hero

การเรียกร้องสินไหมประกันกลุ่ม


​​​​

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

การขอรับเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน​
 
 • ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาขาของบริษัทฯ ทุกแห่งทั่วประเทศ
 • สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการเรียกร้องด้วยตนเองได้ตามประเภทหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานใหญ่ (ศูนย์บริการลูกค้า) / สำนักงานสาขาทุกแห่งของบริษัท / call center 0 2777 8888 หรือ สินไหมประกันกลุ่ม 0 2777 8470 - 7

การยื่นเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 
 • ยื่นเอกสารที่ตัวแทนของท่าน หรือสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาทุกแห่งที่ท่านสะดวก
 • ยื่นเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ ส่วนสินไหมประกันกลุ่ม บริษัท กรุงเทพประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)ชั้น 12 เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
 • ทาง Mobile Application : Bangkok life GMC
ระยะเวลาในการพิจารณาค่าสินไหม
 

     บริษัทฯ จะพิจารณาภายใน 3-15 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีมีเหตุอันควรสงสัย บริษัทฯ จะต้องพิสูจน์หลักฐาน บริษัทฯอาจขยายระยะเวลาที่กำหนดไว้ออกไปได้ตามความจำเป็น ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

วิธีการรับเงินค่าสินไหม
 
 • จ่ายเป็นเช็ค/ดร๊าฟ ให้กับ ผู้เอาประกัน หรือ ผู้ทรงกรมธรรม์
 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์ ตามที่ระบุไว้กับบริษัทฯ

การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการเสียชีวิตจากโรค​

 • คำขอเรียกร้องสิทธิของผู้รับประโยชน์หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย (แบบอ้างสิทธิ์ ก)
 • หลักฐานในการยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยทุกราย
 • สำเนาใบมรณบัตรหรือหลักฐานรับรองการตายที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หรือสถานพยาบาล หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกเอกสารหลักฐานดังกล่าว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีการจำหน่ายการตายของสมาชิกผู้เอาประกันภัย
 • หลักฐานในการให้ความยินยอมของผู้รับประโยชน์หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ในการเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัย
 • แบบฟอร์มรายงานแพทย์ของบริษัท (แบบอ้างสิทธิ์ ข) กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน กรณีทุนประกันเป็นเท่าของเงินเดือน
 • ภาพถ่ายยืนยันตัวตนคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับประโยชน์แต่ล่ะท่าน ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์รายใด ได้รับค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่ 100,000 บาท. ขึ้นไป

การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่น

 • หนังสือรับรองการทำประกันภัยกลุ่ม เว้นแต่บริษัทได้ออกหนังสือรับรองการทำประกันภัยกลุ่มให้แก่สมาชิกผู้เอาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องส่งคืนหนังสือรับรองการทำประกันภัยกลุ่ม
 • คำขอเรียกร้องสิทธิของผู้รับประโยชน์หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย (แบบอ้างสิทธิ์ ก) ทุกรายตามแบบที่บริษัทกำหนด
 • หลักฐานในการยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยทุกราย
 • สำเนาใบมรณบัตรหรือหลักฐานรับรองการตายที่ออกโดยหน่วยงานราชการหรือสถานพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกเอกสารหลักฐานดังกล่าว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีการจำหน่ายการตายของสมาชิกผู้เอาประกันภัย
 • หลักฐานในการให้ความยินยอมของผู้รับประโยชน์หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ในการเปิดเผยประวัติการรักษาของสมาชิกผู้เอาประกันภัย
 • แบบฟอร์มรายงานแพทย์ของบริษัท (แบบอ้างสิทธิ์ ข) กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
 • สำเนาบันทึกประจำวัน และรายงานสรุปการสอบสวนเกี่ยวกับคดี (ถ้ามี) ที่ได้รับรองในหน้าที่จากเจ้าพนักงาน
 • สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพที่ได้รับรองในหน้าที่จากเจ้าพนักงาน หรือสำเนารายงานการตรวจศพที่ได้รับรองในหน้าที่จากหน่วยงานราชการ หรือสถานพยาบาล หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกเอกสารหลักฐานดังกล่าว (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน (กรณีทุนประกันภัยเเป็นเท่าของเงินเดือน)
 • ภาพถ่ายยืนยันตัวตนคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับประโยชน์แต่ล่ะท่าน ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์รายใดได้รับค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่ 100,000. บาท ขึ้นไป

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุ กรณีไม่เสียชีวิต

 • คำขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามแบบที่บริษัทกำหนด
 • หลักฐานในการยืนยันตัวตนของผู้เอาประกันภัยที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
 • ใบรับรองแพทย์หรือรายงานแพทย์
 • สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับรองในหน้าที่จากเจ้าพนักงาน (ถ้ามี)
 • หลักฐานในการให้ความยินยอมของผู้เอาประกันภัยในการเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัย

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาล

 • คำขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลประกันสุขภาพกลุ่มตามแบบที่บริษัทกำหนด
 • หลักฐานในการยืนยันตัวตนของสมาชิกผู้เอาประกันภัยที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
 • ใบรับรองแพทย์หรือรายงานแพทย์ ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
 • หลักฐานในการให้ความยินยอมของสมาชิกผู้เอาประกันภัยในการเปิดเผยประวัติการรักษาของสมาชิกผู้เอาประกันภัย

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีการประกันภัยโรคร้ายแรง

 • คำขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามแบบที่บริษัทกำหนด
 • หลักฐานในการยืนยันตัวตนของสมาชิกผู้เอาประกันภัยที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
 • ใบรับรองแพทย์หรือรายงานผลการตรวจและวินิจฉัยของแพทย์ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาแต่ละโรคร้ายแรง
 • หลักฐานในการให้ความยินยอมของสมาชิกผู้เอาประกันภัยในการเปิดเผยประวัติการรักษาของสมาชิกผู้เอาประกันภัย

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผ่าน Mobile Application : Bangkok life GMC

 • เขียนข้อความกำกับลงในใบเสร็จรับเงิน โดยระบุข้อความดังนี้ “ใช้เบิกค่ารักษาพยาบาลกับกรุงเทพประกันชีวิต” ด้วยปากกาน้ำเงิน
 • ดาวน์โหลดภาพ ใบเสร็จรับเงิน , ใบรับรองแพทย์ ผ่าน Application : Bangkok life GMC
 • บริษัทฯ จะพิจารณาภายใน 3-15 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีมีเหตุอันควรสงสัย บริษัทฯ จะต้องพิสูจน์หลักฐาน บริษัทอาจขยายระยะเวลาที่กำหนดไว้ออกไปได้ตามความจำเป็น ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน หรือ บริษัทฯ มีเหตุสงสัย จะขอใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อนำมาพิจารณาในการจ่ายค่าสินไหม
 • บริษัทฯ จะโอนค่าสินไหมเข้าบัญชีให้กับ พนักงาน

การเรียนร้องค่าสินไหมทดแทน ผ่าน Fax Claim

 • ผู้เอาประกันตรวจสอบ โรงพยาบาลคู่สัญญา (เฉพาะโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายคู่สัญญา)
 • การแสดงตนของผู้เอาประกันโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประกันสุขภาพกลุ่ม กรณีเด็ก ยังไม่บรรลุนิติภาวะแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • ขั้นตอนต่อไป ทางโรงพยาบาลคู่สัญญาจะเป็นผู้ประสานงานกับบริษัทโดยตรงและให้คำแนะนำท่านต่อไป

การเรียนร้องค่าสินไหมทดแทน เงินชดเชยรายได้

 • คำขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามแบบที่บริษัทกำหนด
 • หลักฐานในการยืนยันตัวตนของสมาชิกผู้เอาประกันภัยที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
 • ใบรับรองแพทย์หรือรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
 • หลักฐานในการให้ความยินยอมของสมาชิกผู้เอาประกันภัยในการเปิดเผยประวัติการรักษาของสมาชิกผู้เอาประกันภัย
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ