กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนรวมตลาดเงิน


  • บัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY)
    เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน และ ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก และ/หรือเงินฝาก เพื่อสภาพคล่อง และเพื่อลงทุน กองทุนดำรงอายุเฉลี่ย (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน