กองทุนรวมทั้งหมด

กองทุนรวมทั้งหมด


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
B-TOPTENRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 8.7660 25/05/2023 -4.15 -2.44 -3.33 3.29 -2.55
B-TREASURY : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ Download PDF BBLAM ตลาดเงิน ไม่จ่าย 11.3301 25/05/2023 0.38 0.45 0.64 0.38 0.67
B-USALPHA : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 8.1435 23/05/2023 11.96 2.46 6.40
B-USALPHARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 7.9370 23/05/2023 11.55 2.09 5.52
B-USALPHASSF : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม จ่าย 8.0382 23/05/2023 11.13 2.27 5.64
B-VIETNAM : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 8.4653 25/05/2023 5.10 12.54 -9.88
B-VIETNAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 8.4488 25/05/2023 6.07 14.06 -8.60
B-VIETNAMSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 11.1891 24/05/2023 3.78 11.69
B25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25 % เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.0917 25/05/2023 -1.38 -0.59 -1.25 1.23 -0.10
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 20.1183 25/05/2023 -4.47 -0.94 1.40 6.91 -2.19
BBASICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.8049 25/05/2023 -3.82 -0.72 1.21 4.41 -3.26
BCAP-CLEAN : กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 7.1971 23/05/2023 4.76 -6.46 -8.21
BCAP-CTECH : กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 4.1210 23/05/2023 -12.44 1.19 -10.33
BCAP-DISRUPT : กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 7.2436 23/05/2023 17.09 6.36 1.61
BCAP-GE : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้ Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 11.7742 23/05/2023 4.84 0.03 1.49 10.73
BCAP-GFIA : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 8.6398 23/05/2023 0.58 -0.60 -5.75 -4.15
BCAP-GFIO : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF BCAP ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.1266 23/05/2023 0.49 0.71 0.92 0.43
BCAP-GPROP : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ Download PDF BCAP ทรัพย์สินทางเลือก จ่าย 10.4489 23/05/2023 -1.03 -4.52 -8.93 2.49
BCAP-GTAC : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทิเคิล Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.6205 23/05/2023 -0.89 -1.94 -2.79
BCAP-GW10 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 9.9473 23/05/2023 0.30 0.06 -0.75 -0.29
BCAP-GW25 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.0073 23/05/2023 0.51 -0.27 -0.91 0.27
BCAP-GW50 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.1047 23/05/2023 0.89 -0.81 -1.53 0.94
BCAP-GW75 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.2328 23/05/2023 1.06 -1.20 -2.01 2.39
BCAP-GW90 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.4456 23/05/2023 1.10 -1.30 -2.20 3.28
BCAP-MFIX : กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง Download PDF BCAP ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.1796 25/05/2023 0.41 0.66 0.70 0.26
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.9419 25/05/2023 -7.22 -4.92 -7.85 2.34
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.6056 25/05/2023 -8.30 -6.82 -8.13
BCAP-USND100 : กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 15.8127 24/05/2023 22.15 12.67 11.40 11.50
BCAP-XHEALTH : กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์ Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 7.1294 23/05/2023 3.93 -3.14 4.61
BCARE : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 37.6904 23/05/2023 0.91 -1.96 2.85 3.52 5.24
BCARERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 14.0989 23/05/2023 0.91 -2.00 2.90 3.52 5.11
BCARESSF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 9.9514 23/05/2023 0.78 -1.92
BEQSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 12.7889 25/05/2023 -5.78 -3.07 -2.20 6.12
BERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 86.9571 25/05/2023 -8.62 -7.11 -9.67 1.77 -3.74
BFIXED : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 12.6194 25/05/2023 0.24 0.68 1.17 0.33 1.04
BFLRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 56.2568 25/05/2023 -7.39 -6.08 -8.52 0.64 -3.52
BFRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.1323 25/05/2023 0.18 0.76 1.40 0.18 0.89
BGOLD : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ Download PDF BBLAM ทรัพย์สินทางเลือก ไม่จ่าย 15.1983 25/05/2023 7.45 7.37 5.38 5.66 8.88
BGOLDRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 14.6779 25/05/2023 7.45 7.42 5.39 5.61 8.71
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 42.8231 25/05/2023 -5.88 -3.03 -2.14 5.95 -1.37
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 36.1436 25/05/2023 -5.93 -3.02 -2.02 6.15 -1.22
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 3.0866 25/05/2023 -6.02 -3.19 -2.32 4.79 -1.98
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.4387 25/05/2023 -5.31 -2.29 -1.42 5.04 -1.19
BM70SSF : กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม จ่าย 10.4154 25/05/2023 -5.31 -3.42 -2.31
BMAPS100 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.7895 23/05/2023 1.59 -1.03 -1.83
BMAPS100RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.5799 23/05/2023 1.40 -0.95
BMAPS25 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.9784 23/05/2023 0.34 0.06 -0.21
BMAPS25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.8929 23/05/2023 0.35 -0.05
BMAPS55 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.9714 23/05/2023 1.00 0.00 -0.69
BMAPS55RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.7918 23/05/2023 0.59 -0.18
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 6.8887 25/05/2023 -3.84 -1.34 -2.30 4.68 -1.29
BSIRIRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.9114 25/05/2023 -3.91 -1.43 -2.38 6.01 -0.48
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 18.2167 25/05/2023 0.55 3.66 1.50 9.55 -0.09
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 46.5216 25/05/2023 -4.37 -2.62 -3.60 3.22 -2.62
IN-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 27.3441 25/05/2023 -10.04 -7.90 -4.06 3.15 -1.39
B-TNTV : กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 13.4846 25/05/2023 0.36 0.43 0.62 0.35 0.63
B-ACTIVE : กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 22.0116 25/05/2023 -8.79 -7.49 -9.71 0.65 -1.24
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.4131 25/05/2023 2.94 1.73 4.41 11.90 1.33
B-ASEANRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.4902 25/05/2023 2.72 1.54 4.28 11.98 1.54
B-ASIA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 13.8554 24/05/2023 0.45 2.45 -0.82 9.93 1.31
B-ASIARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.4608 24/05/2023 0.23 2.14 -1.33 9.39
B-ASIASSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 9.7614 24/05/2023 -0.15 1.69 -1.89
B-BHARATA : กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 12.9242 24/05/2023 -0.15 -5.12 -0.31 23.81 8.13
B-CHINAARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 6.8083 24/05/2023 -10.13 -7.40 -20.45
B-CHINE-EQ : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 8.2030 24/05/2023 -10.52 -5.13 -14.96 -2.39 -0.84
B-CHINESSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม จ่าย 5.8048 24/05/2023 -10.36 -5.22 -14.31
B-DYNAMIC BOND : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 9.9011 23/05/2023
B-ENHANCED : กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 9.9107 24/05/2023 -0.17 0.19 0.20 -0.32
B-FINTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 5.1864 23/05/2023 -1.02 -8.11 -17.39
B-FLEX : กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 17.4094 25/05/2023 -2.90 -1.67 -2.39 -2.05 -2.41
B-FUTURE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 9.6304 23/05/2023 10.21 4.03 -3.05 1.74
B-FUTURERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 6.8205 23/05/2023 9.68 3.91 -3.16
B-FUTURESSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม จ่าย 8.1824 23/05/2023 9.49 3.66 -2.84
B-GLOB-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 9.0642 23/05/2023 0.84 -6.01 -12.29
B-GLOB-INFRARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.9993 23/05/2023 0.89 -5.87
B-GLOB-INFRASSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 9.8535 23/05/2023 1.17 -5.89
B-GLOBAL : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 14.2989 23/05/2023 5.87 1.33 1.46 7.86 3.54
B-GLOBALRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 13.6855 23/05/2023 5.80 1.28 1.77 8.15 3.56
B-GTO : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 7.7745 23/05/2023 14.89 5.45 5.23
B-GTORMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 7.8147 23/05/2023 14.84 5.15 3.97
B-GTOSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 7.2270 23/05/2023 14.83 5.30 3.93
B-INCOME : กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 11.2493 23/05/2023 -0.06 0.30 0.61 1.94 1.71
B-INCOMESSF : กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัมเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 10.3866 23/05/2023 -0.19 0.09 0.27
B-INDIAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.2149 24/05/2023 2.87 -0.53 3.14 24.58 5.90
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 31.9944 25/05/2023 -9.96 -7.72 -3.38 3.57 -1.55
B-INNOTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 23.7868 23/05/2023 17.39 8.95 8.17 16.49 14.87
B-INNOTECHRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 19.6829 23/05/2023 17.30 8.86 7.74 16.05
B-INNOTECHSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 10.7670 23/05/2023 15.68 8.65 7.64
B-IR-FOF : กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ Download PDF BBLAM ทรัพย์สินทางเลือก จ่าย 8.8525 25/05/2023 -1.05 -0.27 -2.33 -0.04
B-IR-FOFRMF : กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.2987 25/05/2023 -1.08 -0.53 -2.68 -0.29
B-NIPPON : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 9.5093 24/05/2023 10.48 -2.13 10.17 -0.57 -5.20
B-PREMIUM : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 9.9605 23/05/2023
B-SENIOR : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 12.7676 25/05/2023 -0.53 0.57 0.66 1.48 0.83
B-SENIOR-X : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.8997 23/05/2023 0.23 0.63 -0.29 0.40 -0.09
B-SIP : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 10.1744 23/05/2023 7.94 -1.45 5.43
B-SIPRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 8.4560 23/05/2023 7.89 -1.34 5.34
B-SIPSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 8.4815 23/05/2023 7.21 -1.36 4.74
B-SM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Small - Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.8588 25/05/2023 -6.15 -5.04 -11.44 5.85 -2.50
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 8.2751 25/05/2023 -6.14 -5.07 -11.37
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 8.8864 25/05/2023 -5.02 -2.08 -1.39 5.03 -1.79
MM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.7392 25/05/2023 0.38 0.47 0.67 0.37 0.51