กองทุนรวมตราสารหนี้แบบมี กำหนดระยะเวลา

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบมี กำหนดระยะเวลา


  • บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด (B-Fixterm Series)
    ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยจะทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด ตราสารหนี้ภาคเอกชน ต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade