการลงทุน เพื่อมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในขณะที่ยังได้รับการการันตี ผลตอบแทนขั้นต่ำ

แฮปปี้ซฟวิ่ง 99/10 (มีเงินปันผล)
 

วิเคราะห์ข้อมูลหลักทรัพย์เป็นหลัก

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน (Bottom up) ทำให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

แฮปปี้ซฟวิ่ง 99/10 (มีเงินปันผล)
 

บริหารและติดตามการลงทุน

ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง

* บริษัทมีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับแบบประกันชนิดมีเงินปันผล ในสัดส่วนที่สูงกว่าแบบประกันทั่วไป โดยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ หุ้นสามัญ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่รวมธุรกิจที่มีแนวโน้มอัตราการเติบโตสูงในระยะยาว เช่น กลุ่มเทคโนโลยี และสุขภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

แฮปปี้ซฟวิ่ง 99/10 (มีเงินปันผล)
บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 99/10 (มีเงินปันผล)
ระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุ
99 ปี
บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 99/10 (มีเงินปันผล)
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
10 ปี
บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 99/10 (มีเงินปันผล)
การันตีเงินคืน 4%(1)/
ครบกำหนดสัญญารับ 700%(2)
บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 99/10 (มีเงินปันผล)
มีโอกาสรับผลตอบแทนจาก
เงินปันผล(3)
แฮปปี้ซฟวิ่ง 99/10 (มีเงินปันผล)
 • อายุรับประกันภัย: แรกเกิด - 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น : 50,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน และรายเดือน
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 
 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีมีชีวิตอยู่
 • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 98 ปี รับเงินคืนปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินครบกำหนดสัญญา 700%(1)
 • มีโอกาสรับเงินปันผลรายปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป จนถึงวันครบกำหนดสัญญา ตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัท(2)
2. กรณีเสียชีวิต
 • ในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงิน 100%
 • ในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับเงิน 200%
 • ในปีกรมธรรม์ที่ 3 รับเงิน 300%
 • ในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับเงิน 400%
 • ในปีกรมธรรม์ที่ 5 รับเงิน 500%
 • ในปีกรมธรรม์ที่ 6 ถึงรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 99 ปี รับเงิน 510% เพิ่มขึ้นปีละ 10% สูงสุดถึง 700%
(% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 105% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)
(1) % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริงแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
(2) บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะเริ่มพิจารณาจ่ายตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยเงินปันผลรายปีดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในแต่ละปีหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัยในปีนั้น ๆ ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี
กดเพื่อแสดงตัวอย่างความคุ้มครองและผลประโยชน์
 

คุณผู้ชาย อายุ 40 ปี สุขภาพแข็งแรง สมัครทำประกันชีวิตแบบบีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 99/10 (มีเงินปันผล) ระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุ 99 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,200,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 612,900 บาท และมีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 20 ตลอดอายุสัญญา

หน่วย : บาท

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกันชีวิต
(ณ ต้นปีกรมธรรม์)
ผลประโยชน์เงินคืน
(ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์)
ตัวอย่างเงินปันผลรายปีจากผลตอบแทน
การลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา(1)
ความคุ้มครองชีวิต มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ รวมเงินขอคืน
ตามสิทธิ์
ก่อนครบ
สัญญา
ผลประโยชน์
ทางภาษี
ต่อปี สะสม % ของจำนวนเงิน
เอาประกันชีวิต
จำนวนเงิน 3% 4% 5% % ของจำนวนเงิน
เอาประกันชีวิต
จำนวนเงิน
1 612,900 612,900 4% 48,000 0 0 0 100% 1,200,000 36,000 84,000 20,000
2 612,900 1,225,800 4% 48,000 1,392 9,960 18,540 200% 2,400,000 393,600 489,600 20,000
3 612,900 1,838,700 4% 48,000 2,112 15,132 28,164 300% 3,600,000 979,200 1,123,200 20,000
4 612,900 2,451,600 4% 48,000 2,844 20,412 37,980 400% 4,800,000 1,498,800 1,690,800 20,000
5 612,900 3,064,500 4% 48,000 3,588 25,752 47,928 500% 6,000,000 2,113,200 2,353,200 20,000
6 612,900 3,677,400 4% 48,000 4,344 31,200 58,056 510% 6,120,000 2,570,400 2,858,400 20,000
7 612,900 4,290,300 4% 48,000 5,124 36,768 68,412 520% 6,240,000 3,037,200 3,373,200 20,000
8 612,900 4,903,200 4% 48,000 5,916 42,468 79,020 530% 6,360,000 3,516,000 3,900,000 20,000
9 612,900 5,516,100 4% 48,000 6,732 48,276 89,832 540% 6,480,000 4,004,400 4,436,400 20,000
10 612,900 6,129,000 4% 48,000 7,560 54,240 100,908 550% 6,600,000 4,504,800 4,984,800 20,000
11 - 6,129,000 4% 48,000 7,644 54,840 102,036 560% 6,720,000 4,539,600 5,067,600 -
12 - 6,129,000 4% 48,000 7,728 55,440 103,152 570% 6,840,000 4,574,400 5,150,400 -
13 - 6,129,000 4% 48,000 7,812 56,052 104,292 580% 6,960,000 4,609,200 5,233,200 -
14 - 6,129,000 4% 48,000 7,896 56,664 105,432 590% 7,080,000 4,645,200 5,317,200 -
15 - 6,129,000 4% 48,000 7,992 57,288 106,596 600% 7,200,000 4,681,200 5,401,200 -
.. - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -
อายุครบ 98 - 6,129,000 4% 48,000 10,656 76,452 142,236 700% 8,400,000 6,229,200 9,013,200 -
อายุครบ 99 - 6,129,000 700% 8,400,000 10,776 77,316 143,856 700% 8,400,000 6,600,000 11,184,000 -
รวม 6,129,000 932% 11,184,000 500,460 3,590,160 6,679,872 - - - - 200,000
 • เงินปันผลรายปี และมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ เป็นมูลค่าที่คำนวณ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์
 • กรณีเสียชีวิต จะได้รับผลประโยชน์ตามความคุ้มครองชีวิตในตารางข้างต้น หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

หน่วย : บาท

สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ (รวมเงินปันผล) กรณีไม่มีการจ่ายเงินปันผล ตัวอย่างเงินปันผลรายปีทั้งหมดจากผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา(1)
3% 4% 5% 3% 4% 5%
กรณีไม่คงเงินปันผลไว้กับบริษัท กรณีคงเงินปันผลไว้กับบริษัท(2)
 1. ผลประโยชน์เงินคืนรายปีทั้งหมด
2,784,000 2,784,000 2,784,000 2,784,000 2,784,000 2,784,000 2,784,000
 1. เงินครบกำหนดสัญญา
8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000
 1. โอกาสรับเงินปันผลรายปีทั้งหมดตลอดสัญญา (ผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่าย)
- 500,460 3,590,160 6,679,872 500,460 3,590,160 6,679,872
 1. ได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเติม (ตัวอย่างอัตราดอกเบี้ยทบต้น1%)(2)
- - - - 148,956 1,068,564 1,988,184
 1. ผลประโยชน์ตลอดสัญญา (1.+2.+3+4.)
11,184,000 11,684,460 14,774,160 17,863,872 11,833,416 15,842,724 19,852,056
 1. เบี้ยประกันภัยที่ชำระทั้งหมด 10 ปี
6,129,000 6,129,000 6,129,000 6,129,000 6,129,000 6,129,000 6,129,000
 1. ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ (5.-6.)
5,055,000 5,555,460 8,645,160 11,734,872 5,704,416 9,713,724 13,723,056
 1. ผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีทั้งหมด 10 ปี
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
 1. ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ (กรณีรวมผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี (7.+8.))
5,255,000 5,755,460 8,845,160 11,934,872 5,904,416 9,913,724 13,923,056

(1) บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะเริ่มพิจารณาจ่ายตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยเงินปันผลรายปีดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในแต่ละปีหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัยในปีนั้น ๆ ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

(2) กรณีเลือกคงเงินปันผลไว้กับบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากจำนวนเงินปันผลนั้น ซึ่งตัวอย่างข้างต้นเป็นกรณีคงเงินปันผลรายปีไว้กับบริษัททุกปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 จนครบกำหนดสัญญา และบริษัทคำนวณอัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 1.0 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยทบต้นดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น ไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทรับรองเนื่องจากอาจมีอัตราต่ำกว่าหรือสูงกว่าตัวอย่างนี้ก็ได้

ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่นำไปใช้ในการคำนวณเงินปันผล และผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญาที่แสดงนั้นประมาณมาจากผลตอบแทนการลงทุนโดยเฉลี่ยของบริษัท ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าจากที่แสดงได้ ผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา คือ ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา โดยสามารถดูผลตอบแทนการลงทุนในแต่ละปีผ่านทาง www.bangkoklife.com/parfund_ROI

หมดกังวัลเรื่องค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย สำหรับผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพ สามารถนำเงินคืนระหว่างปีกรมธรรม์มาเลือกซื้อประกันสุขภาพ เพื่อสร้างสวัสดิการให้กับตนเอง และเพิ่มความอุ่นใจของคุณ

ตัวอย่าง คุณผู้ชาย อายุ 40 ปี สุขภาพแข็งแรง สนใจทำประกันชีวิตแบบบีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 99/10 (มีเงินปันผล) ระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุ 99 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี และยังต้องการความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติมโดยสนใจทำประกันสุขภาพจากกรุงเทพประกันชีวิต

1.
สมัครทำประกัน บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 99/10 (มีเงินปันผล)
และ ประกันสุขภาพจากกรุงเทพประกันชีวิต
2.
ได้รับเงินคืนในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1
ถึงรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 98 ปี
ปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
+ โอกาสรับผลตอบแทนจากเงินปันผล(1)
3.
สามารถนำเงินคืนที่ได้รับของทุกปี
มาชำระเบี้ยประกันภัยของประกันสุขภาพ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2
และไว้เป็นเงินก้อนใช้จ่ายยามชรา หรือส่งต่อเป็นหลักประกันให้คนรุ่นหลัง

(1) บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะเริ่มพิจารณาจ่ายตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยเงินปันผลรายปีดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในแต่ละปีหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัยในปีนั้น ๆ ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

หมายเหตุ: ตัวอย่างข้างต้นเป็นตัวอย่างผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 40 ปีเท่านั้น ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยของประกันสุขภาพจะแตกต่างตามเพศและปรับตามอายุที่เปลี่ยนไปและอาจเปลี่ยนแปลงตามระดับความเสี่ยง ประวัติสุขภาพ และชั้นอาชีพของผู้เอาประกันภัยตามอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

ส่งต่อความมั่งคั่งให้กับคนที่คุณรัก ด้วยการสร้างหลักประกันที่มั่นคง โดยการวางแผนเริ่มต้นออมเงินในรูปแบบประกันชีวิตเพื่อการศึกษาสำหรับลูก นอกจากนี้ยังได้รับผลประโยชน์ตลอดระยะทาง ทุกช่วงเวลาของชีวิต

ตัวอย่าง คุณพ่อวางแผนเก็บเงินออมให้ลูกชายอายุ 1 ปี เพื่อเป็นทุนการศึกษา จึงสนใจประกันบีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 99/10 (มีเงินปันผล) ระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุ 99 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 817,780 บาท

1 การันตีผลประโยชน์

แฮปปี้ซฟวิ่ง 99/10 (มีเงินปันผล)
 

2 โอกาสรับเงินปันผลรายปี(1) ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป

(1) บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะเริ่มพิจารณาจ่ายตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยเงินปันผลรายปีดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในแต่ละปีหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัยในปีนั้น ๆ ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

หมายเหตุ: ตัวอย่างข้างต้นเป็นตัวอย่างผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 1 ปีเท่านั้น ผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้เอาประกันภัย

กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 
 • กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

หมายเหตุ

 1. สื่อโฆษณาฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้ที่บริษัท หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 3. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 4. เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ยและถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 5. เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ