รู้จักเรา

การจัดการองค์กร

​​
คณะผู้บริหาร
 1. คุณโชน โสภณพนิช

  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / รักษาการผู้บริหารสายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน

 2. คุณชลลดา โสภณพนิช

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการลงทุน /
  กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. คุณจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน /
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. คุณอรนุช สำราญฤทธิ์

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายประกันชีวิต /
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. คุณลัดดาวัลย์ สิทธิวรนันท์

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
  สายช่องทางสถาบันการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจ

 3. คุณศิรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. คุณชัยพล อินทุประภา

  ผู้อำนวยการอาวุโส สายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร

 2. คุณจักรพงศ์ แสงแก้ว

  ผู้อำนวยการอาวุโส สายคณิตศาสตร์

 3. คุณอรนาฎ นชะพงษ์

  ผู้อำนวยการอาวุโส สายกลยุทธ์และบริหารจัดการลูกค้าและผู้มุ่งหวัง

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ