สมัครงาน


บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร
ให้บรรลุภารกิจที่มุ่งมั่นจะเป็นบริษัทประกันชีวิตและสถาบันการเงินชั้นนำ มุ่งเน้นความมั่นคงและมีความเป็นเลิศในการบริการ ให้พนักงาน
ทุกคนรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ในบ้านหลังนี้ โดยบริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับพนักงานเพื่อตอกย้ำความมั่นใจในการ ตัดสินใจร่วมงานกับเรา

หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย มาที่ [email protected]
ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. : 0 2777 8000

รายละเอียด ตำแหน่งว่าง

อัตรา
ชื่อตำแหน่ง
สถานทีปฏิบัติงาน
ลักษณะงาน
1
ผู้บริหารส่วนบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ออกแบบข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้มุ่งหวัง กลยุทธ์การรวบรวมข้อมูล กลยุทธ์การล้างข้อมูล การควบคุมคุณภาพข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า+รวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์ม CDP เพื่อออกแบบการแบ่งส่วนลูกค้า / การจัดกลุ่ม / การจำแนกตามโอกาสในการขายและการดูแล เช่น ช่วงเวลาสั้นๆ ไลฟ์สไตล์ ช่วงชีวิต การเพิ่มยอดขาย/ การรักษาลูกค้า+ วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลของบริษัทเพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิคการตลาด และกลยุทธ์ทางธุรกิจ+พัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบจำลองและความถูกต้องของข้อมูล+ออกแบบรายงานการติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพและการประเมินแคมเปญ
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี/โท สาขา Data science, Mathematics, Statistics, Engineering, MIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-7 ปีในการจัดการข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล หรือการสร้างแบบจำลองข้อมูล
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูล เช่น SQL Server, Oracle และ SAP
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือการรายงานและการแสดงข้อมูล เช่น Business Objects, PowerBi และ Tableau
 • มีความเข้าใจสคริปต์ของเว็บไซต์ เช่น XML, Javascript, JSON
 • มีความเข้าใจเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล ได้แก่ Google 360, Google Analytics, Google Tag Manager และ Adobe Marketing Suite
1
ผู้บริหารส่วนสรรหาและบริหารความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
พัฒนา วางแผน และวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวมของกลยุทธ์ทางการตลาด (กลยุทธ์การสร้างโอกาสในการขายและการดูแลลูกค้าเป้าหมาย)+สร้างสรรค์และบริหารจัดการ Digital Agency / สื่อเพื่อสร้างโอกาสในการขาย รวมถึง Google Ad Campaigns (SEM), Facebook Ad, GDN, YouTube, Remarketing ฯลฯ+การทำเว็บซ์ให้มีประสิทธิภาพขึ้นหน้าแรกๆ (SEO)+บริหารจัดการ Agency (Digital agency, Creative agency, Media agency) อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนของของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คุณภาพของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และบริหารจัดการต้นทุนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้อยู่ภายใต้งบประมาณ+พัฒนาและดูแลแคมเปญการสร้างโอกาสในการขายแบบ end-to-end เพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุ ROI และวัตถุประสงค์ของแคมเปญ+ตรวจสอบและบริหารจัดการ Google Analytics เพื่อติดตามและวัดผลแคมเปญการตลาดทั้งหมด
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปีในการสร้างกลยุทธ์การตลาดหลายช่องทางที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการตลาดแบบพันธมิตร, PPC, SEO, โซเชียลมีเดีย และช่องทางดิจิทัลอื่นๆ
 • มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการเรียกใช้แคมเปญการตลาดเชิงประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมประกันภัย
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการตลาดออนไลน์ เช่น Facebook Ads Manager, Google Ads, Google Tag Manager และ Google Analytics
1
ผู้บริหารส่วนกลยุทธ์องค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก จัดทำกลยุทธ์องค์กรและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนทั้งภายในและภายนอก ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าบริษัทและนักลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจให้แก่กลุ่มนักลงทุน
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชีและการเงิน คณิตศาสตร์ประกันภัย วิศวกรรมศาสตร์

1
ผู้บริหารส่วนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบการจัดทำ การวางแผน/ บริหาร/ วิเคราะห์/ ประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (ERM-ORSA) มีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงภายในองค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงร่วมกำหนดแนวทางในการปรับปรุงงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ:

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์/คณิตศาสตร์ประกันชีวิต/ สถิติ

2
เจ้าหน้าที่ประสานงานแคมเปญ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบการประสานสานงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งของรางวัลจากทุกช่องทางขาย, จัดทำรายงานจำนวนรายการที่จัดส่งของรางวัล, ติดตามการจัดส่งให้ตรงตามเวลาที่กำหนด, ให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานะและกระบวนการจัดส่งของรางวัล ประสานงานกับส่วนจัดซื้อในการสรรหาของรางวัล
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่กลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานวิเคราะห์ คัดกรอง เรียบเรียง ตรวจสอบ พยากรณ์ข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อนำเสนอผู้บริหารในการใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้านต่างๆ
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาสถิติ, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3
เจ้าหน้าที่สนับสนุนช่องทางธนาคารกรุงเทพ (FS)
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบวางแผนการทำงานและการส่งเสริมการขายร่วมกับธนาคารเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการประสานงาน ให้คำปรึกษา และให้บริการแก่สาขาธนาคารกรุงเทพ
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรีทุกสาขา
1
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานประสานงานกับ Insight Team, ครีเอทีฟ, เอเจนซี, สื่อ ในการเปิดตัวแคมเปญการตลาด รับผิดชอบการตอบกลับข้อความ การสร้าง content และสร้างเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย วางแผนกลยุทธ์สื่อต่างๆ ในการสร้างการรับรู้และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของบริษัท
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมพิเศษ (graphic design)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบนำเสนอแนวความคิดและปฏิบัติงานด้านสร้างสรรค์การผลิตสื่อกราฟิกดีไซน์, โปสเตอร์ส่งเสริมการขาย, สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝ่ายขาย, รวมถึงปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมฝ่ายขาย, ร่วมนำเสนอรูปแบบการจัดงานกับทีม, ถ่ายภาพนิ่ง และควบคุมแสงสีเสียงการจัดประชุมสัมมนา
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ การตลาด สื่อสารการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายและกิจกรรมพิเศษ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานด้านการจัดกิจกรรมฝ่ายขาย, นำเสนอแนวคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรมฝ่ายขาย, การประชุมสัมมนาต่างๆ, งานรับรางวัล, การจัดทัศนศึกษาภายในประเทศ-ต่างประเทศ
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด สื่อสารการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ลงทุน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์การลงทุนใน REIT / วิเคราะห์การลงทุนในการตราสารหนี้ /วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้, จัดทำรายการผลกการดำเนินงานของหน่วยงานที่ออกตราสารหนี้
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / บัญชี / การเงิน บริหารธุรกิจ

2
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับประกันและสินไหม
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
: รับผิดชอบในการรับเรื่องให้ข้อมูลด้านสินไหมทางโทรศัพท์ อธิบายและชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาสินไหม ตอบข้อซักถามเชิงลึกด้านโรค แบบประกัน ความคุ้มครองตามกรมธรรม์และ/หรือสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ตลอดจนติดตาม ประสานงาน และทบทวนเรื่องโต้แย้ง/เรื่องร้องเรียน ของงานพิจารณาสินไหมและสินไหมสุขภาพ
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

2
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกัน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานพิจารณารับประกันภัยโดยประเมินความเสี่ยงในงานใบคำขอใหม่, งานประวัติก่อนทำประกัน รวมถึงชี้แจงผลพิจารณารับประกันแก่ตัวแทน คู่ค้าและผู้ขอเอาประกันภัย
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์

1
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Mobile application developer)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานพัฒนา Mobile application แบบ hybrid ทั้งบน iOS และ Android
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เขียนโปรแกรมด้วยภาษาเฉพาะระบบปฏิบัติการ เช่น swift หรือ kotlin ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
บริหารโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ติดตามตรวจสอบ ควบคุมเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย การใช้ทรัพยากร ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและด้านอื่น ๆ ของโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของโครงการ รวมถึงศึกษาถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในองค์กร รวมถึงดูแลปรับปรุงระบบงาน ให้การสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้ระบบ
คุณสมบัติ:

1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถเขียนโปรแกรม/ พัฒนาระบบด้วย MVC.net, Oracle DB, C#, CSS3, HTML5, JavaScript

3. มีความรู้ระบบฐานข้อมูล SQL, Web Services หรือ Web API

4
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานเชิงธุรกิจ (Business Analyst)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ประสานงานรวบรวมรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์ ออกแบบระบบ วางแผน ควบคุมโครงการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2
เจ้าหน้าที่สินไหมสุขภาพ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
คุณสมบัติ:

ลักษณะงาน :

รับผิดชอบงานพิจารณาสินไหมสุขภาพและอื่นๆ ตามวงเงินที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงพิจารณาทบทวนข้อโต้แย้งต่างๆ ประสานงานตอบข้อซักถามให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และติดตามประเมินการรักษาระหว่างผู้เอาประกันรักษาตัวในโรงพยาบาล (Concurrent)

คุณสมบัติ :

ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์

2
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมตัวแทน ที่ปรึกษาทางการเงิน การอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / พลศึกษา / เทคโนโลยีทางการศึกษา / ประกันภัย / บริหารธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจงานฝึกอบรม
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและนโยบายบัญชี
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
จัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด และนำส่งงบการเงิน รวมถึงข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือนโยบายบัญชีและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาบัญชี

1
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบโครงการเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มุ่งหวัง / ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจบน Social Platform ต่างๆ และหาโอกาสในการเปลี่ยนให้เป็นผู้มุ่งหวัง เก็บข้อมูลคำถามต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาแนวทางการตอบคำถาม หรือกำหนดเป็นการตอบแบบอัตโนมัติ
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรีสาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
1
เจ้าหน้าที่อัตราเบี้ยประกันกลุ่ม
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
วิเคราะห์และกำหนดอัตราเบี้ยประกันสำหรับการรับประกัน รวมทั้งออกหนังสือแจ้งเตือนและติดตาม / วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานตามความต้องการของลูกค้าและผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ / ตรวจสอบข้อมูลประกอบการคำนวณอัตราและอนุมัติอัตราเบี้ยประกัน พร้อมวางบิล และติดต่อประสานงานกับลูกค้า ตัวแทน นายหน้า / ศึกษาการแข่งขันและรูปแบบของกรมธรรม์ในตลาดเพื่อประกอบการตัดสินใจออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
คุณสมบัติ:
 1. ปริญญาตรี สาขาการตลาด สถิติ ประกันภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านการคำนวณอัตราเบี้ยประกันกลุ่ม
​​

รายละเอียด สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก (รวมถึงคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายและบุตร)
 4. ห้องพยาบาล
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. เครื่องแบบพนักงาน
 7. กิจกรรมสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
สวัสดิการอื่น ๆ
 1. รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน
 2. การฝึกอบรม สัมมนา ชมรม และสันทนาการต่าง ๆ
 3. ของเยี่ยม กรณีพนักงานเจ็บป่วย หรือ ของรับขวัญกรณีคลอดบุตร
 4. เงินช่วยเหลืองานศพ
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ