แท็กซ์ เซฟเวอร์ 10/5 (มีเงินปันผล)

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ สร้างความมั่งคั่งไปพร้อมกับความมั่นคง รับเงินคืนทุกปี พร้อมรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

กดเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประกันสะสมทรัพย์ ชนิดมีเงินปันผล
 

เพื่อตอบโจทย์การวางแผนในแต่ละด้านของชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ชนิดมีเงินปันผล จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น ด้วยสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ต่างจากแบบประกันทั่วไป โดยเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมบริหารจัดการด้วยพอร์ตการลงทุนเฉพาะ ด้วยความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ มุ่งให้ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

 

เปรียบเทียบสัดส่วนเงินลงทุนสำหรับแบบประกันทั่วไป และแบบประกันชนิดมีเงินปันผล

แท็กซ์ เซฟเวอร์ 10/5 (มีเงินปันผล)
 

จุดเด่นด้านการลงทุน

แท็กซ์ เซฟเวอร์ 10/5 (มีเงินปันผล)
 

จัดพอร์ตการลงทุนเฉพาะ*

กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีเงินปันผล ทำให้มีความยืดหยุ่นในการลงทุน เพื่อมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในขณะที่ยังได้รับการการันตี ผลตอบแทนขั้นต่ำ

แท็กซ์ เซฟเวอร์ 10/5 (มีเงินปันผล)
 

วิเคราะห์ข้อมูลหลักทรัพย์เป็นหลัก

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน (Bottom up) ทำให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

แท็กซ์ เซฟเวอร์ 10/5 (มีเงินปันผล)
 

บริหารและติดตามการลงทุน

ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง

* บริษัทมีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับแบบประกันชนิดมีเงินปันผล ในสัดส่วนที่สูงกว่าแบบประกันทั่วไป โดยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ หุ้นสามัญ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่รวมธุรกิจที่มีแนวโน้มอัตราการเติบโตสูงในระยะยาว เช่น กลุ่มเทคโนโลยี และสุขภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

แท็กซ์ เซฟเวอร์ 10/5 (มีเงินปันผล)
ระยะเวลาคุ้มครอง
10 ปี
แท็กซ์ เซฟเวอร์ 10/5 (มีเงินปันผล)
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
5 ปี
แท็กซ์ เซฟเวอร์ 10/5 (มีเงินปันผล)
ความคุ้มครองชีวิต สูงสุด
500%(1)
แท็กซ์ เซฟเวอร์ 10/5 (มีเงินปันผล)
การันตีผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา
515%(1)
แท็กซ์ เซฟเวอร์ 10/5 (มีเงินปันผล)
ครบกำหนดสัญญา
มีโอกาสรับเงินปันผล(2)
แท็กซ์ เซฟเวอร์ 10/5 (มีเงินปันผล)
 • อายุรับประกันภัย แรกเกิด - 85 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น : 50,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • สำหรับกรณีไม่ซื้อสัญญาเพิ่มเติม ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
กดเพื่อแสดงความคุ้มครองและผลประโยชน์
 
กรณีมีชีวิตอยู่ กรณีเสียชีวิต
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-3 รับเงินคืนปีละ 3% ในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงิน 100%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 4-6 รับเงินคืนปีละ 4% ในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับเงิน 200%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 7-9 รับเงินคืนปีละ 5% ในปีกรมธรรม์ที่ 3 รับเงิน 300%
ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 479% ในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับเงิน 400%
  ในปีกรมธรรม์ที่ 5-10 รับเงิน 500%
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 515% พร้อมโอกาสรับเงินปันผลตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัท(1)  
(% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)

(1) บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา หลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

กดเพื่อแสดงตัวอย่างความคุ้มครองและผลประโยชน์
 

คุณผู้ชาย อายุ 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สมัครทำประกัน แท็กซ์ เซฟเวอร์ 10/5 (มีเงินปันผล) จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท เบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 93,300 บาท และมีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 20 ตลอดอายุสัญญา

หน่วย: บาท

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกันชีวิตต่อปี
(ณ ต้นปีกรมธรรม์)
ผลประโยชน์เงินคืน ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ความคุ้มครองชีวิต มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ รวมเงินขอคืนตามสิทธิ์ก่อนครบสัญญา ผลประโยชน์ทางภาษี
% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวนเงิน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวนเงิน
1 93,300 3% 3,000 100% 100,000 20,300 23,300 18,660
2 93,300 3% 3,000 200% 200,000 70,700 76,700 18,660
3 93,300 3% 3,000 300% 300,000 172,800 181,800 18,660
4 93,300 4% 4,000 400% 400,000 261,100 274,100 18,660
5 93,300 4% 4,000 500% 500,000 365,000 382,000 18,660
6 - 4% 4,000 500% 500,000 364,300 385,300 -
7 - 5% 5,000 500% 500,000 362,500 388,500 -
8 - 5% 5,000 500% 500,000 360,700 391,700 -
9 - 5% 5,000 500% 500,000 358,900 394,900 -
10 - 479% 479,000 500% 500,000 362,000 515,000 -
รวม 466,500 515% 515,000 - - - - 93,300
 • ผลประโยชน์เงินคืน, มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และเงินขอคืนตามสิทธิ์ก่อนครบสัญญา เป็นมูลค่าที่คำนวณ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์
 • เงินขอคืนตามสิทธิ์ก่อนครบสัญญา หมายถึง ผลรวมของจำนวนผลประโยชน์เงินคืนที่ได้รับไปแล้วสะสม รวมกับจำนวนมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่คำนวณ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์นั้น ๆ ทั้งนี้ ณ วันที่มีการเวนคืนกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเฉพาะมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์เท่านั้น

หน่วย: บาท

สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ (รวมเงินปันผล) กรณีไม่มีการจ่ายเงินปันผล ตัวอย่างเงินปันผลจากผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา[2]
3% 4% 5%
1. ผลประโยชน์เงินคืนรายปีทั้งหมด
ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-9
36,000 36,000 36,000 36,000
2. เงินครบกำหนดสัญญา
ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 10
479,000 479,000 479,000 479,000
3. โอกาสรับเงินปันผล ณ วันครบกำหนดสัญญา[1]
(ผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่าย)
- 5,170 35,585 65,999
4. ผลประโยชน์ตลอดสัญญา (1.+2.+3.) 515,000 520,170 550,585 580,999
5. เบี้ยประกันภัยที่ชำระทั้งหมด 5 ปี 466,500 466,500 466,500 466,500
6. ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ (4.-5.) 48,500 53,670 84,085 114,499
7. ผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีทั้งหมด 5 ปี 93,300 93,300 93,300 93,300
8. ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ
(กรณีรวมผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี (6.+7.))
141,800 146,970 177,385 207,799

[1] บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา หลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

[2] ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่นำไปใช้ในการคำนวณเงินปันผล และผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญานั้น ประมาณมาจากผลตอบแทนการลงทุนโดยเฉลี่ยของบริษัท ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าจากที่แสดงได้ ผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา คือ ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญาโดยสามารถดูผลตอบแทนการลงทุนในแต่ละปีผ่านทาง www.bangkoklife.com/parfund_ROI

วางแผนการเงินอย่างมั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ตัวอย่าง คุณผู้ชายอายุ 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สมัครทำประกันแท็กซ์ เซฟเวอร์ 10/5 (มีเงินปันผล) ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท เบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 93,300 บาท และมีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 20 ตลอดอายุสัญญา

 
แท็กซ์ เซฟเวอร์ 10/5 (มีเงินปันผล)

(1)บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา หลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

(2) กรณีเงินปันผลจากผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา 5% โดยผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่นำไปใช้ในการคำนวณเงินปันผล และผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญานั้น ประมาณมาจากผลตอบแทนการลงทุนโดยเฉลี่ยของบริษัท ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าจากที่แสดงได้ ผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

ทางเลือกในการออมเพื่อลดหย่อนภาษี รับเงินคืนเร็วไม่ต้องรอนาน

แบบประกันแท็กซ์ เซฟเวอร์ 10/5 (มีเงินปันผล) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี และระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี เหมาะสำหรับวางแผนลดหย่อนภาษี สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 
แท็กซ์ เซฟเวอร์ 10/5 (มีเงินปันผล)
กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 
 • กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

หมายเหตุ

 • ข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกัน แท็กซ์ เซฟเวอร์ 10/5 (มีเงินปันผล) และเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • แท็กซ์ เซฟเวอร์ 10/5 (มีเงินปันผล) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยแฮปปี้เซฟวิ่ง 10/5 (มีเงินปันผล)

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ