สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ทุพพลภาพ โพรเทค

​​
  • รับประกันภัยตั้งแต่ อายุ 15 - 65 ปี (คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 75 ปี)
  • สัญญาแบบปีต่อปี สามารถต่ออายุได้เท่ากับระยะเวลาตามสัญญาประกันชีวิตหลัก สูงสุดถึงอายุ 74 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 300,000 บาท หรือสูงสุด 10 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญา ประกันชีวิต แต่ไม่เกิน 30,000,000 บาท

ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ หรือจากการสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม และสัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันที

กรณีผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที่ส่งผลทำให้ผู้เอาประกันภัย ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง และไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพใด ๆ ได้ ซึ่งการทุพพลภาพนั้นต้องเป็นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา อย่างน้อย 180 วัน

กรณีผู้เอาประกันภัยสูญเสียสายตาและอวัยวะ*

  1. สูญเสียสายตาทั้งสองข้าง หรือ
  2. สูญเสียมือทั้งสองข้าง หรือเท้าทั้งสองข้าง หรือมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง หรือ
  3. สูญเสียสายตาหนึ่งข้าง และสูญเสียมือหรือเท้าหนึ่งข้าง

* สูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายเป็นปกติได้ / สูญเสียมือหรือเท้า หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกาย ตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานโดยถาวรสิ้นเชิงของอวัยวะนั้น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

×

สนใจแบบประกัน
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ