hero

การประกันสุขภาพกลุ่ม


ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ผู้รับความคุ้มครองบาดเจ็บหรือป่วยไข้ ทำให้ต้องเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลใดๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่ผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี โดยแบ่งเป็น

กรณีผู้ป่วยใน (IPD)

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้รับความคุ้มครองที่เข้ารับบริการของโรงพยาบาลและแพทย์ลงความเห็นให้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเป็น เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง โดยแบ่งหมวดค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าห้อง และค่าอาหาร/วัน

กรณีผู้รับความคุ้มครองเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทฯ จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหารสำหรับการบาดเจ็บหรือป่วยไข้แต่ละครั้ง ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตาราง

2. ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู.

กรณีผู้ได้รับความคุ้มครองเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ในห้อง ไอ.ซี.ยู. ของโรงพยาบาล บริษัทฯ จะจ่ายค่าห้อง ไอ.ซี.ยู. สำหรับการ บาดเจ็บหรือการป่วยไข้ต่ละครั้งตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดที่นะบุไว้ในตาราง

3. ค่าใช้จ่ายทั่วไป

กรณีผู้รับความคุ้มครองเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทฯจะจ่ายค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับการบาดจ็บหรือป่วยไข้แต่ละครั้ง ตามที่จ่าย จริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตาราง

ค่าใช้จ่ายทั่วไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก
    - การสั่งยาและเวชภัณฑ์โดยแพทย์
    - การแต่งบาดแผล การเข้าเฝือกธรรมดาและการเข้าเฝือกพลาสเตอร์
    - กายภาพบำบัด
    - การตรวจหัวใจโดยคลื่นไฟฟ้า การตรวจโดยรังสีเอ็กซ์
    - การตรวจในห้องปฏิบัติการ
    - การฉีดยาเข้าเส้นโลหิต
    - การให้โลหิต หรือพลาสม่า
    - ค่ารถพยาบาลที่ไปและ/หรือมา จากโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกินค่าห้องและค่าอาหาร/วัน เที่ยว)
    - ค่าบริการพยาบาล
    - ค่าห้องผ่าตัด
    - การวางยาสลบ และการให้ออกซิเย่น รวมทั้งค่าวิสัญญีแพทย์
    - การตรวจเบสซัลเมนท์ตาโบริสม์

4. ค่าผ่าตัด

บริษัท ฯ จะจ่ายค่าธรรมเนียมการผ่าตัดโดยแพทย์ สำหรับการบาดเจ็บ หรือการป่วยไข้ แต่ละครั้งตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุด ที่ระบุไว้ในตาราง (กรณีเลือกซื้อค่าผ่าตัดตามที่จ่ายจริง) หรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด (กรณีเลือกซื้อค่าผ่าตัดตามตาราง)

ในกรณีที่มีการผ่าตัดเกินกว่าหนึ่งครั้งที่กระทำในแผลเดียวกันบริษัทฯจะจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการผ่าตัดครั้งที่มากที่สุดเพียงครั้งเดียวแต่ไม่ เกิน ที่ระบุไว้ในตารางอัตรา
ค่าผ่าตัด หมายถึง ค่าฝีมือแพทย์ผู้กระทำการผ่าตัด รวมถึงแพทย์ผู้ช่วยและพยาบาลช่วยผ่าตัด

การผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก (ผ่าตัดย่อย) หรือค่าหัตถการ (Day Case)
การผ่าตัดสามารถทำได้โดย ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งสามารถกลับบ้านได้ทันทีหลังการผ่าตัด ทั้งนี้ท่านจะต้อง แจ้งความจำนงในการเข้ารับการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอกนี้มายังกรุงเทพประกันชีวิต ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
อนึ่งบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกัน เฉพาะกรณีเข้ารับการผ่าตัด ในโรงพยาบาล เท่านั้น

5. ค่าดูแลโดยแพทย์

กรณีผู้รับความคุ้มครองเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทฯ จะจ่ายค่าดูแลโดยแพทย์ สำหรับการบาด เจ็บหรือการป่วยไข้ต่อครั้งต่อวัน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตาราง

6. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

กรณีผู้รับความคุ้มครองเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทฯ จะจ่ายค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ตาม ที่จ่ายจริง ต่อการบาดเจ็บ หรือป่วยไข้แต่ละครั้ง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตาราง

7. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุ

กรณีผู้รับความคุ้มครองเข้ารับการรักษาตัวภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่เกิดอุบัติเหตุ ในฐานะผู้ป่วยนอกฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือคลินิกของแพทย์ บริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดที่ระบุไว้ในตาราง

กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)

กรณีที่ผู้เข้ารับความคุ้มครอง เข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยนอก โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับการบาดเจ็บ หรือการป่วยไข้ต่อ ครั้งต่อวัน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ใน ตาราง

กรณีค่ารักษาเหงือกและฟัน

การรักษาเหงือกและฟัน บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองการรักษาเหงือกและฟันตามธรรมชาติ เฉพาะ การอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน รักษารากฟัน ผ่าฟันคุด และเหงือกอักเสบ

กรณีการบาดเจ็บหรือป่วยไข้สาหัส

การรักษาเหงือกและฟัน บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองการรักษาเหงือกและฟันตามธรรมชาติ เฉพาะ การอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน รักษารากฟัน ผ่าฟันคุด และเหงือกอักเสบ

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ