บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 126

บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 126
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 
กรณีมีชีวิตอยู่ กรณีเสียชีวิต
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 4 รับเงินคืนปีละ 3% ในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 100%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 5 - 8 รับเงินคืนปีละ 6% ในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 200%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 9 - 11 รับเงินคืนปีละ 9% ในปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 300%
ในวันครบกำหนดสัญญา รับ 600% ในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 400%
(% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย) ในปีกรมธรรม์ที่ 5 รับ 500%
  ในปีกรมธรรม์ที่ 6 - 12 รับ 600%
  (% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีิวตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)
กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 

สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 126

  • กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
  • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

หมายเหตุ

  • สื่อโฆษณาฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
  • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
  • เบี้ยประกันภัยของแบบประกัน บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 126 และเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ