ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

เกนเฟิสต์ 810


จุดเด่นบริการ

 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ
 • รับเงินคืน ต่อเนื่องทุกปี และรับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา
 • รับความคุ้มครองชีวิต สูงถึง 700% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิต

รับผลประโยชน์เป็นร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 5 รับ 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 6 รับ 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 7-15 รับ 700% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา รับ ผลประโยชน์เงินคืนรวม 810% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-7 รับเงินคืนปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 8-15 รับเงินคืนปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 742% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ: เงินคืนรายปีและเงินครบกำหนดสัญญา เป็นเงินคืนที่รวมเงินคืนพิเศษแล้ว

เงื่อนไข

 • สมัครได้ตั้งแต่ แรกเกิด - 75 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • ไม่จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สำหรับเพศชายและเพศหญิง

อายุ (ปี) จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
50,000 - 99,999 100,000 - 299,999 300,000 - 999,999 1,000,000 - 2,999,999 3,000,000 ขึ้นไป
แรกเกิด - 50 976 965 949 938 923
51 - 60 987 976 960 954 949
61 - 75 998 987 976 971 965

การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือน 1 วันขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

สมัครบริการ

สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัยเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com