สมัครงาน


บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร
ให้บรรลุภารกิจที่มุ่งมั่นจะเป็นบริษัทประกันชีวิตและสถาบันการเงินชั้นนำ มุ่งเน้นความมั่นคงและมีความเป็นเลิศในการบริการ ให้พนักงาน
ทุกคนรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ในบ้านหลังนี้ โดยบริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับพนักงานเพื่อตอกย้ำความมั่นใจในการ ตัดสินใจร่วมงานกับเรา

หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย มาที่ recruit@bangkoklife.com
ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. : 0 2777 8000

รายละเอียด ตำแหน่งว่าง

อัตรา
ชื่อตำแหน่ง
สถานทีปฏิบัติงาน
ลักษณะงาน
1
ผู้บริหารฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
/รับผิดชอบการจัดทำและเสนอแผนงานในการบริหารจัดการข้อมูลผู้มุ่งหวัง (Lead Management) /จัดทำและเสนอกลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าของลูกค้าแต่ละรายผ่านการซื้อซ้ำ / จัดทำและเสนอกลยุทธ์ในการพัฒนาประสบการณ์และรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้า /วางกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อลดอัตราการขาดอายุและเพิ่มอัตราการต่ออายุกรมธรรม์ /จัดทำและเสนอนโยบายการบริหารจัดการกรมธรรม์กำพร้า
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ สถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีประสบการณ์ด้านการกลยุทธ์ตลาด /มีความรู้ด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า /มีความรู้ด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
1
ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล – ช่องทางตัวแทน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบการบริหารงานและควบคุมดูแลการจัดการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการขาย การกำหนดสัดส่วนผลิตภัณฑ์ การดำเนินนโยบายสาขาและสำนักงานตัวแทน การสร้างและรักษาตัวแทน/ ที่ปรึกษาการเงิน การกำกับควบุคมคุณภาพ การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย - จัดทำและเสนอนโยบายและกลยุทธ์ที่เหมาะสมของหน่วยงาน /วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน /พัฒนากลยุทธ์และนโยบายสาขาและสำนักงานตัวแทน พัฒนากลยุทธ์ในการสร้างและรักษาตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประกันภัย
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การวางกลยุทธ์ การบริหารตัวแทนในธุรกิจประกันชีวิต
1
ผู้บริหารฝ่ายงานดิจิทัลอินโนเวชั่น
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1
ผู้บริหารส่วนสอบทานและกำกับพฤติกรรมทางการตลาด (สำนักกำกับการปฏิบัติงาน)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ติดตามการประเมินความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลและปฏิบัติตามกฎหมายหรือนโยบายของบริษัท จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ Risk Based Approach
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
ผู้บริหารส่วนช่องทางขายออนไลน์
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานการตลาดช่องทางขายออนไลน์ การกำหนดกลยุทธ์และแผนงานการตลาดช่องทางขายออนไลน์ การพัฒนาสินค้า การพัฒนาหน้าร้าน เครื่องมือและระบบสนับสนุนการขายออนไลน์ การสร้างและบริหารจัดการแคมเปญการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการปรับปรุงงานช่องทางขายออนไลน์
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรี/โท การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
1
ผู้บริหารส่วนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบการจัดทำ การวางแผน/ บริหาร/ วิเคราะห์/ ประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (ERM-ORSA) มีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงภายในองค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงร่วมกำหนดแนวทางในการปรับปรุงงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ:
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์/คณิตศาสตร์ประกันชีวิต/ สถิติ
1
ผู้บริหารส่วนบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มุ่งหวัง (Lead)/ วิเคราะห์ข้อมูลผู้มุ่งหวังและประสานงานกับช่องทางการขายเพื่อเพิ่มอัตราการปิดการขาย (Conversion) / นำข้อมูลผู้มุ่งหวัง (Lead) ที่ยังปิดการขายไม่ได้มาบริหารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรีสาขาปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
1
ผู้บริหารส่วนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานประเมิน ติดตาม ควบคุม และจัดทำแผนการดำเนินการมาตรการ การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน การพัฒนาเครื่องมือที่จำเป็น ในการบริหารความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสียหายด้านปฏิบัติการ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภัยนอก และการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่รวมถึง การติดตามความเสี่ยงใหม่ ๆ และ ประกาศกฎหมายใหม่ สนับสนุนงานบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจภายในองค์กร
คุณสมบัติ:

ปริญญาโท สาขาบริหารความเสี่ยง/ สถิติ/ บัญชี

1
เจ้าหน้าที่นโยบายการบริหารความยั่งยืน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานดำเนินงานพัฒนา ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และประเมินสถานะด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท .รวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายงานความยั่งยืน รวมทั้งการประสานงาน ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่หน่วยงาน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนของบริษัท
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรี /ปริญญาโททุกสาขา
1
เจ้าหน้าที่ Call Center (Skill Eng)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานให้บริการข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์แก่ผู้เอาประกันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตัวแทน คู่ค้า โดยให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์, การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน, ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เอาประกันจนสำเร็จเรียบร้อย
คุณสมบัติ:

 ปริญญาตรี ทุกสาขา

1
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับประกันและสินไหม
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
: รับผิดชอบในการรับเรื่องให้ข้อมูลด้านสินไหมทางโทรศัพท์ อธิบายและชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาสินไหม ตอบข้อซักถามเชิงลึกด้านโรค แบบประกัน ความคุ้มครองตามกรมธรรม์และ/หรือสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ตลอดจนติดตาม ประสานงาน และทบทวนเรื่องโต้แย้ง/เรื่องร้องเรียน ของงานพิจารณาสินไหมและสินไหมสุขภาพ
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

1
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจการขายสินค้านิตลิงก์ พัฒนาแผนกิจกรรมยูนิตลิงก์และพัฒนาสินค้านิตลิงก์
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน มีประกาศนียบัตร IC License CFP
1
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Mobile application developer)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานพัฒนา Mobile application แบบ hybrid ทั้งบน iOS และ Android
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เขียนโปรแกรมด้วยภาษาเฉพาะระบบปฏิบัติการ เช่น swift หรือ kotlin ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในองค์กร รวมถึงดูแลปรับปรุงระบบงาน ให้การสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้ระบบ
คุณสมบัติ:

1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถเขียนโปรแกรม/ พัฒนาระบบด้วย MVC.net, Oracle DB, C#, CSS3, HTML5, JavaScript

3. มีความรู้ระบบฐานข้อมูล SQL, Web Services หรือ Web API

4
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมตัวแทน ที่ปรึกษาทางการเงิน การอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / พลศึกษา / เทคโนโลยีทางการศึกษา / ประกันภัย / บริหารธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจงานฝึกอบรม
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

2
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานเชิงธุรกิจ (Business Analyst)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ประสานงานรวบรวมรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์ ออกแบบระบบ วางแผน ควบคุมโครงการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ลงทุน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์การลงทุนใน REIT / วิเคราะห์การลงทุนในการตราสารหนี้ /วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้, จัดทำรายการผลกการดำเนินงานของหน่วยงานที่ออกตราสารหนี้
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / บัญชี / การเงิน บริหารธุรกิจ

1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement) เพื่อจัดทำเอกสารข้อกำหนด/คุณสมบัติทางเทคนิค (Technical Requirement) ออกแบบฐานข้อมูล โครงสร้าง หน้าจอระบบ คู่มือการใช้ระบบ จัดทำเอกสารสำหรับส่งมอบงาน และจัดเตรียม Test Case Scenario
คุณสมบัติ:
คุณสมบัติ :
1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์วิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน และเขียนโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์
3. มีความรู้ด้าน Hardware, Software และ Network
1
เจ้าหน้าที่วางแผนธุรกิจ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบจัดทำแผนงาน งบประมาณ และตัวชี้วัดประจำปี / ติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ / ดำเนินการจัดการโครงการเพื่อผลักดันให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย / รวบรวมและประเมินโครงการจากหน่วยงานต่างๆ
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชีและการเงิน คณิตศาสตร์ประกันภัย วิศวกรรมศาสตร์

1
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบโครงการเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มุ่งหวัง / ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจบน Social Platform ต่างๆ และหาโอกาสในการเปลี่ยนให้เป็นผู้มุ่งหวัง เก็บข้อมูลคำถามต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาแนวทางการตอบคำถาม หรือกำหนดเป็นการตอบแบบอัตโนมัติ
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรีสาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
1
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานวางแผน วิเคราะห์ จัดทำรายงาน ติดตามและควบคุม กิจกรรมหลักด้านปฏิบัติการภายในองค์กรให้สอดคล้องกับกรอบการการบริหารความเสี่ยงในองค์กร ติดตามประกาศ/ กฎหมาย เพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการภายในได้อย่างเหมาะสม
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบริหารความเสี่ยง คณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลทางการเงิน บริหารจัดการระบบงบประมาณ และตรวจสอบการโอนย้ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน คณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติประกันภัย

1
เจ้าหน้าที่สินไหมสุขภาพ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานพิจารณาสินไหมสุขภาพและอื่นๆ ตามวงเงินที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงพิจารณาทบทวนข้อโต้แย้งต่างๆ ประสานงานตอบข้อซักถามให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และติดตามประเมินการรักษาระหว่างผู้เอาประกันรักษาตัวในโรงพยาบาล (Concurrent)
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์

2
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขายช่องทางสถาบันการเงิน (FS)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบวางแผนการทำงานและการส่งเสริมการขายร่วมกับธนาคารเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการประสานงาน ให้คำปรึกษา และให้บริการแก่สาขาธนาคาร
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรีทุกสาขา
1
เจ้าหน้าที่บริหารและสนับสนุนผลิตภัณฑ์
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเสร็จสมบูรณ์ จัดทำพร้อมตรวจสอบเครื่องมือการขายและสื่อการตลาดก่อนนำออกสู่ตลอด รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย สาขาสถิติ

​​

รายละเอียด สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก (รวมถึงคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายและบุตร)
 4. ห้องพยาบาล
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. เครื่องแบบพนักงาน
 7. กิจกรรมสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
สวัสดิการอื่น ๆ
 1. รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน
 2. การฝึกอบรม สัมมนา ชมรม และสันทนาการต่าง ๆ
 3. ของเยี่ยม กรณีพนักงานเจ็บป่วย หรือ ของรับขวัญกรณีคลอดบุตร
 4. เงินช่วยเหลืองานศพ
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ