รู้จักเรา

การจัดการองค์กร

​​
คณะกรรมการ
 1. ดร. ศิริ การเจริญดี

  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
  ประธานกรรมการลงทุน /
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
  ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 2. คุณชัย โสภณพนิช

  กรรมการ / กรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน

 3. คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย

  ประธานกรรมการตรวจสอบ /
  กรรมการอิสระ / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 1. คุณคมคาย ธูสรานนท์

  ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนา
  สู่ความยั่งยืน / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
  / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 2. คุณประพันธ์ อัศวอารี

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 3. คุณวราวรรณ เวชชสัสถ์

  ประธานกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ /
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 1. คุณสาวิตรี รมยะรูป

  กรรมการ / กรรมการลงทุน /
  กรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 2. คุณประไพวรรณ ลิมทรง

  กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
  และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 3. คุณเวทิศ อัศวมังคละ

  กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน /กรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการ
  งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. คุณโทโมฮิสะ คาวาซากิ

  กรรมการ

 2. คุณโทโมฮิโระ เยา

  กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 3. คุณยูอิชิ ฮอนด้า

  กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
  กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 1. คุณชลลดา โสภณพนิช

  กรรมการ / กรรมการลงทุน /
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. คุณโชน โสภณพนิช

  กรรมการ / กรรมการลงทุน /กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

​ดาวน์โหลด กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

 
คณะที่ปรึกษา
 1. คุณเดชา ตุลานันท์

  ที่ปรึกษา

 2. คุณปานศักดิ์ พฤกษากิจ

  ที่ปรึกษา

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ