กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมตราสารทุน


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 38.9217 22/04/2024 -2.09 -2.54 -10.43 -2.03 -2.28
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 32.8177 22/04/2024 -2.11 -2.55 -10.61 -1.96 -2.15
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 2.7943 22/04/2024 -2.10 -2.60 -10.87 -3.31 -2.97
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 17.3296 22/04/2024 0.06 -2.12 -3.53 1.58 -0.12
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 42.2078 22/04/2024 -0.11 -1.96 -7.21 -3.31 -3.52
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 30.1511 22/04/2024 0.97 0.90 -8.27 -0.71 -1.69
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 17.9239 22/04/2024 -3.53 -1.25 -10.44 -1.15 -2.21
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 8.2703 22/04/2024 -3.11 -1.10 -7.57 -1.50 -3.22
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 6.2729 22/04/2024 -4.48 -4.20 -8.83 -2.93 -3.12
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 9.7276 22/04/2024 -2.07 -1.12 -7.95 -1.04 -2.72
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.6942 22/04/2024 6.15 4.69 2.67 3.56 2.66
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.1720 22/04/2024 -3.59 -3.03 -9.40 -6.74
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 9.8669 22/04/2024 -5.41 -5.39 -8.47 -4.17
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 7.3071 22/04/2024 -6.61 -5.21 -13.53