สมัครงาน


บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร
ให้บรรลุภารกิจที่มุ่งมั่นจะเป็นบริษัทประกันชีวิตและสถาบันการเงินชั้นนำ มุ่งเน้นความมั่นคงและมีความเป็นเลิศในการบริการ ให้พนักงาน
ทุกคนรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ในบ้านหลังนี้ โดยบริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับพนักงานเพื่อตอกย้ำความมั่นใจในการ ตัดสินใจร่วมงานกับเรา

หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย มาที่ recruit@bangkoklife.com
ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. : 0 2777 8000

รายละเอียด ตำแหน่งว่าง

อัตรา
ชื่อตำแหน่ง
สถานทีปฏิบัติงาน
ลักษณะงาน
1
เจ้าหน้าที่ดิจิทัลอินโนเวชั่น
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบในงานด้านสนับสนุนกลยุทธ์องค์กรโดยใช้หลัก design thinking และนวัตกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ลงทุน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์การลงทุนใน REIT / วิเคราะห์การลงทุนในการตราสารหนี้ /วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้, จัดทำรายการผลกการดำเนินงานของหน่วยงานที่ออกตราสารหนี้
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / บัญชี / การเงิน บริหารธุรกิจ

1
นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
จัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลบริษัท การประชุมนักวิเคราะห์ ชี้แจงข้อมูลแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักข่าว
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี /โท สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

7
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมตัวแทน ที่ปรึกษาทางการเงิน การอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / พลศึกษา / เทคโนโลยีทางการศึกษา / ประกันภัย / บริหารธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจงานฝึกอบรม
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

16
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในองค์กร รวมถึงดูแลปรับปรุงระบบงาน ให้การสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้ระบบ
คุณสมบัติ:

1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถเขียนโปรแกรม/ พัฒนาระบบด้วย MVC.net, Oracle DB, C#, CSS3, HTML5, JavaScript

3. มีความรู้ระบบฐานข้อมูล SQL, Web Services หรือ Web API

3
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Mobile application developer)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานพัฒนา Mobile application แบบ hybrid ทั้งบน iOS และ Android
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เขียนโปรแกรมด้วยภาษาเฉพาะระบบปฏิบัติการ เช่น swift หรือ kotlin ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงสารสนเทศ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานเชิงธุรกิจ (Business Analyst)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ประสานงานรวบรวมรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์ ออกแบบระบบ วางแผน ควบคุมโครงการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่ Network/System Administrator
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Server, Storage, Network, Datacenter, งานสำรองข้อมูล
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่ Security Administrator
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ดูแลการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบำรุงรักษาให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์ (Pricing)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
พัฒนาผลิตภัณฑ์ กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย ทดสอบ รวมถึงวิเคราะห์อัตรากำไรของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย

1
เจ้าหน้าที่ประสานงานสินไหม
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ประสานงานและให้ข้อมูลด้านสินไหมสุขภาพทางโทรศัพท์ บริการแจ้งข้อมูลตรวจสอบสิทธิ์ของผู้เอาประกัน
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา, มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย  2 ปี
​​

รายละเอียด สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก (รวมถึงคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายและบุตร)
 4. ห้องพยาบาล
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. เครื่องแบบพนักงาน
 7. เงินกู้สวัสดิการพนักงาน
 8. กิจกรรมสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
สวัสดิการอื่น ๆ
 1. รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน
 2. การฝึกอบรม สัมมนา ชมรม และสันทนาการต่าง ๆ
 3. ของเยี่ยม กรณีพนักงานเจ็บป่วย หรือ ของรับขวัญกรณีคลอดบุตร
 4. เงินช่วยเหลืองานศพ
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ