ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

เกนเฟิสต์ 380 พลัส (มีเงินปันผล)


จุดเด่นบริการ

 • คุ้มครองโรคร้ายแรง ครอบคลุม 6 กลุ่มโรคร้ายแรง รวม 48 โรค
 • เลือกจ่ายได้ตามใจ ไม่ว่าจะรายปี หรือรายเดือน ไม่ชาร์จเพิ่ม
 • การันตีผลตอบแทน ผลตอบแทนแน่นอนตลอดสัญญาประกันภัย 380% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับเงินปันผล มีโอกาสรับเงินปันผลในวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 6 กลุ่มโรคร้ายแรง รวม 48 โรค

กรณีได้รับการวินิจฉัยและ/หรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์โรคร้ายแรงดังนี้

ระดับเริ่มต้นถึงระดับปานกลาง

 • 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และไม่เกินวงเงินที่บริษัทกำหนด สำหรับโรคร้ายแรงนั้นๆ (ถ้ามี)
 • ไม่จำกัดโรคร้ายแรงในแต่ละกลุ่ม

ระดับรุนแรง

 • 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • จำกัดเพียง 1 โรคร้ายแรงต่อกลุ่ม และแต่ละครั้งต้องไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์โรคร้ายแรงทุกกลุ่มโรคสูงสุด 360% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยจะจ่ายผลประโยชน์โรคร้ายแรงทุกระดับในแต่ละกลุ่มไม่เกิน 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์โรคร้ายแรงครบ 360% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแล้ว สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง ทริปเปิ้ล ซีไอ จะสิ้นผลบังคับทันที

หากบริษัทจ่ายผลประโยชน์เต็ม 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับกลุ่มโรคใดกลุ่มโรคหนึ่ง ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง ทริปเปิ้ล ซีไอ แต่ยังคงได้รับความคุ้มครองโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคอื่น

2. กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญาประกันภัย

รับผลประโยชน์เป็นร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

 • ปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 5 รับ 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 6 รับ 220% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 7 รับ 255% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 8 รับ 290% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 9 รับ 325% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 10-15 รับ 360% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา รับผลประโยชน์รวมตลอดอายุสัญญา 380% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และมีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

3.1 ผลประโยชน์ที่รับรองการจ่าย

 • ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-10 รับเงินคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 11-14 รับเงินคืนปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 344% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3.2 เงินปันผลในวันครบกำหนดสัญญา มีโอกาสรับเงินปันผล*

หมายเหตุ

 • เงินคืนรายปีเป็นเงินคืนที่รวมเงินคืนพิเศษแล้ว
 • *บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญาหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา
 • ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์ 380 พลัส (มีเงินปันผล) ประกอบด้วยสัญญาประกันชีวิตเกนเฟิสต์ 380 (มีเงินปันผล) และสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง ทริปเปิ้ล ซีไอ
 • บริษัทจะเริ่มให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงภายหลังจากระยะเวลา 90 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย

เงื่อนไข

 • สมัครได้ตั้งแต่แรกเกิด – 70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 5,000,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายปีและรายเดือน

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท (ขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้ขอเอาประกันภัย)

เพศ อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท)
หญิง 362.23 - 482.86
ชาย 362.27 - 541.46

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยรายเดือน = เบี้ยประกันภัยรายปี ÷ 12
 • การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือน 1 วันขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี
 • กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือนในครั้งแรก และต้องสมัครบริการเพื่อชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไป ผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Bualuang Direct Debit) หรือบริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส)

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 35 ปี เพศชาย จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกันภัยต่อปี(บาท) ผลประโยชน์
กรณีมีชีวิต* 
(บาท)
ความคุ้มครองชีวิต(บาท) ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง** 
(บาท)
1 36,947 2,000 100,000 120,000
2 36,947 2,000 100,000 120,000
3 36,947 2,000 110,000 120,000
4 36,947 2,000 150,000 120,000
5 36,947 2,000 180,000 120,000
6 36,947 2,000 220,000 120,000
7 36,947 2,000 255,000 120,000
8 36,947 2,000 290,000 120,000
9 36,947 2,000 325,000 120,000
10 36,947 2,000 360,000 120,000
11 - 4,000 360,000 120,000
12 - 4,000 360,000 120,000
13 - 4,000 360,000 120,000
14 - 4,000 360,000 120,000
15 - 344,000 360,000 120,000

หน่วย : บาท

สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์
(ณ สิ้นปีกรมธรรม์)
ตัวอย่างเงินปันผลจากผลตอบแทนการลงทุน
เฉลี่ยตลอดสัญญา****
3% 4% 5%
เงินจ่ายคืนรายปีทั้งหมด*** 36,000 36,000 36,000 36,000
เงินครบกำหนดสัญญา 344,000 344,000 344,000 344,000
โอกาสรับเงินปันผล เมื่อครบกำหนดสัญญา - 24,360 51,070 77,770
ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 380,000 404,360 431,070 457,770
เบี้ยประกันภัยรวมตลอดสัญญา 369,470 369,470 369,470 369,470
ผลประโยชน์สุทธิ 10,530 34,890 61,600 88,300

*เงินจ่ายคืนรายปี + เงินจ่ายคืนพิเศษ + เงินครบกำหนดสัญญา (ณ สิ้นปีกรมธรรม์)
**คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรงจ่าย 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อ 1 กลุ่มโรค กรณีเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงระดับเริ่มต้นถึงปานกลางจ่าย 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยจ่ายแต่ละกลุ่มโรคร้ายแรงสูงสุดไม่เกิน 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ จ่ายผลประโยชน์รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 360% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยบริษัทจะเริ่มให้ความคุ้มครองภายหลังจากระยะเวลา 90 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา
***ผลรวมของเงินจ่ายคืนรายปีและเงินจ่ายคืนพิเศษ (สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-14)
****ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา

สมัครบริการ

สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • Gain 1st 380 Plus (Par) (เกนเฟิสต์ 380 พลัส (มีเงินปันผล)) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ Gain 1st 380 (Par) (เกนเฟิสต์ 380 (มีเงินปันผล)) และสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง ทริปเปิ้ล ซีไอ (Triple CI Rider)
 • กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน ในครั้งแรก
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com