hero

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์

​​

การขอกู้เงินตามกรมธรรม์

เอกสารที่ใช้

 1. คำขอใช้สิทธิ์กู้เงินตามกรมธรรม์และสัญญากู้เงินตามกรมธรรม์ จำนวน 2 ฉบับ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรณียังไม่เคยแจ้งความประสงค์ให้ โอนเงินเข้าบัญชี ให้แนบหน้าบัญชีธนาคาร

*กรณีผู้เอาประกันภัยติดต่อขอใช้สิทธิ์ด้วยตนเอง ใช้เอกสารเฉพาะข้อ 2, 3

รายละเอียด

เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับในสภาพปกติ และมีเงินค่าเวนคืนเกิดขึ้นแล้ว หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิการประกันภัยแบบขยายเวลาหรือใช้เงินสำเร็จ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอกู้เงินจากบริษัทฯ โดยโอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์นี้เป็นการประกันหนี้กู้ยืม โดยสามารถกู้ได้ 90% ของจำนวนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ในขณะนั้น หักด้วยหนี้สินใด ๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรม์นี้ และเบี้ยประกันภัยงวดที่ถึงกำหนดชำระ (ถ้ามี)

การขอแปลงเป็นการประกันภัย แบบขยายเวลา และขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือ หนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

รายละเอียด

หากกรมธรรม์มีการชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงเวลาที่มีค่าเวนคืนกรมธรรม์ และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอแปลงกรมธรรม์เป็น

 1. แบบขยายเวลา
  • จะใช้เฉพาะกับกรมธรรม์ที่ออกโดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานเท่านั้น
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิม แต่ระยะเวลาคุ้มครองเปลี่ยนไปตามที่ระบุไว้ในชิ่งมูลค่าขยายเวลาในตารางมูลค่ากรมธรรม์
  • หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ขยายบริษัทฯ จะจ่ายเงินจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์
  • หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนพ้นระยะเวลาที่ขยาย กรมธรรม์เป็นอันสิ้นผลบังคับโดยไม่มีการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ
  • ในกรณีมีหนี้สินตามกรมธรรม์ จะต้องหักออกจากเงินค่าเวนคืนก่อนนำมาคำนวณการประกันภัย แบบขยายเวลา และจำนวนเงินเอาประกันภัย แบบขยายเวลาจะเท่าจำนวนเงินเอาประกันภัยเดิม หักด้วยหนี้สิน
 2. แบบใช้เงินสำเร็จ
  • ระยะเวลาคุ้มครองเท่าเดิม แต่จำนวนเงินเอาประกันภัยเปลี่ยนไปตามที่ระบุไว้ในช่องมูลค่า ใช้เงินสำเร็จในตารางมูลค่ากรมธรรม์
  • บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย (ใช้เงินสำเร็จ) ให้เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวัน ครบกำหนดระยะเวลาเอาประกันภัย หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย

* หมายเหตุ

 1. ในกรณีมีหนี้สินตามกรมธรรม์ จะต้องหักออกจาก เงินค่าเวนคืนก่อนนำมาคำนวณมูลค่าใช้เงินสำเร็จ
 2. กรณีขอแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา หรือใช้เงินสำเร็จไปแล้ว (บริษัทฯ สลักหลัง กรมธรรม์) จะไม่สามารถขอคืนสถานะกรมธรรม์ กลับสู่สถานะปกติได้

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เอาประกัน และผู้รับประโยชน์

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. เอกสารทางราชการ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ฯลฯ

รายละเอียด

กรณีเพิ่มชื่อผู้รับประโยชน์ ต้องระบุความสัมพันธ์ให้ชัดเจน และผู้รับประโยชน์ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้เอาประกันภัย

การขอเปลี่ยนงวดชำระ

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

รายละเอียด

ไม่ให้เปลี่ยนงวดชำระในระหว่างปีกรมธรรม์ (ยกเว้นกรณีสามารถออกใบเสร็จรับเบี้ยได้โดยไม่ซ้ำงวดเดิม)

การขอเพิ่มสัญญาพิเศษ

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ใบคำขอเอาประกัน ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียด

รายละเอียด

การเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย

 1. เบี้ยประกันภัยงวดที่ถึงกำหนดชำระ (ถ้ามี)
 2. เบี้ยประกันสัญญาพิเศษที่ขอซื้อเพิ่ม ณ วันที่ขอซื้อจนถึงวันก่อนครบกำหนดชำระงวดต่อไป

การขอยกเลิกสัญญาพิเศษ

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

รายละเอียด

 1. หากผู้เอาประกันภัยขอยกเลิกในระยะผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ให้ถือว่ายกเลิก ณ วันครบกำหนดชำระ
 2. หากผู้เอาประกันภัยขอยกเลิกในระหว่างปีกรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันภัยไปแล้ว บริษัทฯ จะคืนเบี้ยส่วนที่ยังไม่คุ้มครองให้ผู้เอาประกันภัย

การขอเพิ่มจำนวนเงินเอาประกัน

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ใบคำขอเอาประกัน
 4. ผลตรวจสุขภาพตามระเบียบ (ถ้ามี โดยนับทุนรวมและอายุ ณ ปัจจุบัน)

รายละเอียด

 1. คำนวณเบี้ยประกันชีวิตในทุนประกันใหม่ โดยใช้อายุเดิม ณ วันเริ่มประกัน
 2. เรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิตส่วนเพิ่มย้อนต้นตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีปัจจุบัน พร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราดอกเบี้ย (%) ที่กำหนดไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ บวกสอง(%) ต่อปี

การขอลดจำนวนเงินเอาประกัน

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

รายละเอียด

หากกรมธรรม์ชำระเบี้ยจนมีมูลค่าเวนคืนแล้ว บริษัทฯ จะคืนเงินในส่วนของจำนวนเงินที่ลดลงให้ในรูปของมูลค่าเงินคืนเงินสด

การขอเปลี่ยนแบบประกัน

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ใบคำขอเอาประกัน ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียด (กรณีระยะเวลาคุ้มครองยาวขึ้น)
 4. กรมธรรม์ฉบับจริง

* กรณีกรมธรรม์สูญหายให้ส่ง “ใบแจ้งความ”

รายละเอียด

* กรณีเบี้ยประกันชีวิตแบบใหม่มากกว่าแบบเก่า

 1. เรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิตส่วนเพิ่มย้อนต้นตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีปัจจุบัน
 2. ดอกเบี้ยทบต้นของเบี้ยประกันชีวิตส่วนเพิ่ม ในอัตราดอกเบี้ย (%) ที่กำหนดไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ บวกสอง (%) ต่อปี
 3. ค่าธรรมเนียมออกกรมธรรม์ใหม่ 200.- บาท
 4. เบี้ยประกันภัยงวดที่ถึงกำหนดชำระ

* กรณีเบี้ยประกันชีวิตแบบใหม่น้อยกว่าแบบเก่า

 1. เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยงวดที่ถึงกำหนดชำระ
 2. ค่าธรรมเนียมออกกรมธรรม์ใหม่ 200.- บาท คืนเบี้ยประกันส่วนต่างหรือมูลค่าเงินคืนเงินสดให้ผู้เอาประกันภัย (แล้วแต่กรณี)

การขอปรับอัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุ

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย การแจ้งรายละเอียดในแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ระบุอาชีพใหม่ให้ชัดเจน เช่น ลักษณะธุรกิจ ตำแหน่ง หน้าที่ เป็นต้น พร้อมทั้งระบุเรื่องการใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะด้วย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

รายละเอียด

 1. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการเปลี่ยนในด้านอาชีพ หรือความเสี่ยงภัยที่ลดลง บริษัทฯ จะคืนเบี้ย (อบ.1, อบ.2, อบ.3 หรือ สภ.2) ให้ตามส่วน
 2. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการเปลี่ยนในด้านอาชีพ หรือความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยจะต้อง ชำระเบี้ย (อบ.1, อบ.2, อบ.3 หรือ สภ.2) ส่วนเพิ่มไปยังบริษัทฯ ด้วย

การขอออกกรมธรรม์ใหม่

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรมธรรม์ (กรณีชำรุด) หรือใบแจ้งความ (กรณีกรมธรรม์หาย)
 4. ค่าธรรมเนียมออกกรมธรรม์ใหม่ 200.- บาท

การขอแก้ไขวันเดือนปีเกิด

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

รายละเอียด

 1. หากการแก้ไขวันเดือนปีเกิดทำให้อายุของผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนแปลงและเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระเบี้ยประกันส่วนเพิ่ม
 2. หากการแก้ไขวันเดือนปีเกิดทำให้อายุของผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนแปลงและเบี้ยประกันลดลง บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันส่วนที่เกินให้กับผู้เอาประกันภัย

การขอแก้ไขรายละเอียดในใบคำขอ

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

รายละเอียด

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบคำขอเอาประกัน ซึ่งไม่มีผลทำให้รายละเอียดในกรมธรรม์เปลี่ยนแปลงไป เช่น การขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้เอาประกัน การขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้รับประโยชน์ การขอแก้ไขชื่อคู่สมรส ฯลฯ ไม่ต้องออกใบสลักหลังกรมธรรม์ (มีหนังสือแจ้งรับทราบ)

การขอยึดถือผลประโยชน์ในกรมธรรม์

เอกสารที่ใช้

 1. หนังสือแจ้งความจำนงขอถือเอาประโยชน์ตามกรมธรรม์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. กรมธรรม์ฉบับจริง

รายละเอียด

ในเอกสิทธิ์เงื่อนไขกรมธรรม์ฯ ข้อ 4. และ ข้อ 6.กำหนดไว้ว่าหากผู้เอาประกันภัยได้มอบกรมธรรม์ให้กับผู้รับประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับผู้รับประโยชน์บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังบริษัทฯ แล้วว่าตนจำนงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญานั้น ผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถขอเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ได้

การขอโอนสิทธิในกรมธรรม์

เอกสารที่ใช้

 1. แบบโอนสิทธิในกรมธรรม์ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนสิทธิ (ผู้เอาประกันภัย) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับโอนสิทธิ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

* กรณีให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้ส่ง “สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้รับโอนสิทธิ”

รายละเอียด

ในเอกสิทธิ์เงื่อนไขกรมธรรม์ฯ ข้อ 3. กำหนดไว้ว่าผู้เอาประกันภัยสามารถมอบสิทธิและการใช้สิทธิ ให้กับบุคคลอื่นได้ โดยจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ

เกณฑ์เงื่อนไขในการพิจารณาโอนสิทธิ

 1. ผู้รับโอนสิทธิต้องเป็นผู้ชำระเบี้ยตามกรมธรรม์
 2. ผู้รับโอนสิทธิต้องเป็นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์
 3. หากมีผู้รับประโยชน์มากกว่า 1 คน ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับประโยชน์ท่านอื่นด้วย
 4. สิทธิในกรมธรรม์ที่จะสามารถโอนได้มี 2 ข้อเท่านั้นคือ
  1. สิทธิในการขอรับเงินจ่ายตามเงื่อนไข กธ.
  2. สิทธิในการขอรับเงินครบกำหนดกรมธรรม์

งานแจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

เอกสารที่ใช้

 1. หนังสือให้ความยินยอมในการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

รายละเอียด

คำแนะนำ

 1. ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึงเงินจ่ายคืนตามเอกสิทธิ์และเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย,เงินสินไหมชดเชยค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ
 2. กรณีมีกรมธรรม์มากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ให้ระบุหมายเลขกรมธรรม์ที่ต้องการในแบบฟอร์มเดียวกัน
 3. กรณีที่เจ้าของบัญชีไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย จะกระทำได้เฉพาะผู้ปกครองตามกรมธรรม์เท่านั้น
 4. เฉพาะบัญชีเงินฝากที่มีเลขบัญชีไม่เกิน 10 หลัก
 5. หากมีผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่บริษัทฯ ดำเนินการจ่ายก่อนวันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความจำนงขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร บริษัทฯ จะจ่ายเป็น เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน ตามวิธีปกติ

งานขอรับเงินคงไว้กับบริษัทคืน

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

* กรณีให้โอนเงิน แต่ยังไม่เคยแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้แนบเอกสารเพิ่มเติมตามข้อ 16.

งานเช็ค / ตั๋วแลกเงิน สูญหาย

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ใบแจ้งความเช็ค / ตั๋วแลกเงินสูญหาย

* กรณีให้โอนเงิน แต่ยังไม่เคยแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามข้อ 16.

รายละเอียด

ในใบแจ้งความให้ระบุดังนี้

 • เลขที่เช็ค / ตั๋วแลกเงิน
 • ชื่อ – สกุล ผู้สั่งจ่าย
 • วันที่สั่งจ่าย
 • จำนวนเงินในเช็ค / ตั๋วแลกเงิน

* กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ให้ส่งเอกสารทางราชการ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า เพิ่มเติม

งานขอแก้ไขเช็ค / ตั๋วแลกเงิน

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. เช็ค / ตั๋วแลกเงิน
 3. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

* กรณีให้โอนเงิน โดยยังไม่เคยแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามข้อ 16.

รายละเอียด

*กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ให้ส่งเอกสารทางราชการ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า เพิ่มเติม

การขอต่ออายุกรมธรรม์

เอกสารที่ใช้

 1. ใบต่ออายุกรมธรรม์ตามระเบียบต่ออายุกรมธรรม์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. ผลตรวจสุขภาพตามระเบียบต่ออายุกรมธรรม์
 3. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

* กรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติม สภ., สภ.1, สภ.2, สภ.พิเศษให้แจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงระบุ เปลี่ยน สภ.เดิม เป็น สภ.2011

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอผลสุขภาพเพิ่มเติม
 2. กรมธรรม์ที่มี ผป., คช., ฉป. และ ฉป.2 ผู้ปกครองต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เอาประกันภัย
 3. กรณีต่ออายุกรมธรรม์แบบพิเศษ ให้ส่งกรมธรรม์ฉบับจริงมายังบริษัทฯ ด้วย
 4. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ/ขอผลเพิ่มเติม เป็นค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

รายละเอียด

การต่ออายุกรมธรรม์มี 2 แบบ

 1. การต่ออายุกรมธรรม์แบบธรรมดา คือ การต่ออายุ โดยชำระเบี้ยประกันภัยงวดที่ค้างชำระทุกงวดถึงงวดปัจจุบัน โดยเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยดังนี้
  • ชำระเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยเพิ่มพิเศษ และ มพ. ที่ค้างทุกงวดจนถึงงวดปัจจุบันที่ถึงกำหนดชำระ
  • ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
  • ชำระเบี้ยประกันสัญญาพิเศษส่วนที่คุ้มครองในงวดปัจจุบัน
  • กรณีมี สภ. เดิม (สภ.1, สภ.2,สภ.พิเศษ) จะต้องเปลี่ยนเป็น สภ.2011 (เนื่องจากสภ.เดิมยกเลิกการขายแล้ว)
 2. การต่ออายุกรมธรรม์แบบพิเศษ คือการต่ออายุกรมธรรม์โดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันงวดที่ค้างทุกงวด บริษัทฯ จะเลื่อนวันครบกำหนดอายุกรมธรรม์ออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ขาดอายุ เพื่อให้เบี้ยประกันงวดที่ชำระคงค้างเพียงงวดเดียว ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณอายุ ณ วันเริ่มประกันใหม่ และเรียกเก็บเบี้ยประกันดังนี้
  • ชำระเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่เพิ่มย้อนหลัง (ถ้ามี)
  • ชำระดอกเบี้ยของเบี้ยประกันชีวิตส่วนเพิ่มตามอัตราที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
  • ชำระเบี้ยประกันงวดปัจจุบัน กรณีต่ออายุแบบพิเศษให้ต่อได้ในกรณีขาดอายุนานเกิน 1 ปี

  * กรมธรรม์ที่มีมูลค่าเงินสดแล้วไม่สามารถต่ออายุกรมธรรม์แบบพิเศษได้

การขอคืนสถานะปกติจากสถานะ EXTENDED TERM, PAID UP

เอกสารที่ใช้

 1. ใบคำขอต่ออายุสัญญากรมธรรม์ ​ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. ผลตรวจสุขภาพตามระเบียบต่ออายุกรมธรรม์
 3. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

* กรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติม สภ., สภ.1, สภ.2, สภ.พิเศษให้แจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงระบุ เปลี่ยน สภ.เดิม เป็น สภ.2011

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอผลสุขภาพเพิ่มเติม
 2. กรมธรรม์ที่มี ผป., คช., ฉป. และ ฉป.2 ผู้ปกครองต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เอาประกันภัย
 3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ/ขอผลเพิ่มเติม เป็นค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

รายละเอียด

เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยดังนี้

 • ชำระเบี้ยประกันชีวิตและ มพ. ที่ค้างทุกงวดจนถึงงวดปัจจุบันที่ถึงกำหนดชำระ
 • ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 • ชำระเบี้ยประกันสัญญาพิเศษส่วนที่คุ้มครองในงวดปัจจุบัน
 • ชำระคืนหนี้สินที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ (ถ้ามี)รวมทั้งดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 • ชำระเงินจ่ายคืนทันที (ถ้ามี)
 • ชำระคืนมูลค่าเงินสด (CV) มพ. (ถ้ามี)

การชำระคืนเงินกู้ชำระเบี้ยประกันแทนให้โดยอัตโนมัติ (ชำระคืน APL)

รายละเอียด

เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยดังนี้

 • ชำระเบี้ยประกันภัย (APL)
 • ชำระดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

การขอเวนคืนกรมธรรม์

เอกสารที่ใช้

 1. คำร้องขอเวนคืนกรมธรรม์ หรือหนังสือจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. กรมธรรม์ฉบับจริง
 3. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

* กรณีให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และยังไม่เคยแจ้งกับบริษัทฯ ให้ส่ง“สำเนาหน้าบัญชี” พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

* กรณีกรมธรรม์สูญหายให้ส่ง “ใบแจ้งความ”

รายละเอียด

การเวนคืนกรมธรรม์หากมีการชำระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีค่าเวนคืน และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ โดยขอเวนคืนกรมธรรม์ และรับเงินค่าเวนคืนตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ กับผลประโยชน์อื่น ๆ อันพึงจะได้รับ(ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใด ๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ