กองทุนรวมแบบผสม

กองทุนรวมแบบผสม


 • บีเฟล็กซ์ (B-FLEX)
  กระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุนตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • บีแอ็คทีฟ (B-ACTIVE)
  กระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุนตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นได้ ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน โดยพิจารณากำหนดสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา อนึ่ง กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ และหลักทรัพย์ทุกประเภทที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ซึ่งรวมไปถึงออปชั่นในฐานะซื้อหรือตราสารอนุพันธ์
 • บีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR)
  ส่วนการลงทุนในประเทศ ได้แก่ ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 70% ของ NAV ตราสารแห่งทุน ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 30% ของ NAV และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศ เช่น กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น
  ​ส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกิน 15% ของ NAV ได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมทองคำ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น