กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ สร้างเงินออมง่าย ๆ รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมและหลากหลายพร้อมรับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา

กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์
กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์
อายุรับประกันภัย
แรกเกิด - 14 ปี
กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์
เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
9 ปี, 12 ปี หรือ 15 ปี
กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์
รับความคุ้มครอง เพิ่มพิเศษ
ต่อที่ 1 เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะและสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ
ต่อที่ 2 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
ต่อที่ 3 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเด็ก 4 โรค รับเพิ่ม 50%(1)
ต่อที่ 4 กรณีผู้ชำระเบี้ยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รับเพิ่ม 50%(1)

(1) %ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต

​​รับความคุ้มครองเพิ่ม(1)

กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์

กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์ ประกอบด้วย

 • กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์ 15/9 เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ กรุงเทพ 15/9 คู่กับสัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ ซีไอ คิดส์ และสัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ เพเยอร์ โพรเทค
 • กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์ 18/12 เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ กรุงเทพ 18/12 คู่กับสัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ ซีไอ คิดส์ และสัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ เพเยอร์ โพรเทค
 • กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์ 21/15 เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ กรุงเทพ 21/15 คู่กับสัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ ซีไอ คิดส์ และสัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ เพเยอร์ โพรเทค

(1) เงื่อนไขการให้ความคุ้มครองเพิ่ม
ความคุ้มครองเพิ่มสำหรับผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (สัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ เพเยอร์ โพรเทค) :

 • บริษัทให้ความคุ้มครองสำหรับผู้ชำระเบี้ยที่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการชำระเบี้ย (คช.) ได้ในอัตราเบี้ยประกันภัยปกติ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัท
ความคุ้มครองโรคร้ายแรง 4 โรค (สัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ ซีไอ คิดส์) :
 • บริษัทให้ความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันภัยที่บริษัทรับประกันในอัตราปกติ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย ตามเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัท
(2) สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพเยอร์ โพรเทค จะให้ความคุ้มครองสำหรับผู้ชำระเบี้ยประกันภัยกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง กรณีใดกรณีหนึ่ง โดยบริษัทไม่คิดเบี้ยประกันภัยและจะคุ้มครองตามการคำนวณระหว่างระยะเวลาชำระเบี้ยของสัญญาหลัก หรือจำนวนปีที่ผู้เยาว์มีอายุครบ 21 ปี หรือจำนวนปีที่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยมีอายุครบ 65 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลความคุ้มครอง แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
(3) สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ คิดส์ จะให้ความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันภัยกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เกี่ยวข้องตามคำนิยาม โดยบริษัทไม่คิดเบี้ยประกันภัยและจะคุ้มครองตามการคำนวณระหว่างระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาหลัก หรือจำนวนปีที่ผู้เยาว์มีอายุครบ 21 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลความคุ้มครอง แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

 

 • อายุรับประกันภัย : แรกเกิด - 14 ปี
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น : เดือนละ 200 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน และรายเดือน
 • กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์ ประกอบด้วย
  - กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์ 15/9 : ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 9 ปี
  - กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์ 18/12 : ระยะเวลาเอาประกันภัย 18 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 12 ปี
  - กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์ 21/15 : ระยะเวลาเอาประกันภัย 21 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
กดเพื่อแสดงความคุ้มครองและผลประโยชน์
 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์
15/9
กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์
18/12
กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์
21/15
1. กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา รับ 115% รับ 118% รับ 121%
(% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง)
2. กรณีเสียชีวิตทั่วไป รับ 115% รับ 118% รับ 121%
(% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง)
พร้อม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รับเพิ่มความคุ้มครองพิเศษ
3. กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตา
เนื่องจากอุบัติเหตุ
 
3.1 กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ รับเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3.2 กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา  
3.2.1 มือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้างหรือสายตา 2 ข้าง รับเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3.2.2 มือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้างหรือมือ 1 ข้างและ
สายตา 1 ข้างหรือเท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง
รับเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3.2.3 มือ 1 ข้างหรือเท้า 1 ข้างหรือสายตา 1 ข้าง รับเพิ่ม 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3.2.4 นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน
โดยต้องตัดออกไปที่หรือเหนือโคนนิ้ว
รับเพิ่ม 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
(ภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ)
จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงสูงสุด 5 เท่าของเบี้ยประกันชีวิตรายเดือน
(ต่อครั้งที่เข้ารักษา)
5. คุ้มครองโรคร้ายแรง 4 โรค สำหรับผู้เยาว์
 1. โรคไข้รูห์มาติกที่ทำให้หัวใจผิดปกติ
 2. โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ
 3. โรคเบาหวาน
 4. โรคน้ำไขสันหลังในสมองมาก ซึ่งเกิดภายหลัง และต้องใส่ท่อระบาย
รับเพิ่ม 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
6. กรณีผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หริอได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์ว่าตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
(กรณีใดกรณีหนึ่ง)
รับเพิ่ม 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ในข้อ 3 ถ้าหากความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตาภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น
 • ผลประโยชน์ความคุ้มครองในข้อ 3 จะลดลงตามจำนวนเงินผลประโยชน์ข้อ 3.2.3 และ/หรือข้อ 3.2.4 ที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) เมื่อบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 3 ครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแล้ว ความคุ้มครองตามข้อ 3 นี้จะสิ้นสุดลง
 • การสูญเสียมือหรือเท้า หมายถึง การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานโดยสิ้นเชิงถาวรของอวัยวะนั้น ๆ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
 • การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายเป็นปกติได้
กดเพื่อแสดงตัวอย่างความคุ้มครองและผลประโยชน์
 

ออมเงินด้วย กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์ 15/9

ออมเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ลูกในระดับชั้นมัธยมปลาย

คุณแม่เลือกวางแผนการศึกษาให้ลูกชาย อายุ 1 เดือน ด้วยประกันชีวิตสะสมทรัพย์ กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์ 15/9 ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 9 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท จ่ายเบี้ยประกันภัยปีละ 14,858 บาท

 
กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์

ออมเงินด้วย กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์ 18/12

ออมเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ลูกในระดับชั้นปริญญาตรี

คุณแม่เลือกวางแผนการศึกษาให้ลูกชาย อายุ 1 เดือน ด้วยประกันชีวิตสะสมทรัพย์ กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์ 18/12 ระยะเวลาคุ้มครอง 18 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 12 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท จ่ายเบี้ยประกันภัยปีละ 23,220 บาท

 
กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์

ออมเงินด้วย กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์ 21/15

ออมเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ลูกในระดับชั้นปริญญาโท

คุณแม่เลือกวางแผนการศึกษาให้ลูกชาย อายุ 1 เดือน ด้วยประกันชีวิตสะสมทรัพย์ กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์ 21/15 ระยะเวลาคุ้มครอง 21 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท จ่ายเบี้ยประกันภัยปีละ 33,070 บาท

 
กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์
กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 
 • กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติ ให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ตัวอย่างข้อยกเว้นสำหรับความคุ้มครองพิเศษ

กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ และสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ และกรณีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่ มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่ มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
 • การก่อการร้าย

สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ คิดส์

ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
 • การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
 • สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนำสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม
 • ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
 • การตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
 • การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS)

สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพเยอร์ โพรเทค

ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ชำระเบี้ยประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 • การบาดเจ็บขณะที่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยกำลังขึ้น หรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
 • การบาดเจ็บขณะที่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใด ๆ
 • การบาดเจ็บขณะที่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 • การบาดเจ็บขณะที่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

หมายเหตุ

 • สื่อโฆษณาฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกัน กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์ และเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ