ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

โฮมเฟิสต์ พลัส (ฉบับปรับปรุง)


วางแผนอนาคตอย่างมั่นใจ เตรียมพร้อมรับมือกับทุกเรื่องในชีวิต พิเศษ เพิ่มเติมความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท

 • สร้างความมั่นใจ ในความคุ้มครองชีวิต และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว ให้ความคุ้มครองตลอดสัญญาประกันภัย
 • สามารถขอกู้เพิ่มเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้
 • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี* ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

*เบี้ยประกันชีวิตสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) และเบี้ยประกันสุขภาพสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง โดยเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มเป็นสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยเมื่อรวมกับสิทธิลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิตทุกกรณี(ยกเว้นอุบัติเหตุ) รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่เสียชีวิต
2. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับผลรวมของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น กับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่เสียชีวิต
3. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
4. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ รับสูงสุด 5,000 บาทต่อครั้ง รวมตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยไม่เกิน 100,000 บาท

หมายเหตุ: จ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ
 • อายุที่รับประกันภัย 20-65 ปี (ระยะเวลากู้รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี)
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 3-30 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท -ไม่จำกัด
 • ชำระค่าเบี้ยประกันภัย ครั้งเดียว

ค่าเบี้ยประกันภัย

 • ค่าเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ จำนวนเงินเอาประกันภัย และระยะเวลาเอาประกันภัย
 • การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

สมัครบริการ

สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • ผู้ขอเอาประกันภัยที่สมัครทำประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ พลัส (ฉบับปรับปรุง) ตั้งแต่ 1 มี.ค. 64 เป็นต้นไป จะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com