ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

อุ่นใจทุกที่ คุ้มครองทั่วโลก ตลอด 24 ชม.

เพิ่มความอุ่นใจให้ตัวคุณ เลือกแผนคุ้มครองได้ตามชั้นอาชีพกับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) คุ้มครองทุกที่ทั่วโลก ตลอด 24 ชม. พร้อมชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามจริง เริ่มต้นเพียงปีละ 1,000 บาท

 • รับประกันสูงสุดถึงอายุ 60 ปี
 • เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงปีละ 1,000 บาท หรือวันละ 2.75 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • คุ้มครองการสูญเสียอวัยวะ และสายตาจากอุบัติเหตุสูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • คุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ขยายความคุ้มครองกรณีถูกฆาตกรรมและลอบทำร้าย และเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามชั้นอาชีพของผู้เอาประกัน

ทำวันนี้ อุ่นใจทุกที่

 1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิต
  100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือกรณีสูญเสีย มือ เท้า สายตา อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสองข้าง หรือรวมกันตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป
  60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีสูญเสีย มือ เท้า สายตาอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงข้างเดียว
 2. ค่ารักษาพยาบาล
  รับเงินทดแทนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุภายใน 52 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุในกรณีผู้ป่วยในและ/หรือผู้ป่วยนอกต่อครั้งตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินคุ้มครองในแต่ละแผน
 3. เงินชดเชยรายได้กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
  รับเงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในตามวงเงินคุ้มครองในแต่ละแผนต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
  (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)

ขยายความคุ้มครองความสูญเสียที่เกิดขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุดฮือต่อต้านรัฐบาล และการก่อการร้าย

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ