ประกันทรัพย์สิน

การประกันภัยร้านค้า


สบายใจทุกการเปิดร้าน เมื่อมีความคุ้มครองครบครัน

คุ้มครองร้านค้าของคุณอย่างครบถ้วน โดยให้ความคุ้มครองต่อ

  • ตัวอาคารและทรัพย์สินภายในอาคาร รวมถึงการเช่าซื้อ อันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยน้ำท่วม ภัยจากยวดยาน และภัยเปียกน้ำ ฯลฯ
  • การลักทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
  • การแตกของกระจกโดยอุบัติเหตุ
  • การสูญเสียของเงิน อันเกิดจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
  • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • อุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัย และลูกจ้างในสถานที่เอาประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์