แฮปปี้ โฮลไลฟ์ (มีเงินปันผล)

วางแผนชีวิตด้วยความคุ้มครองชีวิตในระยะยาวควบคู่ไปกับความคุ้มครองอุบัติเหตุ และยังสามารถเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล พร้อมส่งต่อความมั่นคงให้กับคนที่คุณรัก

 • อายุรับประกันภัย: แรกเกิด - 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น : 500,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : ครั้งเดียว / รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน และรายเดือน
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • แฮปปี้ โฮลไลฟ์ (มีเงินปันผล) ประกอบด้วยแบบประกันแฮปปี้ โฮลไลฟ์ (มีเงินปันผล) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5,10 และ 15 ปี และ แบบประกันแฮปปี้ โฮลไลฟ์ 9901 (มีเงินปันผล) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวซึ่งเป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาประกันชีวิต เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล) และ สัญญาประกันชีวิต เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล) - ชำระเบี้ยครั้งเดียว
กดเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประกันชีวิต ชนิดมีเงินปันผล
 

เพื่อตอบโจทย์การวางแผนในแต่ละด้านของชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ชนิดมีเงินปันผล จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น ด้วยสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ต่างจากแบบประกันทั่วไป โดยเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมบริหารจัดการด้วยพอร์ตการลงทุนเฉพาะ ด้วยความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ มุ่งให้ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

เปรียบเทียบสัดส่วนเงินลงทุนสำหรับแบบประกันทั่วไป และแบบประกันชนิดมีเงินปันผล

ห่วงรัก พรีเมียร์ (มีเงินปันผล)

จุดเด่นด้านการลงทุน

ห่วงรัก พรีเมียร์ (มีเงินปันผล)
 

จัดพอร์ตการลงทุนเฉพาะ*

กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีเงินปันผล ทำให้มีความยืดหยุ่นในการลงทุน เพื่อมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในขณะที่ยังได้รับการการันตี ผลตอบแทนขั้นต่ำ

ห่วงรัก พรีเมียร์ (มีเงินปันผล)
 

วิเคราะห์ข้อมูลหลักทรัพย์เป็นหลัก

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน (Bottom up) ทำให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

ห่วงรัก พรีเมียร์ (มีเงินปันผล)
 

บริหารและติดตามการลงทุน

ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง

* บริษัทมีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับแบบประกันชนิดมีเงินปันผล ในสัดส่วนที่สูงกว่าแบบประกันทั่วไป โดยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ หุ้นสามัญ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่รวมธุรกิจที่มีแนวโน้มอัตราการเติบโตสูงในระยะยาว เช่น กลุ่มเทคโนโลยี และสุขภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

แฮปปี้ โฮลไลฟ์ (มีเงินปันผล)
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิตทั่วไป ยกเว้นอุบัติเหตุ
 • รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
2. กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
 • ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
 • มีโอกาสรับเงินปันผลรายปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป จนถึงวันครบกำหนดสัญญา ตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัท(3)
ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ  
3. กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • รับเงิน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
กดเพื่อแสดงตัวอย่างความคุ้มครองและผลประโยชน์
 
coverage-example

คุณผู้ชาย อายุ 35 ปี สุขภาพแข็งแรง สมัครทำประกันชีวิตแบบแฮปปี้ โฮลไลฟ์ (มีเงินปันผล) ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 19,510 บาท และมีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 10 ตลอดอายุสัญญา

หน่วย : บาท

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกันชีวิตต่อปี
(ณ ต้นปีกรมธรรม์)
ตัวอย่างเงินปันผลรายปี
จากผลตอบแทนการ
ลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา(3)
ความคุ้มครองชีวิต มูลค่าเวนคืน
กรมธรรม์
ผลประโยชน์ทางภาษี
กรณีเสียชีวิตทั่วไป
ยกเว้นอุบัติเหตุ
กรณีเสียชีวิต
เนื่องจากอุบัติเหตุ
ต่อปี สะสม 3% 4% 5% % ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัย
จำนวน % ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัย
จำนวน
1 19,510 19,510 0 0 0 100% 500,000 200% 1,000,000 0 1,951
2 19,510 39,020 50 160 265 100% 500,000 200% 1,000,000 6,000 1,951
3 19,510 58,530 100 310 525 100% 500,000 200% 1,000,000 18,000 1,951
4 19,510 78,040 150 475 800 100% 500,000 200% 1,000,000 31,500 1,951
5 19,510 97,550 205 640 1,075 100% 500,000 200% 1,000,000 45,000 1,951
6 19,510 117,060 260 815 1,375 100% 500,000 200% 1,000,000 60,500 1,951
7 19,510 136,570 320 995 1,670 100% 500,000 200% 1,000,000 77,500 1,951
8 19,510 156,080 375 1,175 1,975 100% 500,000 200% 1,000,000 92,000 1,951
9 19,510 175,590 435 1,365 2,290 100% 500,000 200% 1,000,000 107,000 1,951
10 19,510 195,100 500 1,565 2,630 100% 500,000 200% 1,000,000 122,000 1,951
11 19,510 214,610 565 1,765 2,965 100% 500,000 200% 1,000,000 138,000 1,951
12 19,510 234,120 630 1,975 3,320 100% 500,000 200% 1,000,000 154,500 1,951
13 19,510 253,630 700 2,185 3,675 100% 500,000 200% 1,000,000 171,500 1,951
14 19,510 273,140 770 2,410 4,050 100% 500,000 200% 1,000,000 189,000 1,951
15 19,510 292,650 845 2,640 4,435 100% 500,000 200% 500,000 207,000 1,951
.. - .. .. .. .. .. .. .. .. .. -
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
อายุครบ 98 ปี 292,650 1,890 5,915 9,940 100% 500,000 200% 1,000,000 483,000
อายุครบ 99 ปี 292,650 1,885 5,900 9,910 100% 500,000 200% 1,000,000 500,000
รวม 292,650 77,815 243,435 409,040 - - - - - 29,265
 • เงินปันผลรายปี และมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ เป็นมูลค่าที่คำนวณ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์
 • กรณีเสียชีวิต จะได้รับผลประโยชน์ตามความคุ้มครองชีวิตในตารางข้างต้น หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

หน่วย : บาท

สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ (รวมเงินปันผล) กรณีไม่มีการจ่ายเงินปันผล ตัวอย่างเงินปันผลรายปีทั้งหมดจากผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา(3)
3% 4% 5% 3% 4% 5%
กรณีไม่คงเงินปันผลไว้กับบริษัท กรณีคงเงินปันผลไว้กับบริษัท(4)
 1. เงินครบกำหนดสัญญา
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
 1. โอกาสรับเงินปันผลรายปีทั้งหมดตลอดสัญญา (ผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่าย)
- 77,815 243,435 409,040 77,815 243,435 409,040
 1. ได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเติม (ตัวอย่างอัตราดอกเบี้ยทบต้น1%)(4)
- - - - 21,555 67,425 113,300
 1. ผลประโยชน์ตลอดสัญญา (1.+2.+3.)
500,000 577,815 743,435 909,040 599,370 810,860 1,022,340
 1. เบี้ยประกันภัยที่ชำระทั้งหมด 15 ปี
292,650 292,650 292,650 292,650 292,650 292,650 292,650
 1. ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ (4.-5.)
207,350 285,165 450,785 616,390 306,720 518,210 729,690
 1. ผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีทั้งหมด 15 ปี
29,265 29,265 29,265 29,265 29,265 29,265 29,265
 1. ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ (กรณีรวมผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี (6.+7.))
236,615 314,430 480,050 645,655 335,985 547,475 758,955

[3] บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะเริ่มพิจารณาจ่ายตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยเงินปันผลรายปีดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในแต่ละปีหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัยในปีนั้น ๆ ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

[4] กรณีเลือกคงเงินปันผลไว้กับบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากจำนวนเงินปันผลนั้น ซึ่งตัวอย่างข้างต้นเป็นกรณีคงเงินปันผลรายปีไว้กับบริษัททุกปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 จนครบกำหนดสัญญา และบริษัทคำนวณอัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 1.0 ต่อปี อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยทบต้นดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น ไม่ใช่ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทรับรองเนื่องจากอาจมีอัตราต่ำกว่าหรือสูงกว่าตัวอย่างนี้ก็ได้

ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่นำไปใช้ในการคำนวณเงินปันผล และผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญาที่แสดงนั้นประมาณมาจากผลตอบแทนการลงทุนโดยเฉลี่ยของบริษัท ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าจากที่แสดงได้ ผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา คือ ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา โดยสามารถดูผลตอบแทนการลงทุนในแต่ละปีผ่านทาง www.bangkoklife.com/parfund_ROI

แฮปปี้ โฮลไลฟ์ (มีเงินปันผล)
แฮปปี้ โฮลไลฟ์ (มีเงินปันผล)
กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 

แบบประกันแฮปปี้ โฮลไลฟ์ (มีเงินปันผล)*

 • กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

* แฮปปี้ โฮลไลฟ์ (มีเงินปันผล) ประกอบด้วยแบบประกันแฮปปี้ โฮลไลฟ์ (มีเงินปันผล) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5,10 และ 15 ปี และ แบบประกันแฮปปี้ โฮลไลฟ์ 9901 (มีเงินปันผล) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวซึ่งเป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาประกันชีวิต เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล) และ สัญญาประกันชีวิต เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล) - ชำระเบี้ยครั้งเดียว

ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้

 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึง เจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต)
 • ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

หมายเหตุ

 • สื่อโฆษณาฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้ที่บริษัท หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ