รู้จักเรา

ประวัติบริษัท

​​
ประวัติบริษัท
2494

วันที่ 23 มีนาคม 2494 พันตรีควง อภัยวงศ์ พระยาศรีวิศาลวาจา และ นายชิน โสภณพณิช จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท สุขสวัสดิ์ประกันชีวิต จำกัด”
 

วันที่ 10 เมษายน 2494เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด”

วันที่ 1 มิถุนายน 2494 เริ่มเปิดดำเนินการ ภายใต้ชื่อ บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด ณ สำนักงานเลขที่ 732 ถนนเจริญกรุง สามแยกพระนคร มีสัญลักษณ์เป็นรูปช้างในวงกลมรัศมีมีอักษรชื่อบริษัทเป็นภาษาไทย จีน และอังกฤษ

2519

คุณชิน โสภณพนิช ผู้ซึ่งมองการณ์ไกลเห็นว่า ถึงเวลาดำเนินธุรกิจประกันชีวิตอย่างจริงจัง จึงได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาสากลธุรกิจ (IFCCA)โดย คุณวัย วรรธนะกุล เป็นผู้วางโครงสร้างร่วมกับ Mr.K.V. Claridge F.I.A. ผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ประกันชีวิตของบริษัท Swiss Re Insurance ดำเนินการวางโครงสร้างและจัดระบบองค์กรใหม่

2522

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2522 บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด เพื่อบ่งบอกความเป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และได้ให้การสนับสนุนธุรกิจของบริษัทด้วยดีตลอดมา

2530 - 2532

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2530 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด ได้ย้ายจากถนนเจริญกรุงมาอยู่ที่อาคารกรุงเทพประกันภัยสีลม ในช่วงนี้บริษัทมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การเติบโตของ ผลงานโดยเฉลี่ยแต่ละปีที่ผ่านมา 3 ปีนั้นสูงถึงร้อยละ 90 ทำให้บริษัทเติบโตไปสู่บริษัทระดับกลางของประเทศ

2540 - 2548

วันที่ 17 มิถุนายน 2540 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000 ล้านบาท

2543

วันที่ 5 ธันวาคม 2543 ได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 : 1994 จาก International Certifications Ltd., Auckland, New Zealand (ICL) ในการดำเนินการกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ

2546

วันที่ 1 ธันวาคม 2546 ได้ยกระดับระบบบริหารคุณภาพเป็นมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จาก International Certification Ltd., Auckland, New Zealand (ICL) ในการดำเนินการกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ และการบริการลูกค้าถือเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับ ISO 9001 ด้านนี้

2547

บริษัทได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น รางวัลชมเชยประจำปี 2547 จากกรมการประกันภัย

2540 - 2548

บริษัทได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2548 จากกรมการประกันภัย

2550

วันที่ 17 ธันวาคม 2550 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้บริษัทมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการตรวจสอบได้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

บริษัทได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 ประจำปี 2550 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2551

บริษัทได้รับรางวัลชมเชยด้าน บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นประจำปี 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2552

เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก International Certifications Ltd., Auckland, New Zealand (ICL) ด้านการดำเนินงานกรมธรรม์สามัญสายประกันชีวิตและฝ่ายประกันกลุ่ม

2554

ได้รับการประเมินคุณภาพจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting : AGM) ประจำปี 2554 ในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทได้คะแนนในระดับ “ดีมาก” จากผลการสำรวจบรรษัทภิบาลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์

2555

บริษัทได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ได้รับการประเมินคุณภาพจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting : AGM) ประจำปี 2555 ในระดับ “ดีเยี่ยม” เป็นปีที่ 2 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัดและบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมผนึกกำลังพันธมิตร ประกาศนโยบายความพร้อมในการวางแผนการเงินอย่างรอบด้านให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดยทีมที่ปรึกษาการเงินที่พร้อมให้ข้อมูล คำแนะนำในการสร้างหลักประกันควบคู่ไปกับการสร้างฐานะ

2556

บริษัทได้รับรางวัล Thailand's Corporate Brand Rising Star 2013 อันเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดการเงิน จากโครงการงานวิจัยการวัดมูลค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2557

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2556 (NACC Integrity Awards 2013) เกียรติยศแห่งการดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

บริษัทรับมอบประกาศเกียรติคุณ ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.)เนื่องในโอกาสที่ กรุงเทพประกันชีวิต เป็นผู้ประกอบการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ในด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

บริษัทได้เพิ่มสาขาที่ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก International Certification Ltd., Auckland, New Zealand (ICL) ด้านการดำเนินงานกรมธรรม์สามัญเพิ่มอีก 4 สาขา ดังนี้ สาขาศรีบุญเรือง สาขามหาสารคาม สาขาชัยภูมิ และสาขาเลย เมื่อรวมกับสาขาที่มีอยู่ปัจจุบัน บริษัทจึงมีสำนักงานสาขาที่ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานทั้งหมดจำนวน 46 แห่ง

และเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,708,000,000 บาท

2558

บริษัทได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 3 ประจำปี 2557 หรือรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

บริษัทได้รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2015” เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 19 องค์กรจาก 19 หมวดธุรกิจของอุตสาหกรรมในประเทศไทย จากผลงานวิจัย “การประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรในประเทศไทย” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2557


​บริษัทได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2015 สาขาการประกัน เป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จระดับสูงของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับ นิตยสาร Business+ เป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมตามประเภทการดำเนินธุรกิจ ผ่านเกณฑ์เชิงปริมาณ และคุณภาพด้วยการดำเนินงานที่โปร่งใส ถูกต้อง ไม่ขัดต่อศีลธรรมและหลักกฎหมาย


บริษัทได้รับรางวัล ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรที่มีผลดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) จำนวน 100 บริษัท สำหรับรางวัล ESG 100 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติเป็นที่ยอมรับในทั่วโลก

บริษัทรับมอบประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ประจำปี 2558 แสดงถึงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการของศูนย์รับเรื่องและการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคของบริษัท

บริษัทได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น จากสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2558 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อการนำส่งเงินสมทบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเป็นสถานประกอบการที่มีสถานะยังดำเนินกิจการและไม่มีหนี้ค้างชำระ มีการนำส่งเงินสมทบถูกต้องครบถ้วนมาโดยตลอด

บริษัทได้รับมอบประกาศการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรือการรับรองมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security management systems (ISMS)) จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง ISO/IEC 27001:2013 ถือเป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร

ทุกสาขาของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก International Certification Ltd., Auckland, New Zealand (ICL) ด้านการดำเนินงานกรมธรรม์สามัญรวมทั้งหมดจำนวน 75 สาขา

ได้รับการประเมินคุณภาพจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting: AGM) ประจำปี 2558 ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม ในระดับ “ดีเลิศ+สมควรเป็นตัวอย่าง” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance rating, CG rating) ปี 2558 ในระดับ “4 ดาว” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

​ได้รับการประเมินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ในระดับ 4 Certified แสดงถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติจริงซึ่งมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยสถาบันไทยพัฒน์

2559

บริษัทได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 22301:2012 หรือการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(ฺBusiness Continuity Management Systems (BCMS))จาก Bureau Veritas Certification (Thailand)Ltd.ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลที่ช่วยในการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤต เพื่อบ้องกันความไม่แน่นอน และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

2560

บริษัท ได้รับการประเมินคุณภาพจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting: AGM)ประจำปี 2558 ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม ในระดับ "ดีเลิศ+สมควรเป็นตัวอย่าง" เป็นปีที่2ติดต่อกัน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Rating, CG Rating)ในระดับ "ดีมาก" หรือ "4ดาว" เป็นปีที่5ติดต่อกัน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ