บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 126

​​
บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 126
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 
กรณีมีชีวิตอยู่ กรณีเสียชีวิต
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 4 รับเงินคืนปีละ 3% ในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 100%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 5 - 8 รับเงินคืนปีละ 6% ในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 200%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 9 - 11 รับเงินคืนปีละ 9% ในปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 300%
ในวันครบกำหนดสัญญา รับ 600% ในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 400%
(% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย) ในปีกรมธรรม์ที่ 5 รับ 500%
  ในปีกรมธรรม์ที่ 6 - 12 รับ 600%
  (% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีิวตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)
กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 
  • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัย มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
  • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

×

สนใจแบบประกัน
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ