กองทุนรวมทั้งหมด

กองทุนรวมทั้งหมด


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
B-ACTIVE : กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 20.5556 20/02/2024 -2.91 -6.60 -14.21 -6.45 -1.42
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.8333 20/02/2024 7.42 2.90 2.43 5.36 3.15
B-ASEANRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.9721 20/02/2024 7.59 3.50 2.92 5.73 3.53
B-ASIA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 13.2914 19/02/2024 -1.43 -2.75 -7.97 -8.61 2.18
B-ASIARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.0190 19/02/2024 -1.35 -2.68 -7.75 -8.77 1.53
B-ASIASSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 9.2851 19/02/2024 -1.89 -3.51 -8.78
B-BHARATA : กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 16.7203 19/02/2024 6.81 18.84 31.81 15.14 15.52
B-CHINAARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 5.5361 19/02/2024 -2.73 -15.29 -28.08 -22.97
B-CHINE-EQ : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 6.7845 19/02/2024 -2.40 -15.17 -27.69 -23.30 -0.92
B-CHINESSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม จ่าย 4.8335 19/02/2024 -2.16 -14.62 -26.74
B-DYNAMIC BOND : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 9.9622 16/02/2024 0.76 1.73
B-DYNAMICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.0403 16/02/2024 0.86 1.61
B-DYNAMICSSF : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 10.0164 16/02/2024 0.75 1.03
B-ENHANCED : กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.0629 19/02/2024 0.47 1.48 1.45 -0.12
B-FINTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 6.0894 16/02/2024 3.94 8.29 4.93
B-FLEX : กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 17.1824 20/02/2024 -0.84 -1.44 -3.95 -2.59 -1.95
B-FUTURE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 11.2868 16/02/2024 6.96 14.11 16.60 -9.41 6.27
B-FUTURERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 8.0366 16/02/2024 6.74 13.88 15.91
B-FUTURESSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม จ่าย 9.5911 16/02/2024 6.66 13.34 15.54 -9.01
B-GLOB-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 8.6715 16/02/2024 -2.44 0.04 -3.84
B-GLOB-INFRARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.5655 16/02/2024 -2.44 0.08 -3.90
B-GLOB-INFRASSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 9.4265 16/02/2024 -2.64 -0.55 -3.07
B-GLOBAL : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 17.2461 16/02/2024 9.08 15.50 20.40 4.07 9.14
B-GLOBALRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 16.4871 16/02/2024 9.08 15.36 20.25 4.21 9.20
B-GTO : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 9.1901 16/02/2024 7.86 13.95 22.70
B-GTORMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.2035 16/02/2024 7.82 13.56 22.21
B-GTOSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 8.5049 16/02/2024 7.76 13.54 22.07
B-INCOME : กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 11.2810 16/02/2024 0.32 0.41 -0.54 1.55 1.64
B-INCOMESSF : กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัมเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 10.3940 16/02/2024 0.25 0.23 -0.77 1.08
B-INDIAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.2417 19/02/2024 6.38 15.85 28.91 13.08 14.09
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 30.2562 20/02/2024 1.32 -6.99 -12.52 -0.13 -1.05
B-INNOTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 29.1162 16/02/2024 5.14 17.11 24.68 8.72 18.80
B-INNOTECHRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 24.0681 16/02/2024 5.16 16.99 24.52 8.44 18.09
B-INNOTECHSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 13.1695 16/02/2024 6.34 17.43 24.26
B-IR-FOF : กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ Download PDF BBLAM ทรัพย์สินทางเลือก จ่าย 8.5220 20/02/2024 -1.45 -0.79 -7.25 0.29
B-IR-FOFRMF : กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 8.9580 20/02/2024 -1.54 -0.88 -7.10 -0.02
B-NIPPON : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 9.9221 19/02/2024 3.16 9.13 10.58 -5.15 -2.14
B-PREMIUM : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 10.6900 16/02/2024 6.10 5.46
B-PREMIUMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.3499 16/02/2024 6.63
B-SENIOR : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 12.8006 20/02/2024 0.52 0.18 -0.72 1.07 1.00
B-SENIOR-X : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.9709 16/02/2024 1.12 0.04 0.44 -0.46 0.36
B-SIP : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 11.4510 16/02/2024 5.18 10.96 11.67
B-SIPRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.5076 16/02/2024 5.22 10.75 11.61
B-SIPSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 9.4836 16/02/2024 5.06 10.41 10.87
B-SM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Small - Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.7636 20/02/2024 -4.01 -7.41 -15.35 -4.89 -1.40
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 7.5098 20/02/2024 -4.02 -7.31 -15.39
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 8.3308 20/02/2024 -2.40 -6.01 -10.92 0.30 -2.72
B-TNTV : กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 13.6508 20/02/2024 0.26 0.89 1.50 0.70 0.73
B-TOP-THAIESG : กองทุนรวมบัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน Download PDF BBLAM ไม่จ่าย 10.1408 20/02/2024 1.32
B-TOPTENRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 7.9489 20/02/2024 -0.21 -9.83 -11.34 -2.99 -3.48
B-TREASURY : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ Download PDF BBLAM ตลาดเงิน ไม่จ่าย 11.4654 20/02/2024 0.26 0.86 1.48 0.71 0.75
B-USALPHA : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 10.1038 16/02/2024 12.58 19.98 34.36
B-USALPHARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.0853 16/02/2024 12.11 19.24 33.14
B-USALPHASSF : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม จ่าย 10.1727 16/02/2024 12.15 19.05 32.33
B-VIETNAM : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 10.0872 20/02/2024 12.86 6.58 20.87
B-VIETNAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.0035 20/02/2024 12.81 6.85 20.91
B-VIETNAMSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 13.1454 19/02/2024 11.38 5.48 19.83
B25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25 % เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 14.9636 20/02/2024 0.36 -0.63 -2.31 -0.18 -0.03
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 18.1910 20/02/2024 -2.09 -5.93 -13.56 1.30 -1.88
BBASICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.0281 20/02/2024 -0.55 -4.97 -11.22 -0.63 -2.59
BCAP-CLEAN : กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 6.5470 16/02/2024 -3.06 -9.64 -15.15
BCAP-CTECH : กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 3.5095 16/02/2024 -8.76 -14.36 -30.37 -36.56
BCAP-DISRUPT : กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 8.9824 16/02/2024 5.63 15.74 25.58
BCAP-GE : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้ Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 13.3638 16/02/2024 7.48 10.96 13.44 5.11
BCAP-GFIA : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 8.6270 16/02/2024 -1.70 1.59 -0.32 -4.92
BCAP-GFIO : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF BCAP ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.3066 16/02/2024 0.39 1.81 2.07 0.37
BCAP-GPROP : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ Download PDF BCAP ทรัพย์สินทางเลือก จ่าย 10.6570 16/02/2024 0.03 3.66 -3.71 1.32
BCAP-GTAC : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทิเคิล Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.9456 16/02/2024 1.24 1.46 0.96 -1.33
BCAP-GW10 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.1122 16/02/2024 0.41 1.77 1.53 -0.61
BCAP-GW25 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.2564 16/02/2024 1.06 2.29 1.98 -0.51
BCAP-GW50 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.4954 16/02/2024 2.05 3.30 2.73 -1.01
BCAP-GW75 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.7419 16/02/2024 3.03 3.99 3.39 -0.59
BCAP-GW90 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 11.0194 16/02/2024 3.44 4.31 3.77 -0.36
BCAP-MFIX : กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง Download PDF BCAP ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.3787 20/02/2024 0.41 1.66 2.25 0.82
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.3009 20/02/2024 -2.37 -6.69 -11.73 -2.98
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.0406 20/02/2024 -3.74 -7.49 -10.48 -1.66
BCAP-USL : กองทุนเปิดบีแคป ยูเอสดี ชอร์ทเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 10.4359 16/02/2024 6.25
BCAP-USND100 : กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 20.0906 19/02/2024 4.62 18.48 38.05 7.18
BCAP-XHEALTH : กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์ Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 7.0663 16/02/2024 3.45 4.31 -1.74
BCARE : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 40.4029 16/02/2024 6.85 8.29 10.13 -0.44 6.61
BCARERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.0786 16/02/2024 6.87 8.01 9.84 -0.50 6.51
BCARESSF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 10.4668 16/02/2024 5.18 6.34 7.65
BEQSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 11.7583 20/02/2024 -1.51 -6.72 -13.44 -0.52
BERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 76.3192 20/02/2024 -2.82 -11.00 -18.31 -5.05 -5.07
BFIXED : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 12.8216 20/02/2024 0.47 1.34 1.86 0.69 1.14
BFLRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 50.2748 20/02/2024 -2.60 -9.53 -15.77 -4.61 -4.81
BFRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.3980 20/02/2024 0.50 1.49 2.02 0.53 1.07
BGOLD : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ Download PDF BBLAM ทรัพย์สินทางเลือก ไม่จ่าย 16.2013 20/02/2024 2.62 8.28 13.69 9.68 10.48
BGOLDRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.6287 20/02/2024 2.55 8.12 13.46 9.65 10.27
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 39.1236 20/02/2024 -1.58 -7.37 -14.18 -0.77 -1.94
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 32.9824 20/02/2024 -1.62 -7.45 -14.30 -0.68 -1.80
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 2.8072 20/02/2024 -1.65 -7.58 -14.63 -2.08 -2.63
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 9.7390 20/02/2024 -1.96 -6.81 -12.01 0.70 -2.24
BM70SSF : กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม จ่าย 9.6581 20/02/2024 -1.08 -5.18 -10.55 -1.04
BMAPS100 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.7330 16/02/2024 5.48 7.78 7.33 -1.57
BMAPS100RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.4659 16/02/2024 5.47 7.61 6.80
BMAPS25 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.2371 16/02/2024 1.51 2.43 2.17 -0.42
BMAPS25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.1364 16/02/2024 1.38 2.32 2.03
BMAPS55 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.4585 16/02/2024 2.69 4.24 3.95 -0.83
BMAPS55RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.2106 16/02/2024 2.49 3.73 3.29
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 6.3667 20/02/2024 -3.05 -6.79 -11.26 -0.94 -2.38
BSIRIRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.0967 20/02/2024 -3.02 -6.78 -11.11 0.62 -1.49
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 17.0069 20/02/2024 -1.80 -6.06 -7.54 2.49 0.03
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 42.1707 20/02/2024 -0.20 -9.86 -11.44 -3.15 -3.52
IN-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 25.7973 20/02/2024 1.16 -7.19 -12.75 -0.53 -0.91
MM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.8978 20/02/2024 0.27 0.98 1.64 0.74 0.68