เพรสทีจ เซฟวิ่ง 10/4

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ตอบโจทย์การลงทุนระยะสั้น สะสมทรัพย์ให้เงินเพิ่มพูน ด้วยผลตอบแทนที่มั่นคงตลอดสัญญา

เพรสทีจ เซฟวิ่ง 10/4
เพรสทีจ เซฟวิ่ง 10/4
ระยะเวลาเอาประกันภัย
10 ปี
เพรสทีจ เซฟวิ่ง 10/4
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
4 ปี
เพรสทีจ เซฟวิ่ง 10/4
ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา
460%(1)
เพรสทีจ เซฟวิ่ง 10/4
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับเพิ่ม
100%(2)
เพรสทีจ เซฟวิ่ง 10/4
 • อายุรับประกันภัย : แรกเกิด - 80 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น : 300,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี
 • ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • เพรสทีจ เซฟวิ่ง 10/4 ประกอบด้วยสัญญาประกันชีวิต เพรสทีจ เซฟวิ่ง 10/4 และสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เอดีบี*
 • สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เอดีบี เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่บริษัทมอบความคุ้มครองให้ผู้เอาประกันภัยโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัย

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เอดีบี ตามเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัท

กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 

สัญญาประกันชีวิต เพรสทีจ เซฟวิ่ง 10/4

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา
 • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-9 รับเงินคืนปีละ 4%
 • ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 424%
 • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 460%
(% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
2. การเสียชีวิตทุกกรณี
 • ในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงิน 100%
 • ในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับเงิน 200%
 • ในปีกรมธรรม์ที่ 3 รับเงิน 300%
 • ในปีกรมธรรม์ที่ 4-10 รับเงิน 400%
(% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)

สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เอดีบี

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • รับเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
กดเพื่อแสดงตัวอย่างความคุ้มครองและผลประโยชน์
 

คุณผู้ชาย อายุ 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สมัครทำประกัน เพรสทีจ เซฟวิ่ง 10/4 จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท เบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 999,000 บาท และมีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 20 ตลอดอายุสัญญา

หน่วย : บาท

ปี
กรมธรรม์ที่
เบี้ยประกันภัย (ณ ต้นปีกรมธรรม์) ผลประโยชน์เงินคืน
(ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์)(1)
ความคุ้มครองการเสียชีวิต
ทุกกรณี(2)
ความคุ้มครองการเสียชีวิต
เนื่องจากอุบัติเหตุ
มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ รวมเงินขอคืน
ตามสิทธิ์
ก่อนครบ
สัญญา
ผลประโยชน์
ทางภาษี
สัญญาชีวิต
เพรสทีจ
เซฟวิ่ง
10/4
สัญญาเพิ่มเติม
บีแอลเอ
เอดีบี
รวมต่อปี สะสม % จำนวนเงิน % จำนวนเงิน 100% ของ
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน
10ล้านบาท(3)
ผลประโยชน์
ที่จะได้รับ
ทั้งหมด(4)
1 999,000 0 999,000 999,000 4% 40,000 100% 1,000,000 1,000,000 2,000,000 403,000 443,000 20,000
2 999,000 0 999,000 1,998,000 4% 40,000 200% 2,000,000 1,000,000 3,000,000 1,123,000 1,203,000 20,000
3 999,000 0 999,000 2,997,000 4% 40,000 300% 3,000,000 1,000,000 4,000,000 1,929,000 2,049,000 20,000
4 999,000 0 999,000 3,996,000 4% 40,000 400% 4,000,000 1,000,000 5,000,000 2,889,000 3,049,000 20,000
5       3,996,000 4% 40,000 400% 4,000,000 1,000,000 5,000,000 2,875,000 3,075,000  
6       3,996,000 4% 40,000 400% 4,000,000 1,000,000 5,000,000 2,861,000 3,101,000  
7       3,996,000 4% 40,000 400% 4,000,000 1,000,000 5,000,000 2,846,000 3,126,000  
8       3,996,000 4% 40,000 400% 4,000,000 1,000,000 5,000,000 2,831,000 3,151,000  
9       3,996,000 4% 40,000 400% 4,000,000 1,000,000 5,000,000 2,816,000 3,176,000  
10       3,996,000 424% 4,240,000 400% 4,000,000 1,000,000 5,000,000 2,840,000 4,600,000  
รวม 3,996,000 0 3,996,000 460% 4,600,000 400% - - - - - 80,000

(1) % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต เพรสทีจ เซฟวิ่ง 10/4

(2) % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ของสัญญาประกันชีวิต เพรสทีจ เซฟวิ่ง 10/4

(3) 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เอดีบี สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท

(4) ผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งหมดจากกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ คิดจาก % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต เพรสทีจ เซฟวิ่ง 10/4(2) บวกเพิ่ม 100% ของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เอดีบี สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท(3)

 • ผลประโยชน์เงินคืน, มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และเงินขอคืนตามสิทธิ์ก่อนครบสัญญา เป็นมูลค่าที่คำนวณ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์
 • เงินขอคืนตามสิทธิ์ก่อนครบสัญญา หมายถึง ผลรวมของจำนวนผลประโยชน์เงินคืนที่ได้รับไปแล้วสะสม รวมกับจำนวนเงินมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ ที่คำนวณ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์นั้นๆ ทั้งนี้ ณ วันที่มีการเวนคืนกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเฉพาะมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์เท่านั้น
 • สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เอดีบี เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่บริษัทมอบความคุ้มครองให้ผู้เอาประกันภัย โดยไม่คิดเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว

หน่วย : บาท

สรุปผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีตลอดสัญญา ก่อนหักลดหย่อนภาษี หลังหักลดหย่อนภาษี
 1. เบี้ยประกันชีวิตรวม 4 ปี
3,996,000 3,916,000
 1. เงินจ่ายคืน ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 9 รวม 9 ครั้ง
360,000 360,000
 1. เงินครบกำหนดสัญญา
4,240,000 4,240,000
 1. ผลประโยชน์ตลอดสัญญา (ข้อ 2. + ข้อ 3.)
4,600,000 4,600,000
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันชีวิต (ข้อ 4. - ข้อ 1.) 604,000 684,000

พร้อมคุ้มครองชีวิตด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยที่สูงควบคู่ไปกับความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เพิ่มมากขึ้น

ตัวอย่าง คุณผู้ชาย อายุ 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สมัครทำประกัน เพรสทีจ เซฟวิ่ง 10/4 ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 4 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท เบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 999,000 บาท

 

1กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา

เพรสทีจ เซฟวิ่ง 10/4
 

2กรณีเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์  (ตัวอย่างกรณีเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 8)

เพรสทีจ เซฟวิ่ง 10/4
 

(1) % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ของสัญญาประกันชีวิต เพรสทีจ เซฟวิ่ง 10/4

(2) 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เอดีบี สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท

(3) ผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งหมดจากกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ คิดจาก % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต เพรสทีจ เซฟวิ่ง 10/4(2) บวกเพิ่ม 100% ของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เอดีบี สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท(3)

กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 

สัญญาประกันชีวิต เพรสทีจ เซฟวิ่ง 10/4

 • กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติ ให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมหรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เอดีบี

การประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว ไม่คุ้มครองการสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาหรือสืบเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้

 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึง เจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
 • การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative Disc Disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars Interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

 1. สื่อโฆษณาฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 3. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 4. เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 5. เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกัน เพรสทีจ เซฟวิ่ง 10/4 สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 6. ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เอดีบี เป็นส่วนหนึ่งของข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เอดีบี และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ