แฮปปี้เซฟวิ่ง 15/7

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ตอบโจทย์ชีวิตที่มั่นคง ทั้งความคุ้มครองที่ครอบคลุมและผลประโยชน์ที่คุ้มค่า

แฮปปี้เซฟวิ่ง 15/7
ระยะเวลาคุ้มครอง
15 ปี
แฮปปี้เซฟวิ่ง 15/7
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
7 ปี
แฮปปี้เซฟวิ่ง 15/7
ความคุ้มครองชีวิต สูงสุด
700%(1)
แฮปปี้เซฟวิ่ง 15/7
การันตีผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา
825%(1)
แฮปปี้เซฟวิ่ง 15/7
 • อายุรับประกันภัย แรกเกิด - 84 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น : 50,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • สำหรับกรณีไม่ซื้อสัญญาเพิ่มเติม ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
กดเพื่อแสดงความคุ้มครองและผลประโยชน์
 
กรณีมีชีวิตอยู่ กรณีเสียชีวิต
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-14 รับเงินคืนปีละ 7% ในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงิน 100%
ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 727% ในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับเงิน 200%
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 825% ในปีกรมธรรม์ที่ 3 รับเงิน 300%
  ในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับเงิน 400%
  ในปีกรมธรรม์ที่ 5 รับเงิน 500%
  ในปีกรมธรรม์ที่ 6 รับเงิน 600%
  ในปีกรมธรรม์ที่ 7-15 รับเงิน 700%
(% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
กดเพื่อแสดงตัวอย่างความคุ้มครองและผลประโยชน์
 

คุณผู้ชาย อายุ 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สมัครทำประกัน แฮปปี้เซฟวิ่ง 15/7 จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท เบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 98,900 บาท และมีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 20 ตลอดอายุสัญญา

หน่วย: บาท

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกันชีวิตต่อปี
(ณ ต้นปีกรมธรรม์)
ผลประโยชน์เงินคืน ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ความคุ้มครองชีวิต มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ รวมเงินขอคืนตามสิทธิ์ก่อนครบสัญญา ผลประโยชน์ทางภาษี
% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวนเงิน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวนเงิน
1 98,900 7% 7,000 100% 100,000 19,500 26,500 19,780
2 98,900 7% 7,000 200% 200,000 68,000 82,000 19,780
3 98,900 7% 7,000 300% 300,000 166,200 187,200 19,780
4 98,900 7% 7,000 400% 400,000 252,100 280,100 19,780
5 98,900 7% 7,000 500% 500,000 353,200 388,200 19,780
6 98,900 7% 7,000 600% 600,000 426,800 468,800 19,780
7 98,900 7% 7,000 700% 700,000 501,100 550,100 19,780
8 - 7% 7,000 700% 700,000 498,500 554,500 -
9 - 7% 7,000 700% 700,000 495,900 558,900 -
10 - 7% 7,000 700% 700,000 493,100 563,100 -
11 - 7% 7,000 700% 700,000 490,300 567,300 -
12 - 7% 7,000 700% 700,000 487,400 571,400 -
13 - 7% 7,000 700% 700,000 484,400 575,400 -
14 - 7% 7,000 700% 700,000 481,200 579,200 -
15 - 727% 727,000 700% 700,000 485,000 825,000 -
รวม 692,300 825% 825,000 - - - - 138,460
 • ผลประโยชน์เงินคืน, มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และเงินขอคืนตามสิทธิ์ก่อนครบสัญญา เป็นมูลค่าที่คำนวณ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์
 • เงินขอคืนตามสิทธิ์ก่อนครบสัญญา หมายถึง ผลรวมของจำนวนผลประโยชน์เงินคืนที่ได้รับไปแล้วสะสม รวมกับจำนวนมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่คำนวณ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์นั้น ๆ ทั้งนี้ ณ วันที่มีการเวนคืนกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเฉพาะมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์เท่านั้น

หน่วย : บาท

สรุปผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีตลอดสัญญา ก่อนหักลดหย่อนภาษี หลังหักลดหย่อนภาษี
 1. เบี้ยประกันชีวิตรวม 7 ปี
692,300 553,840
 1. เงินจ่ายคืน ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 14 รวม 14 ครั้ง
98,000 98,000
 1. เงินครบกำหนดสัญญา ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 15
727,000 727,000
 1. ผลประโยชน์ตลอดสัญญา (ข้อ 2. + ข้อ 3.)
825,000 825,000
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันชีวิต (ข้อ 4. - ข้อ 1.) 132,700 271,160

วางแผนการเงินอย่างมั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ตัวอย่าง คุณผู้ชายอายุ 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สมัครทำประกันแฮปปี้เซฟวิ่ง 15/7 ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท เบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 98,900 บาท และมีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 20 ตลอดอายุสัญญา

 

1. กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา

แฮปปี้เซฟวิ่ง 15/7
 

2. กรณีเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ (ตัวอย่างกรณีเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 8)

แฮปปี้เซฟวิ่ง 15/7
กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 
 • กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

หมายเหตุ

 • ข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกัน แฮปปี้เซฟวิ่ง 15/7 และเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • แฮปปี้เซฟวิ่ง 15/7 เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 15/7

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ