ประกันทรัพย์สิน

การประกันภัยป้ายโฆษณา


คุ้มครองความเสี่ยงจากตัวป้าย เมื่อเกิดภัยไม่คาดคิด

ให้ความคุ้มครองแผ่นป้ายโฆษณา หรือส่วนหนึ่งส่วนใด อันมีผลมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด น้ำท่วม หรือภัยจากยวดยาน หรืออุบัติเหตุอื่นๆ รวมถึงการสูญเสียหรือเสียหายของชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์