กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมตราสารทุน


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 2.7121 23/07/2024 -4.98 -0.92 -10.35 -3.48 -4.37
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 6.0138 23/07/2024 -8.42 -4.44 -12.12 -4.00 -4.62
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 16.8923 23/07/2024 -9.08 -5.18 -12.44 -3.59 -4.01
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 37.7137 23/07/2024 -5.12 -1.10 -10.27 -2.30 -3.69
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 31.8031 23/07/2024 -5.14 -1.04 -10.33 -2.19 -3.60
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 9.3838 23/07/2024 -5.53 -0.73 -9.83 -0.66 -4.22
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 28.5095 23/07/2024 -4.53 -0.84 -11.94 -1.97 -4.22
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 17.0905 23/07/2024 -1.32 1.98 -5.17 2.82 -1.72
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 38.9827 23/07/2024 -7.75 -4.05 -15.14 -5.57 -6.52
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.9237 23/07/2024 8.24 5.67 1.82 3.63 2.71
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 8.0804 23/07/2024 -5.33 -0.10 -8.09 -1.04 -4.30
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.1763 23/07/2024 -3.55 1.15 -7.83 -5.51
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 9.7886 23/07/2024 -6.16 -2.27 -8.81 -3.69
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 6.8128 23/07/2024 -12.93 -7.73 -15.35