กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมตราสารทุน


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 2.8111 06/12/2023 -14.40 -8.30 -12.48 -0.92 -2.55
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 6.4384 06/12/2023 -10.12 -6.31 -8.48 0.02 -1.83
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 18.0739 06/12/2023 -14.18 -9.83 -11.77 0.49 -2.35
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 39.1762 06/12/2023 -13.90 -7.89 -11.94 0.38 -1.85
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 33.0240 06/12/2023 -14.05 -8.00 -12.05 0.47 -1.71
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 9.6969 06/12/2023 -12.04 -7.10 -9.92 0.65 -1.81
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 29.6268 06/12/2023 -16.62 -6.32 -15.40 0.32 -1.28
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 17.2900 06/12/2023 -4.56 -5.96 -2.69 4.94 -0.02
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 41.6160 06/12/2023 -14.45 -9.14 -13.38 -2.20 -3.26
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.9283 06/12/2023 -1.43 -5.04 -3.07 4.28 1.69
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 8.3408 06/12/2023 -10.85 -5.86 -9.11 0.58 -2.54
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.3944 06/12/2023 -11.86 -5.11 -10.39 -2.42
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.1613 06/12/2023 -12.14 -3.23 -10.78 -0.60
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 7.6382 06/12/2023 -13.36 -7.66 -14.14