ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

เครดิตเฟิสต์


ประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินจากการกู้สินเชื่อ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจนถึงขั้นเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เพื่อรักษากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและธุรกิจของคุณ ให้ยังคงเป็นคนที่คุณรักอย่างสมบูรณ์

 • รักษากรรมสิทธิ์ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด จนถึงขั้นเสียชีวิตหรืทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • คุ้มครองอุ่นใจ กับ 2 แผนความคุ้มครองที่คุณเลือกได้
 • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์*
แผน A แผน B
1. กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ หรือจากการเจ็บป่วย ได้รับเงินทดแทนเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงในเดือนของปีกรมธรรม์ ที่เสียชีวิต ได้รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ได้รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ได้รับเงินทดแทนเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงในเดือนของปีกรมธรรม์ที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ได้รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ: เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือข้อ 3 ข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ความคุ้มครองตามแบบประกันนี้จะสิ้นผลบังคับทันที

เงื่อนไข

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจทั้งบุคคลธรรมดาทั่วไปและนิติบุคคลของธนาคารกรุงเทพ
 • อายุที่รับประกันภัย
  สำหรับแผน A และแผน B แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว: 20-60 ปี (รวมระยะเวลาเอาประกันภัยแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
  สำหรับแผน B แบบชำระเบี้ยรายปี 20-60 ปี (รวมระยะเวลาเอาประกันภัยแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย
  สำหรับแผน A: ระยะเวลาเอาประกันภัย 2-30 ปี
  สำหรับแผน B: แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ระยะเวลาเอาประกันภัย 2-10 ปี
  แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ระยะเวลาเอาประกันภัย 1-30 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัย

 • การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี
 • ผู้ทำประกันภัยสามารถขอกู้เพิ่มเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองเพิ่มเติม (กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง) ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ