สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองโรคร้ายแรงและมรณกรรม (รร.)

คุ้มครอง 17 โรคร้ายแรง

เพิ่มความคุ้มครองให้มั่นคงกว่าเดิม เป็นกองทุนค่ารักษาเมื่อเป็นโรคร้ายแรง ด้วยสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองโรคร้ายแรงและมรณกรรม (รร.) จ่ายเบี้ยสบายๆ ก็ได้รับความคุ้มครองชีวิตอีกเท่าตัว (สัญญาหลัก + สัญญาเพิ่มเติม)

ยิ่งทำ ยิ่งคุ้มค่า มีเงินจ่ายค่ารักษา พร้อมความคุ้มครองชีวิต

 • รับประกันตั้งแต่อายุ 15-55 ปี
 • อายุสูงสุดที่คุ้มครอง ถึงอายุ 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่าจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 17 โรค เท่าจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ผลประโยชน์ของสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม รร. แยกจากกัน แม้ว่าจะจ่ายผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมไปแล้ว แต่สัญญาหลักยังมีผลบังคับต่อไป

 1. คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดๆ ที่ไม่ไช่เสียชีวิตจากโรคร้ายแรง 17 โรค ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 2. คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ภายหลังจากระยะเวลา 90 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 3. คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 17 โรค ภายหลังจากระยะเวลา 90 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้างตนข้อใดข้อหนึ่ง เพียงข้อเดียว และสัญญาจะสิ้นผลบังคับทันที

 1. กล้ามเนื้อหัวใจตาย
 2. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 3. อัมพาตจากหลอดเลือดของสมอง
 4. มะเร็ง
 5. ไตวาย
 6. การแข็งตัวของเนื้อเยื่อทั่วไป
 7. การศัลยกรรมลิ้นหัวใจ
 8. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
 9. อัมพาต
 10. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
 11. การศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา
 12. ไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง
 13. โรคเส้นเลือดหัวใจตีบที่ร้ายแรงอื่นๆ
 14. ตาบอด
 15. ภาวะหมดสติ
 16. ภาวะอันตรายต่อศรีษะชนิดรุนแรง
 17. แผลไฟไหม้ขั้นรุนแรง

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ