ประกันทรัพย์สิน

การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม


ประกันภัยเป็นกลุ่ม คุ้มค่ากว่า

มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อกลุ่มพนักงาน หรือลูกจ้างของคุณ และกลุ่มนักเรียนหรือนักศึกษาทั้งในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษา อันมีผลทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ รวมถึงค่ารักษาพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมงทุกแห่งทั่วโลก และภัยพิเศษอื่นๆ เช่น การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การจลาจลและการนัดหยุดงาน ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์