ห่วงรัก พรีเมียร์ 99/20

ห่วงรัก พรีเมียร์ (99/20) แบบประกันที่วางแผนอนาคตให้คุณมีความสุขที่มากกว่าด้วยความคุ้มครองที่ยาวนานตลอดเส้นทางของชีวิต มาเริ่มสร้างหลักประกันที่พร้อมดูแลคนที่คุณรักเพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงในทุกช่วงเวลา

ห่วงรัก พรีเมียร์ 99/20
 • อายุรับประกันภัย ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้น 200,000 บาท(2)
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

(1) % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
(2) จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ต่ำกว่า 500,000 บาท จะต้องซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบเพิ่ม ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ห่วงรัก พรีเมียร์ 99/20
กดเพื่อแสดงความคุ้มครองและผลประโยชน์
 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
กดเพื่อแสดงตัวอย่าง การซื้อความคุ้มครองของแบบประกัน ห่วงรัก พรีเมียร์ (99/20)
 

ผู้เอาประกันภัย อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ซื้อ ห่วงรัก พรีเมียร์ (99/20)

 • แนบกับประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ (แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก)

หน่วย: บาท

แบบประกัน เบี้ยประกันภัยรายปี
เพศหญิง เพศชาย
สัญญาประกันชีวิต ห่วงรัก พรีเมียร์ (99/20)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท
4,192 4,978
ประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ แผน 3
(ความคุ้มครอง 5,000,000 บาท : แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก)
17,989 16,334
รวมเบี้ยประกันภัย 22,181 21,312
 • แนบกับประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ (แบบมีความรับผิดส่วนแรก)

หน่วย: บาท

แบบประกัน เบี้ยประกันภัยรายปี
เพศหญิง เพศชาย
สัญญาประกันชีวิต ห่วงรัก พรีเมียร์ (99/20)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท
9,980 11,945
ประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ แผน 3
(ความคุ้มครอง 5,000,000 บาท : แบบมีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาท)
10,863 9,740
รวมเบี้ยประกันภัย 20,843 21,685
 • ประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ ประกอบด้วย 1) สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ 2) บันทึกสลักหลังสัญญา เพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคร้ายแรง 3) บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวัน (สำหรับแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก)
 • ประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ มีระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี ทั้งนี้ สามารถซื้อความคุ้มครองต่อไปได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิตที่ ประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ แนบอยู่ หรือคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี
 • เบี้ยประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ สามารถปรับได้จากปัจจัย ซึ่งได้แก่ อายุ ชั้นอาชีพของแต่ละบุคคล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio)
ห่วงรัก พรีเมียร์ 99/20
กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 
 • กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

หมายเหตุ

 • เอกสารเสนอขายฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ยและถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกัน ห่วงรัก พรีเมียร์ (99/20) และเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ