รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

     บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งบุคคลในองค์กรและนอกองค์กร ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของลูกค้า พนักงาน ชุมชน คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการเคารพสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนของพนักงานในการจ้างงานและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งบริษัทได้ระบุุไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณบริษัท

ขอบเขตการดำเนินการ

     นโยบายสิทธิมนุษยชนนี้ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัท รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง พนักงานหรือผู้สมัครงาน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และชุมชนใกล้เคียงโดยรอบบริษัท


​นิยามศัพท์

       
  ​บริษัท ​หมายถึง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  ​ลูกค้า ​หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท รวมถึงผู้มุ่งหวังที่มีโอกาสซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
  ​พนักงาน ​หมายถึง พนักงานทุกคนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาจ้างงานในทุกตำแหน่งของบริษัท รวมถึง ผู้สมัครงานของบริษัท
  คู่ค้า ​หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่จัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ให้แก่บริษัท เช่น โรงพยาบาลคู่สัญญา
  พันธมิตรทางธุรกิจ ​หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่นำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้แก่ลูกค้าโดยตรง ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน และนายหน้า
  ชุมชน ​หมายถึง ชุมชนใกล้เคียงโดยรอบบริษัท


แนวทางในการปฏิบัติ

ลูกค้า

 • บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียม โดยได้กำหนดนโยบายปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม รวมถึงกำหนดระเบียบปฏิบัติ และกรอบการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการก่อนการขาย ระหว่างการขาย จนถึงการบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบถ้วน ถูกต้อง และได้รับการเสนอขายหรือให้บริการอย่างเป็นธรรม
 • บริษัทจัดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และระเบียบปฏิบัติงานการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มีการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

พนักงาน

 • บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน สนับสนุนความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง ด้วยการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างทางเพศ อายุุ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความพิการ และการศึกษา โดยให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการการสรรหาและว่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทน การรักษาพนักงาน การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของพนักงานทุกคนให้มีความสุขในการทำงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร และสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
 • บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิแรงงาน โดยไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมาย ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

คู่ค้า

 • บริษัทสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีกระบวนการจัดซื้อจัดหาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้กำหนดปัจจัยด้านสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า โดยคู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและด้านอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัท

พันธมิตรทางธุรกิจ

 • บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ด้วยการปฏิบัติต่อตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน และนายหน้าประกันชีวิต อย่างเท่าเทียม โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือก การรักษามาตรฐานจรรยาบรรณในอาชีพ การกำหนดผลิตภัณฑ์และวิธีการเสนอขายที่เหมาะสม การบริหารค่าตอบแทนจากการขายและค่าบริหารทีมงาน รวมทั้งสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ โดยไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนและสอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ชุมชนใกล้เคียงโดยรอบของบริษัท

 • บริษัทยึดมั่นต่อหลักการและแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม


การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

     บริษัทได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนในการทุจริตประพฤติมิชอบ และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) ในการทุจริตประพฤติมิชอบ และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน นายหน้าประกันชีวิต และผู้แนะนำหน่วยลงทุน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนบริษัท
​     โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจน ได้แก่ ชื่อผู้ร้องเรียน (จะเปิดเผยตนเองหรือไม่ก็ได้) วันและเวลา สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ รายละเอียดของเหตุการณ์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หรือ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อกลับ เพื่อให้บริษัทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สืบสวนข้อเท็จจริง


ช่องทางการติดต่อ

     บุคคลใดที่ทราบเบาะแส หรือสงสัยโดยสุจริตว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตประพฤติมิชอบ และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ไม่ว่าตนเองจะได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
audit_committee@bangkoklife.com
2. ฝ่ายตรวจสอบ
โทรศัพท์ 0-2777-8233-4 โทรสาร 0-2777-8237 หรือ
auditor@bangkoklife.com
3. สำนักกำกับการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 0-2777-8861 โทรสาร 0-2777-8605 หรือ
compliance@bangkoklife.com


กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

    บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อลดความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัท โดยการตรวจสอบมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 • การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น
 • กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงและการบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
 • กำหนดแนวทางการแก้ไขเยียวยาเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินงานของบริษัท
 • การติดตามและการรายงานผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ