โอพีดี สบายใจ เพรสทีจ

สุขภาพดี…ชีวิตดี
ชีวิตดี... เริ่มต้นได้ด้วยการมีสุขภาพกายและใจที่ดี กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมอยู่เคียงข้าง ดูแลให้คุณอุ่นใจในทุกช่วงเวลา ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมและบริการด้านสุขภาพอย่างเหนือระดับและครบครัน เพื่อให้คุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ พร้อมเก็บเกี่ยวความสุขในทุกก้าวของชีวิต

เพราะการดูแลรักษาสุขภาพให้ดี…คือต้นทุนชีวิตที่มั่งคั่งและยั่งยืน

อายุรับประกัน 11 - 80 ปี
อายุรับประกัน 11 - 80 ปี
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด ครั้งละ 2,000 บาท ไม่เกิน 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด ครั้งละ 2,000 บาท ไม่เกิน 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
บริการครอบคลุมโรงพยาบาลและคลินิก
บริการครอบคลุมโรงพยาบาลและคลินิก*

*สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกได้ทุกโรงพยาบาล และคลินิกที่รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย หากเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาของบริษัท และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ต่อครั้งที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ (สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลในสัญญาได้ที่ www.bangkoklife.com)

 1. ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยสามารถซื้อความคุ้มครองต่อเนื่องได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก แบบแพ็กเกจ (โอพีดี สบายใจ เพรสทีจ) แนบอยู่ หรือความคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี
 2. บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก แบบแพ็กเกจ (โอพีดี สบายใจ เพรสทีจ) สามารถแนบได้กับสัญญาเพิ่มเติม เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อคเท่านั้น
 3. กรณีที่สัญญาเพิ่มเติม เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค ที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่ มีการคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเนื่องจากสุขภาพ หรือเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามอาชีพจะไม่สามารถซื้อบันทึกสลักหลังนี้ได้
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
แผน 1500 [1] แผน 2000 [2]
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก สำหรับรายการดังต่อไปนี้
 • ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าบุคลากรทางการแพทย์ และค่าบริการในโรงพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก
 • ค่ายา ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา
 • ค่ากายภาพบำบัด
 • ค่าเครื่องมือแและอุปกรณ์ทางการแพทย์
(ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย)
1,500 2,000

(1) เฉพาะแนบกับสัญญาเพิ่มเติม เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค แผน 20 ล้านเท่านั้น และ (2) เฉพาะแนบกับสัญญาเพิ่มเติม เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค แผน 30 ล้านเท่านั้น ผู้เอาประกันภัย 1 ราย สามารถซื้อบันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก แบบแพ็กเกจ (โอพีดี สบายใจ เพรสทีจ) ได้ฉบับเดียวเท่านั้น โดยนับรวมทุกช่องทางการขายและเมื่อรวมวงเงินคุ้มครองของบันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก แบบแพ็กเกจ (โอพีดี สบายใจ เพรสทีจ) บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกแบบปกติ (โอพีดี สบายใจ) และบันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (โอพีดี สบายใจ) ทุกกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัยแต่ละรายแล้ว จะต้องไม่เกิน 2,000 บาท

กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 

บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก แบบแพ็กเกจ (โอพีดี สบายใจ เพรสทีจ) จะไม่คุ้มครองการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยใด ๆ ตามข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่แนบอยู่ และยังคงมีผลบังคับ

หมายเหตุ

 1. โอพีดี สบายใจ เพรสทีจ เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันที่ระบุในกรมธรรม์คือ บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก แบบแพ็กเกจ
 2. สื่อโฆษณาฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 3. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 4. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 5. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 6. เบี้ยประกันภัยสามารถปรับได้จากปัจจัย ซึ่งได้แก่ อายุ, ชั้นอาชีพของแต่ละบุคคล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio)
 7. เบี้ยประกันภัยของบันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก แบบแพ็กเกจ (โอพีดี สบายใจ เพรสทีจ) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

* สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกได้ทุกโรงพยาบาล และคลินิกที่รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย หากเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาของบริษัทและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ต่อครั้งที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ (สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลในสัญญาได้ที่ www.bangkoklife.com)

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ