กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมตราสารทุน


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 3.0666 01/06/2023 -6.62 -5.15 -5.33 3.39 -1.89
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 6.8432 01/06/2023 -4.47 -3.60 -5.41 3.68 -1.22
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 20.1115 01/06/2023 -4.50 -2.60 -0.49 5.80 -2.05
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 42.5512 01/06/2023 -6.48 -4.99 -5.15 4.54 -1.28
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 35.9124 01/06/2023 -6.53 -5.00 -5.03 4.73 -1.14
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.4008 01/06/2023 -5.66 -4.53 -4.15 3.86 -1.07
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 31.5991 01/06/2023 -11.07 -10.29 -6.43 2.57 -1.57
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 18.3086 01/06/2023 1.06 2.77 0.42 8.30 0.21
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 46.3094 01/06/2023 -4.80 -4.73 -5.36 2.37 -2.46
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.4211 01/06/2023 3.01 1.03 1.24 10.54 1.49
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 8.8375 01/06/2023 -5.54 -4.72 -4.61 3.75 -1.70
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.8639 01/06/2023 -7.88 -6.74 -10.80 1.44
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.4781 01/06/2023 -9.40 -8.83 -11.41
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 8.3496 01/06/2023 -5.29 -6.55 -12.63