ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

โฮมเฟิสต์


บริการประกันชีวิตสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวง เพื่อเป็นหลักประกันว่าครอบครัวของผู้เอาประกันภัยจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องรับภาระหนี้สิน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับผู้เอาประกันภัยจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

 • สร้างความอุ่นใจ ให้ความคุ้มครองชีวิต ทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยต่ำ ชำระเพียงครั้งเดียว
 • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ หรือจากการเจ็บป่วย

ได้รับเงินทดแทนเท่ากับจำนวนทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือนของปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต

2. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ได้รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ได้รับเงินทดแทนเท่ากับจำนวนทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือนของปีกรมธรรม์ที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

หมายเหตุ: เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือข้อ 3 ข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ความคุ้มครองตามแบบประกันนี้จะสิ้นผลบังคับทันที

เงื่อนไข

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ
 • อายุที่รับประกันภัย 20-60 ปี (รวมระยะเวลาเอาประกันภัยแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 3-30 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัย

 • เบี้ยประกันภัยต่ำ ชำระเพียงครั้งเดียว และจะได้รับความคุ้มครองตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 • ผู้ทำประกันภัยยังสามารถขอกู้เพิ่มเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองเพิ่มเติม (กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง) ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ