ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

เกนเฟิสต์ สปีด อัพ 15/8


​​เกนเฟิสต์ สปีด อัพ 15/8

จุดเด่นบริการ

 • รับเงินคืนทุกปี 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับผลตอบแทนสูง รวมตลอดสัญญา 886% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา รับผลประโยชน์ตามปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต
 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 105% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 315% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 420% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 5 รับ 525% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 6 รับ 630% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 7 รับ 735% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 8-15 รับ 850% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา รับผลประโยชน์เงินคืนรวม 886% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 15 รับเงินจ่ายคืน ปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ในวันครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 736%* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ
* เงินครบกำหนดสัญญาประกันภัย 650% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมกับเงินจ่ายคืนพิเศษ 86% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไข

 • อายุที่รับประกันภัย แรกเกิด - 75 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย 20,000 บาท - ไม่จำกัด
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน และรายปี

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี เพศชายและเพศหญิง ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

ประกันภัย (บาท) อายุ (ปี)
แรกเกิด - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 75
20,000 - 49,999 1,000 1,000 1,000 1,000
50,000 - 99,999 970 970 970 970
100,000 - 499,999 960 960 960 960
500,000 - 999,999 922 936 950 955
1,000,000 - 4,999,999 917.5 931 946 950
ตั้งแต่ 5,000,000 ขึ้นไป 913 922 931 941

การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือน 1 วันขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผู้ขอเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 40 ปี  จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท 

ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกันภัยต่อปี ผลประโยชน์
กรณีมีชีวิต*
ความคุ้มครองชีวิต*
1 917,500 100,000 1,050,000
2 917,500 100,000 2,100,000
3 917,500 100,000 3,150,000
4 917,500 100,000 4,200,000
5 917,500 100,000 5,250,000
6 917,500 100,000 6,300,000
7 917,500 100,000 7,350,000
8 917,500 100,000 8,500,000
9 - 100,000 8,500,000
10 - 100,000 8,500,000
11 - 100,000 8,500,000
12 - 100,000 8,500,000
13 - 100,000 8,500,000
14 - 100,000 8,500,000
15 - 100,000 8,500,000
เบี้ยประกันภัยรวมทั้งหมด 7,340,000
รวมเงินคืนรายปีทั้งหมด150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,500,000
รวมเงินครบกำหนดสัญญา+เงินคืนพิเศษ736% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 7,360,000
รวมทั้งหมด886% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 8,860,000
ผลประโยชน์สุทธิ 1,520,000

* เงินจ่ายคืนรายปี (ณ สิ้นปีกรมธรรม์)

** รับผลประโยชน์ตามปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต

สมัครบริการ

สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัยเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com