สมัครงาน


บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร
ให้บรรลุภารกิจที่มุ่งมั่นจะเป็นบริษัทประกันชีวิตและสถาบันการเงินชั้นนำ มุ่งเน้นความมั่นคงและมีความเป็นเลิศในการบริการ ให้พนักงาน
ทุกคนรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ในบ้านหลังนี้ โดยบริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับพนักงานเพื่อตอกย้ำความมั่นใจในการ ตัดสินใจร่วมงานกับเรา

หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย มาที่ recruit@bangkoklife.com
ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. : 0 2777 8000

รายละเอียด ตำแหน่งว่าง

อัตรา
ชื่อตำแหน่ง
สถานทีปฏิบัติงาน
ลักษณะงาน
1
ผู้บริหารสายกลยุทธ์และบริหารจัดการลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาด กลุ่มเป้าหมาย และแผนการสื่อสารองค์กร โดยวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการตลาด พฤติกรรมลูกค้า ประชาชน คู่แข่ง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นต้น /วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาประสบการณ์และรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้า โดยวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการตลาด พฤติกรรมลูกค้า ประชาชน คู่แข่ง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นต้น /วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าของลูกค้าแต่ละรายผ่านการซื้อซ้ำ โดยวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการตลาด พฤติกรรมลูกค้า ประชาชน คู่แข่ง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นต้น /วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการรักษาความคงอยู่ของกรมธรรม์ (Conservation) และการบริหารจัดการกรมธรรม์กำพร้า โดยวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการตลาด พฤติกรรมลูกค้า ประชาชน คู่แข่ง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นต้น
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ จิตวิทยา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด /มีความรู้ด้านการตลาดและการสื่อสารองค์กร/ความรู้ด้านธุรกิจประกันชีวิตและการดำเนินงานของบริษัท/มีความรู้ในด้านการตลาดออนไลน์/มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันต่อปัจจุบัน/มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/มีความรู้ด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า/มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถสื่อสารได้ดี/ความสามารถในการใช้ภาษา
1
ผู้บริหารฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
/รับผิดชอบการจัดทำและเสนอแผนงานในการบริหารจัดการข้อมูลผู้มุ่งหวัง (Lead Management) /จัดทำและเสนอกลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าของลูกค้าแต่ละรายผ่านการซื้อซ้ำ / จัดทำและเสนอกลยุทธ์ในการพัฒนาประสบการณ์และรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้า /วางกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อลดอัตราการขาดอายุและเพิ่มอัตราการต่ออายุกรมธรรม์ /จัดทำและเสนอนโยบายการบริหารจัดการกรมธรรม์กำพร้า
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ สถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีประสบการณ์ด้านการกลยุทธ์ตลาด /มีความรู้ด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า /มีความรู้ด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
1
ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล – ช่องทางตัวแทน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบการบริหารงานและควบคุมดูแลการจัดการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการขาย การกำหนดสัดส่วนผลิตภัณฑ์ การดำเนินนโยบายสาขาและสำนักงานตัวแทน การสร้างและรักษาตัวแทน/ ที่ปรึกษาการเงิน การกำกับควบุคมคุณภาพ การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย - จัดทำและเสนอนโยบายและกลยุทธ์ที่เหมาะสมของหน่วยงาน /วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน /พัฒนากลยุทธ์และนโยบายสาขาและสำนักงานตัวแทน พัฒนากลยุทธ์ในการสร้างและรักษาตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประกันภัย
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การวางกลยุทธ์ การบริหารตัวแทนในธุรกิจประกันชีวิต
1
ผู้บริหารฝ่ายงานดิจิทัลอินโนเวชั่น
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1
ผู้บริหารศูนย์บริการการแพทย์
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบการบริหารงานและวางแผนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการการแพทย์, ให้บริการด้านสุขภาพ ตรวจสุขภาพของผู้เอาประกัน, ส่งเสริมหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรที่ต้องใช้ความรู้ด้านสุขภาพ, ให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการพิจารณารับประกัน, สร้างพันธมิตรเพื่อต่อยอดด้านประกันและสุขภาพ, ตรวจรักษาพนักงานของบริษัทในกรณีที่เจ็บป่วยพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการรักษา
คุณสมบัติ:
คุณสมบัติ : ปริญญาตรี สาขาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน Insurance Medicine
1
ผู้บริหารส่วนกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (สำนักกำกับการปฏิบัติงาน)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานกำกับดูแลการปฎิบัติตามกฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ
3
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมตัวแทน ที่ปรึกษาทางการเงิน การอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / พลศึกษา / เทคโนโลยีทางการศึกษา / ประกันภัย / บริหารธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจงานฝึกอบรม
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

2
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานเชิงธุรกิจ (Business Analyst)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ประสานงานรวบรวมรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์ ออกแบบระบบ วางแผน ควบคุมโครงการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ลงทุน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์การลงทุนใน REIT / วิเคราะห์การลงทุนในการตราสารหนี้ /วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้, จัดทำรายการผลกการดำเนินงานของหน่วยงานที่ออกตราสารหนี้
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / บัญชี / การเงิน บริหารธุรกิจ

1
เจ้าหน้าที่ Security Administrator
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ดูแลการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบำรุงรักษาให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Credit Life)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบในการให้คำแนะนำ บรรยายความรู้ ด้านประกันชีวิตกับคู่ค้า วางแผน จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์งาน Credit Life
2
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Mobile application developer)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานพัฒนา Mobile application แบบ hybrid ทั้งบน iOS และ Android
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เขียนโปรแกรมด้วยภาษาเฉพาะระบบปฏิบัติการ เช่น swift หรือ kotlin ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในองค์กร รวมถึงดูแลปรับปรุงระบบงาน ให้การสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้ระบบ
คุณสมบัติ:

1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถเขียนโปรแกรม/ พัฒนาระบบด้วย MVC.net, Oracle DB, C#, CSS3, HTML5, JavaScript

3. มีความรู้ระบบฐานข้อมูล SQL, Web Services หรือ Web API

1
เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานด้านการทดสอบระบบงาน และปรับปรุงเพื่อให้พร้อมใช้งาน รวมถึงพัฒนาเครื่องมือ วิธีการทดสอบเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement) เพื่อจัดทำเอกสารข้อกำหนด/คุณสมบัติทางเทคนิค (Technical Requirement) ออกแบบฐานข้อมูล โครงสร้าง หน้าจอระบบ คู่มือการใช้ระบบ จัดทำเอกสารสำหรับส่งมอบงาน และจัดเตรียม Test Case Scenario
คุณสมบัติ:
คุณสมบัติ :
1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์วิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน และเขียนโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์
3. มีความรู้ด้าน Hardware, Software และ Network
1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลทางการเงิน บริหารจัดการระบบงบประมาณ และตรวจสอบการโอนย้ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน คณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติประกันภัย
​​

รายละเอียด สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก (รวมถึงคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายและบุตร)
 4. ห้องพยาบาล
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. เครื่องแบบพนักงาน
 7. เงินกู้สวัสดิการพนักงาน
 8. กิจกรรมสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
สวัสดิการอื่น ๆ
 1. รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน
 2. การฝึกอบรม สัมมนา ชมรม และสันทนาการต่าง ๆ
 3. ของเยี่ยม กรณีพนักงานเจ็บป่วย หรือ ของรับขวัญกรณีคลอดบุตร
 4. เงินช่วยเหลืองานศพ
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ