เพรสทีจ ไลฟ์

พร้อมให้คุณส่งต่อความมั่นคง ประกันที่คุ้มครองชีวิตยาวนานถึงอายุ 99 ปี ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ก็มั่นใจได้ว่า ความสุขความสำเร็จจะไม่มีวันหมดอายุ

เพรสทีจ ไลฟ์
เพรสทีจ ไลฟ์
ระยะเวลาเอาประกันภัย
ถึงอายุ 99 ปี
เพรสทีจ ไลฟ์
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
5, 10, 15 ปี
เพรสทีจ ไลฟ์
เสียชีวิตหรืิอครบกำหนดสัญญา รับ
100%(2)
เพรสทีจ ไลฟ์
 • อายุรับประกันภัย:
  แรกเกิด - 70 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี และ 10 ปี
  แรกเกิด - 65 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี และ 15 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น : 5,000,000 บาท
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 99 ปี
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน และรายเดือน
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา
 • รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
2. กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
 • รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ เบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ในวันครบกำหนดสัญญา
กดเพื่อแสดงตัวอย่างความคุ้มครองและผลประโยชน์
 

วางแผนความมั่งคั่งเพื่อคนข้างหลังที่คุณห่วงใย

หน่วย: บาท

ผลประโยชน์เเละความคุ้มครอง 50,000,000 บาท ผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 40 ปี
  เพศหญิง เพศชาย
ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุครบ 99 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000,000
ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 1,922,000 2,268,000
ชำระเบี้ยประกันภัยรวม 10 ปี 19,220,000 22,680,000
ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ได้รับ  
 • กรณีีเสียชีวิตระหว่างสัญญา
50,000,000 50,000,000
 • กรณีีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
50,000,000 50,000,000
ผลประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว 30,780,000 27,320,000

ตัวอย่าง คุณผู้ชาย อายุ 40 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง อาชีพเจ้าของกิจการ สมัครทำประกัน เพรสทีจ ไลฟ์ ระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุ 99 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000,000 บาท เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับครอบครัว

เพรสทีจ ไลฟ์
กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 

สัญญาประกันชีวิต เพรสทีจ ไลฟ์

 • กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

หมายเหตุ

 • สื่อโฆษณาฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) สามารถนำไปหักลดหย่อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ