ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

แพลนเฟิสต์


วางแผนล่วงหน้า เพื่อสร้างหลักประกันให้ธุรกิจและครอบครัวที่คุณรัก

 • สร้างหลักประกัน ให้ธุรกิจและครอบครัวที่คุณรัก
 • คุ้มครองอุ่นใจ กับ 2 แผนความคุ้มครองที่คุณเลือกได้
 • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
แผน A แผน B*
1. กรณีเสียชีวิตทุกกรณี ทั้งจากการเจ็บป่วยหรือจากอุบัติเหตุ ได้รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ได้รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทั้งจากการเจ็บป่วยหรือจากอุบัติเหตุ ไม่คุ้มครองกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ได้รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

*สำหรับแผน B เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ความคุ้มครองตามแบบประกันนี้จะสิ้นผลบังคับทันที

เงื่อนไข

 • อายุที่รับประกันภัย
  สำหรับแผน A: 20-59 ปี
  สำหรับแผน B: 20-55 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี หรือ 10 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี หรือ 10 ปี
 • ทุนประกันภัย
  สำหรับแผน A: ขั้นต่ำ 300,000 บาท สูงสุดไม่เกินวงเงินสินเชื่อ
  สำหรับแผน B: ขั้นต่ำ 300,000 บาท สูงสุดไม่เกินวงเงินสินเชื่อและไม่เกิน 20 ล้านบาท

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

แผน A

อายุ (ปี) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง เพศชาย
20 - 59 3.30-13.22 บาท 4.90-23.36 บาท 2.81-16.06 บาท 4.38-27.72 บาท

แผน B

อายุ (ปี) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง เพศชาย
20 - 55 3.41-10.54 บาท 5.26-19.27 บาท 2.92-12.19 บาท 4.74-22.16 บาท
 • การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com