สมัครงาน


บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร
ให้บรรลุภารกิจที่มุ่งมั่นจะเป็นบริษัทประกันชีวิตและสถาบันการเงินชั้นนำ มุ่งเน้นความมั่นคงและมีความเป็นเลิศในการบริการ ให้พนักงาน
ทุกคนรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ในบ้านหลังนี้ โดยบริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับพนักงานเพื่อตอกย้ำความมั่นใจในการ ตัดสินใจร่วมงานกับเรา

หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย มาที่ recruit@bangkoklife.com
ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. : 0 2777 8000

รายละเอียด ตำแหน่งว่าง

อัตรา
ชื่อตำแหน่ง
สถานทีปฏิบัติงาน
ลักษณะงาน
1
ผู้บริหารสายกลยุทธ์และบริหารจัดการลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาด กลุ่มเป้าหมาย และแผนการสื่อสารองค์กร โดยวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการตลาด พฤติกรรมลูกค้า ประชาชน คู่แข่ง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นต้น /วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาประสบการณ์และรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้า โดยวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการตลาด พฤติกรรมลูกค้า ประชาชน คู่แข่ง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นต้น /วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าของลูกค้าแต่ละรายผ่านการซื้อซ้ำ โดยวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการตลาด พฤติกรรมลูกค้า ประชาชน คู่แข่ง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นต้น /วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการรักษาความคงอยู่ของกรมธรรม์ (Conservation) และการบริหารจัดการกรมธรรม์กำพร้า โดยวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการตลาด พฤติกรรมลูกค้า ประชาชน คู่แข่ง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นต้น
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ จิตวิทยา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด /มีความรู้ด้านการตลาดและการสื่อสารองค์กร/ความรู้ด้านธุรกิจประกันชีวิตและการดำเนินงานของบริษัท/มีความรู้ในด้านการตลาดออนไลน์/มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันต่อปัจจุบัน/มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/มีความรู้ด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า/มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถสื่อสารได้ดี/ความสามารถในการใช้ภาษา
1
ผู้บริหารฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
/รับผิดชอบการจัดทำและเสนอแผนงานในการบริหารจัดการข้อมูลผู้มุ่งหวัง (Lead Management) /จัดทำและเสนอกลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าของลูกค้าแต่ละรายผ่านการซื้อซ้ำ / จัดทำและเสนอกลยุทธ์ในการพัฒนาประสบการณ์และรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้า /วางกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อลดอัตราการขาดอายุและเพิ่มอัตราการต่ออายุกรมธรรม์ /จัดทำและเสนอนโยบายการบริหารจัดการกรมธรรม์กำพร้า
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ สถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีประสบการณ์ด้านการกลยุทธ์ตลาด /มีความรู้ด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า /มีความรู้ด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
1
ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล – ช่องทางตัวแทน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบการบริหารงานและควบคุมดูแลการจัดการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการขาย การกำหนดสัดส่วนผลิตภัณฑ์ การดำเนินนโยบายสาขาและสำนักงานตัวแทน การสร้างและรักษาตัวแทน/ ที่ปรึกษาการเงิน การกำกับควบุคมคุณภาพ การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย - จัดทำและเสนอนโยบายและกลยุทธ์ที่เหมาะสมของหน่วยงาน /วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน /พัฒนากลยุทธ์และนโยบายสาขาและสำนักงานตัวแทน พัฒนากลยุทธ์ในการสร้างและรักษาตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประกันภัย
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การวางกลยุทธ์ การบริหารตัวแทนในธุรกิจประกันชีวิต
1
ผู้บริหารฝ่ายงานดิจิทัลอินโนเวชั่น
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1
ผู้บริหารส่วนสรรหาผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มุ่งหวัง (Lead)/ วิเคราะห์ข้อมูลผู้มุ่งหวังและประสานงานกับช่องทางการขายเพื่อเพิ่มอัตราการปิดการขาย (Conversion) / นำข้อมูลผู้มุ่งหวัง (Lead) ที่ยังปิดการขายไม่ได้มาบริหารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรีสาขาปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
1
ผู้บริหารส่วนกลยุทธ์บริหารความมั่งคั่ง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบการวางแผนงาน กำหนดกลยุทธ์การอบรม การพัฒนา และออกแบบหลักสูตร เพื่อเสริมความรู้ ทักษะ แก่ที่ปรึกษาทางการเงิน และเพื่อสร้างผลผลิตของสินค้า Unit Linked
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ และมีคุณวุฒิ AFPT หรือเทียบเท่า
1
ผู้บริหารส่วนกำกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำนักกำกับการปฏิบัติงาน)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและระเบียบปฏิบัติที่กี่ยวข้อง การปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตาม พรบ. ธุรกรรมอิเล็คโทรนิคส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล ติดตามการประเมินความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจ บัญชี เทคโลโลยีสารสนเทศ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมตัวแทน ที่ปรึกษาทางการเงิน การอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / พลศึกษา / เทคโนโลยีทางการศึกษา / ประกันภัย / บริหารธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจงานฝึกอบรม
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

2
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานเชิงธุรกิจ (Business Analyst)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ประสานงานรวบรวมรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์ ออกแบบระบบ วางแผน ควบคุมโครงการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ลงทุน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์การลงทุนใน REIT / วิเคราะห์การลงทุนในการตราสารหนี้ /วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้, จัดทำรายการผลกการดำเนินงานของหน่วยงานที่ออกตราสารหนี้
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / บัญชี / การเงิน บริหารธุรกิจ

1
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Mobile application developer)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานพัฒนา Mobile application แบบ hybrid ทั้งบน iOS และ Android
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เขียนโปรแกรมด้วยภาษาเฉพาะระบบปฏิบัติการ เช่น swift หรือ kotlin ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในองค์กร รวมถึงดูแลปรับปรุงระบบงาน ให้การสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้ระบบ
คุณสมบัติ:

1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถเขียนโปรแกรม/ พัฒนาระบบด้วย MVC.net, Oracle DB, C#, CSS3, HTML5, JavaScript

3. มีความรู้ระบบฐานข้อมูล SQL, Web Services หรือ Web API

1
เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานด้านการทดสอบระบบงาน และปรับปรุงเพื่อให้พร้อมใช้งาน รวมถึงพัฒนาเครื่องมือ วิธีการทดสอบเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement) เพื่อจัดทำเอกสารข้อกำหนด/คุณสมบัติทางเทคนิค (Technical Requirement) ออกแบบฐานข้อมูล โครงสร้าง หน้าจอระบบ คู่มือการใช้ระบบ จัดทำเอกสารสำหรับส่งมอบงาน และจัดเตรียม Test Case Scenario
คุณสมบัติ:
คุณสมบัติ :
1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์วิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน และเขียนโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์
3. มีความรู้ด้าน Hardware, Software และ Network
1
เจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ประเมินผลกระทบต่อธุรกิจ สื่อสาร/ให้คำแนะนำ/คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ติดตามรายงานธุรกรรมที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน จัดทำนโยบาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่พัฒนากลยุทธ์องค์กร
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสุนการทำกลยุทธ์องค์กรและแผนธุรกิจ
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์ประกันภัย เศรษฐศาสตร์ บัญชีและการเงิน วิศวกรรมศาสตร์

1
เจ้าหน้าที่วางแผนธุรกิจ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบจัดทำแผนงาน งบประมาณ และตัวชี้วัดประจำปี / ติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ / ดำเนินการจัดการโครงการเพื่อผลักดันให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย / รวบรวมและประเมินโครงการจากหน่วยงานต่างๆ
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชีและการเงิน คณิตศาสตร์ประกันภัย วิศวกรรมศาสตร์

1
เจ้าหน้าที่สรรหาผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบโครงการเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มุ่งหวัง / ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจบน Social Platform ต่างๆ และหาโอกาสในการเปลี่ยนให้เป็นผู้มุ่งหวัง เก็บข้อมูลคำถามต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาแนวทางการตอบคำถาม หรือกำหนดเป็นการตอบแบบอัตโนมัติ
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรีสาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
1
เจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติ หรือวิศวกรรมศาสตร์
1
เจ้าหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (สำนักกำกับการปฏิบัติงาน)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานกำกับดูแลการปฎิบัติตามกฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท การกำกับดูแลมาตรการควบคุมคุณภาพการขาย รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ

1
เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานพิจารณาสินไหมมรณกรรมและสัญญาเพิ่มเติมตามที่ได้รับอำนาจอนุมัติจ่ายสินไหมและปฏิเสธการจ่ายสินไหมภายใต้กรอบอำนาจการอนุมัติจ่ายสินไหม รวมถึงการพิจารณาทบทวนโต้แย้งสินไหมและตอบข้อซักถามให้กับตัวแทนและผู้เอาประกัน
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์การแพทย์

1
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับประกันและสินไหม
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบในการให้ข้อมูลด้านการพิจารณารับประกัน / พิจารณาสินไหม ติดตาม ประสานงาน ทบทวนผลการพิจารณารับประกัน ทางโทรศัพท์
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

1
เจ้าหน้าที่สินไหมสุขภาพ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานพิจารณาสินไหมสุขภาพและอื่นๆ ตามวงเงินที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงพิจารณาทบทวนข้อโต้แย้งต่างๆ ประสานงานตอบข้อซักถามให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และติดตามประเมินการรักษาระหว่างผู้เอาประกันรักษาตัวในโรงพยาบาล (Concurrent)
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์

1
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกัน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานพิจารณารับประกันภัยโดยประเมินความเสี่ยงในงานใบคำขอใหม่, งานประวัติก่อนทำประกัน รวมถึงชี้แจงผลพิจารณารับประกันแก่ตัวแทน คู่ค้าและผู้ขอเอาประกันภัย
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์

1
เจ้าหน้าที่ Call Center
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ผู้เอาประกัน/ ตัวแทน/ คู่ค้า ผ่านทางโทรศัพท์ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลและแก้ไขปัญหา
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี ทุกสาขา

1
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนายหน้าหน่วยลงทุน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานตรวจสอบเอกสารและยืนยันรายการเปิดบัญชีกองทุน, คำสั่งซื้อ, ขาย, สับเปลี่ยน และลงรายการในระบบ, ส่งข้อมูลยืนยันรายการประจำวันให้บลจ. แนะนำบริการข้อมูลการลงทุนและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้กับผู้แนะนำการลงทุนและลูกค้า รวมทั้งการติดต่อลูกค้าเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวม (Call Back)
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินที่จะกระทบกับเงินกองทุน และ/หรือผลกำไรของบริษัท รวมถึงติดตามและจัดทำรายงานอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัท เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
คุณสมบัติ:

: ปริญญาตรีสาขาสถิติ คณิตศาสตร์ บริหารความเสี่ยง เศรษฐศาสตร์

1
ผู้ชำนาญการตรวจสอบสารสนเทศ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานวางแผนการตรวจสอบ และจัดทำร่างแนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT Audit Program) ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ และบริหารจัดการงานด้านการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านไซเบอร์ ด้านข้อมูล และด้านเครือข่ายการสื่อสารของบริษัทและบริษัทย่อย
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชีคอมพิวตอร์, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลทางการเงิน บริหารจัดการระบบงบประมาณ และตรวจสอบการโอนย้ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน คณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติประกันภัย

1
เจ้าหน้าที่กฎหมาย
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวน รวบรวมข้อเท็จจริงจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัย การจ่ายค่าสินไหม พฤติกรรมที่อาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย ลูกค้าร้องเรียนบริษัท เพื่อยุติเรื่องร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งเป็นผู้แทนบริษัทในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์

​​

รายละเอียด สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก (รวมถึงคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายและบุตร)
 4. ห้องพยาบาล
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. เครื่องแบบพนักงาน
 7. เงินกู้สวัสดิการพนักงาน
 8. กิจกรรมสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
สวัสดิการอื่น ๆ
 1. รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน
 2. การฝึกอบรม สัมมนา ชมรม และสันทนาการต่าง ๆ
 3. ของเยี่ยม กรณีพนักงานเจ็บป่วย หรือ ของรับขวัญกรณีคลอดบุตร
 4. เงินช่วยเหลืองานศพ
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ