ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

เกนเฟิสต์ 424 (มีเงินปันผล)


จุดเด่นบริการ

 • ชำระเบี้ยสั้น ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 4 ปี ได้รับความคุ้มครองถึง 12 ปี
 • รับเงินคืน รับเงินคืนทุกปี ในกรณีมีชีวิตตลอดอายุสัญญา
 • รับส่วนลด มีส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยตามจำนวนเงินเอาประกันภัยและอายุของผู้เอาประกันภัย
 • การันตีผลตอบแทน ผลตอบแทนแน่นอนตลอดสัญญาประกันภัย 424% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และมีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญารับผลประโยชน์ตามปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิตหรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 4-12 รับ 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญารับผลประโยชน์รวม 424% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และมีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

2.1 ผลประโยชน์ที่รับรองการจ่าย

 • ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-6 รับเงินจ่ายคืนพิเศษปีละ 1.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7-11 รับเงินจ่ายคืนพิเศษปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 405%* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2.2 เงินปันผล
ในวันครบกำหนดสัญญา มีโอกาสรับเงินปันผล**

หมายเหตุ

*เงินครบกำหนดสัญญา 350% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมกับเงินจ่ายคืนพิเศษ 55% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญาหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย

 • อายุที่รับประกันภัย: ตั้งแต่แรกเกิด - 80 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: 12 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 4 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย: ขั้นต่ำ 100,000 บาท ถึงไม่จำกัด
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สำหรับเพศชายและเพศหญิง

อายุ (ปี) อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท)
แรกเกิด - 80 999

ส่วนลดเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สำหรับเพศชายและเพศหญิง ดังนี้

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) อายุ (ปี)
แรกเกิด - 70 71 - 80
100,000 - 299,999 - -
300,000 - 499,999 1 0.5
500,000 - 999,999 2 1
1,000,000 - 2,999,999 4 1.5
ตั้งแต่ 3,000,000 ขึ้นไป 6 3

การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือน 1 วันขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ขอเอาประกันภัย อายุ 35 ปี เพศชาย จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท (มีส่วนลดเบี้ยประกันภัยรายปี 0.4%)

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกันภัยต่อปี (บาท) ผลประโยชน์
กรณีมีชีวิต* 
(บาท)
ความคุ้มครองชีวิต (บาท)
1 995,000 15,000 1,000,000
2 995,000 15,000 2,000,000
3 995,000 15,000 3,000,000
4 995,000 15,000 4,000,000
5 - 15,000 4,000,000
6 - 15,000 4,000,000
7 - 20,000 4,000,000
8 - 20,000 4,000,000
9 - 20,000 4,000,000
10 - 20,000 4,000,000
11 - 20,000 4,000,000
12 - - 4,000,000
รวมเงินคืนพิเศษรายปีทั้งหมด 19% 190,000 -
รวมเงินครบกำหนดสัญญา+เงินคืนพิเศษ 405% 4,050,000 -
รวมทั้งหมด 424% 4,240,000 -
สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์
(ณ สิ้นปีกรมธรรม์)
ตัวอย่างเงินปันผลจากผลตอบแทนการลงทุน
เฉลี่ยตลอดสัญญา**
3% 4% 5%
เงินจ่ายคืนพิเศษรายปีทั้งหมด 190,000 190,000 190,000 190,000
เงินจ่ายคืนครบกำหนดสัญญา 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000
โอกาสรับเงินปันผล เมื่อครบกำหนดสัญญา - 260,300 566,800 873,300
ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 4,240,000 4,500,300 4,806,800 5,113,300
เบี้ยประกันภัยรวมตลอดสัญญา 3,980,000 3,980,000 3,980,000 3,980,000
ผลประโยชน์สุทธิ 260,000 520,300 826,800 1,133,300

*เงินจ่ายคืนพิเศษรายปีและเงินครบกำหนดสัญญา (ณ สิ้นปีกรมธรรม์)
**รับผลประโยชน์ตามปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิตหรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
***ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา คือ ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา โดยสามารถดูผลตอบแทนการลงทุนในแต่ละปีได้ที่ www.bangkoklife.com/parfund_ROI ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

สมัครบริการ

สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฎิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com