กองทุนรวมทั้งหมด

กองทุนรวมทั้งหมด


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
IN-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 24.2407 19/06/2024 -4.94 -3.81 -10.74 -4.41 -3.41
B-ACTIVE : กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 20.5166 19/06/2024 -3.09 -2.53 -6.94 -9.59 -1.72
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.5802 19/06/2024 5.12 5.62 0.62 2.48 2.60
B-ASEANRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.7106 19/06/2024 5.03 5.45 1.20 2.65 2.90
B-ASIA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 14.2176 18/06/2024 5.44 7.17 -3.10 -5.00 4.34
B-ASIARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.7847 18/06/2024 5.51 7.20 -2.89 -5.17 4.00
B-ASIASSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 9.9087 18/06/2024 4.70 6.16 -3.72
B-ASIATECH : กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยี Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 10.7208 17/06/2024
B-BHARATA : กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 18.1674 18/06/2024 16.05 15.34 32.85 14.56 14.57
B-CHINAARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 5.9584 18/06/2024 4.69 6.31 -14.62 -19.26
B-CHINE-EQ : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 7.4402 18/06/2024 7.03 7.85 -13.08 -19.17 0.37
B-CHINESSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม จ่าย 5.2729 18/06/2024 6.74 7.37 -12.69
B-DYNAMIC BOND : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 10.1373 17/06/2024 2.53 2.45 2.25
B-DYNAMICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.2200 17/06/2024 2.67 2.54
B-DYNAMICSSF : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 10.1676 17/06/2024 2.27 2.20
B-ENHANCED : กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.1627 18/06/2024 1.46 1.56 2.51 0.22
B-FINTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 5.9810 17/06/2024 2.09 4.31 13.16
B-FLEX : กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 17.2949 19/06/2024 -0.19 0.10 -1.21 -2.26 -2.19
B-FUTURE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 11.4456 17/06/2024 10.42 10.90 11.46 -6.89 7.21
B-FUTURERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 8.2890 17/06/2024 10.09 10.64 11.09 -7.41
B-FUTURESSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม จ่าย 9.8751 17/06/2024 9.82 10.26 10.69 -6.65
B-GLOB-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 8.9614 17/06/2024 0.82 0.72 -3.01
B-GLOB-INFRARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.8891 17/06/2024 0.86 0.75 -2.96
B-GLOB-INFRASSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 9.7346 17/06/2024 0.54 0.45 -3.41
B-GLOBAL : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 18.4250 17/06/2024 16.53 16.91 23.12 4.70 9.94
B-GLOBALRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 17.6090 17/06/2024 16.50 16.84 22.93 4.80 10.01
B-GTO : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 9.5945 17/06/2024 12.61 13.58 17.10 -2.21
B-GTORMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.5949 17/06/2024 12.40 13.33 16.52 -2.64
B-GTOSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 8.8651 17/06/2024 12.33 13.31 16.45
B-INCOME : กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 11.1924 17/06/2024 -0.47 0.33 -0.33 0.05 0.74
B-INCOMESSF : กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัมเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 10.3027 17/06/2024 -0.63 0.10 -0.63 -0.30
B-INDIAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 17.4343 18/06/2024 21.69 20.04 35.39 15.38 14.94
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 28.4902 19/06/2024 -4.60 -3.55 -10.41 -4.09 -3.45
B-INNOTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 30.9661 17/06/2024 11.82 12.77 22.44 8.42 19.94
B-INNOTECHRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 25.6094 17/06/2024 11.90 12.85 22.35 8.28 19.42
B-INNOTECHSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 14.0006 17/06/2024 13.05 13.89 22.80
B-IR-FOF : กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ Download PDF BBLAM ทรัพย์สินทางเลือก จ่าย 7.9910 19/06/2024 -7.59 -5.52 -9.76 -4.79
B-IR-FOFRMF : กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 8.4304 19/06/2024 -7.34 -5.48 -9.38 -4.78
B-NIPPON : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 9.4990 17/06/2024 -1.23 1.96 -6.07 -3.93 -2.27
B-PREMIUM : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 10.4830 17/06/2024 4.04 1.76 2.47
B-PREMIUMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.1069 17/06/2024 4.35 2.03
B-SENIOR : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 12.7512 19/06/2024 0.14 0.57 0.08 0.03 0.54
B-SENIOR-X : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.0434 17/06/2024 1.85 2.05 0.91 -1.14 0.18
B-SI-THAIESG : กองทุนรวมบัวหลวงตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืน ไม่จ่าย 10.0103 19/06/2024
B-SIP : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 11.9350 17/06/2024 9.63 9.48 11.34 4.60
B-SIPRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.9215 17/06/2024 9.80 9.61 11.35
B-SIPSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 9.8592 17/06/2024 9.22 9.07 10.64
B-SM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Small - Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.1996 19/06/2024 -9.04 -7.53 -14.52 -10.92 -3.07
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 7.1195 19/06/2024 -9.01 -7.48 -14.43
B-ST : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.0093 19/06/2024
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 7.9657 19/06/2024 -6.68 -4.93 -10.70 -3.81 -4.26
B-TNTV : กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 13.7366 19/06/2024 0.89 0.94 1.77 0.89 0.77
B-TOP-THAIESG : กองทุนรวมบัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืน ไม่จ่าย 9.3883 19/06/2024 -6.20 -6.12
B-TOPTENRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 7.3932 19/06/2024 -7.18 -6.51 -13.47 -7.06 -5.61
B-TREASURY : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ Download PDF BBLAM ตลาดเงิน ไม่จ่าย 11.5377 19/06/2024 0.90 0.94 1.73 0.90 0.79
B-USALPHA : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 10.6540 17/06/2024 22.24 22.62 29.54
B-USALPHARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.9917 17/06/2024 22.19 22.62 29.00
B-USALPHASSF : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม จ่าย 10.6858 17/06/2024 20.47 20.83 27.14
B-VIETNAM : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 11.3698 19/06/2024 27.21 28.71 29.01
B-VIETNAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.2938 19/06/2024 27.36 28.46 28.76
B-VIETNAMSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 14.8674 18/06/2024 25.97 27.99 27.44
B25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25 % เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 14.8974 19/06/2024 -0.08 0.16 -1.11 -0.70 -0.33
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 16.8899 19/06/2024 -9.10 -6.41 -15.46 -4.37 -3.58
BBASICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.3230 19/06/2024 -7.55 -5.52 -13.24 -5.68 -4.27
BCAP-CLEAN : กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 6.7495 17/06/2024 -0.06 0.84 -11.88
BCAP-CTECH : กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 3.9722 17/06/2024 3.27 1.65 -12.64 -25.56
BCAP-DISRUPT : กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 9.2345 17/06/2024 8.59 8.56 14.81
BCAP-GE : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้ Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 14.2743 17/06/2024 14.80 14.71 16.03 4.88
BCAP-GFIA : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 8.6345 17/06/2024 -1.62 -1.41 -0.15 -4.83
BCAP-GFIO : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF BCAP ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.3603 17/06/2024 0.91 0.98 2.32 0.41
BCAP-GPROP : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ Download PDF BCAP ทรัพย์สินทางเลือก จ่าย 10.2282 17/06/2024 0.12 0.75 0.69 -3.51
BCAP-GTAC : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทิเคิล Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 11.2285 17/06/2024 3.85 4.12 4.59 -0.67
BCAP-GW10 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.1909 17/06/2024 1.19 1.31 2.20 -0.50 0.30
BCAP-GW25 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.4031 17/06/2024 2.51 2.67 3.13 -0.43 0.69
BCAP-GW50 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.7382 17/06/2024 4.41 4.67 4.45 -0.95 1.28
BCAP-GW75 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 11.1880 17/06/2024 7.30 7.63 6.82 -0.38 2.09
BCAP-GW90 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 11.5685 17/06/2024 8.59 8.94 7.96 -0.15 2.75
BCAP-MFIX : กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง Download PDF BCAP ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.4369 19/06/2024 0.98 1.07 2.44 0.92
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.4394 19/06/2024 -1.06 0.69 -5.25 -6.05
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 9.7939 19/06/2024 -6.11 -4.48 -7.73 -4.88
BCAP-USL : กองทุนเปิดบีแคป ยูเอสดี ชอร์ทเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 10.8149 17/06/2024 10.11 8.15
BCAP-USND100 : กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 22.4168 18/06/2024 16.73 17.69 27.70 9.80
BCAP-XHEALTH : กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์ Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 6.8299 17/06/2024 -0.01 2.13 -5.25 -13.41
BCARE : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 40.7149 17/06/2024 7.67 10.09 7.11 -0.58 7.40
BCARERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.1852 17/06/2024 7.62 9.97 6.77 -0.65 7.30
BCARESSF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 10.5490 17/06/2024 6.00 8.24 5.24
BEQSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 11.3283 19/06/2024 -5.11 -3.62 -10.95 -3.83
BERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 72.2360 19/06/2024 -8.02 -6.84 -15.93 -8.46 -6.73
BFIXED : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 12.9043 19/06/2024 1.12 1.20 2.17 0.89 1.06
BFLRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 47.9707 19/06/2024 -7.07 -5.97 -13.81 -7.42 -6.24
BFRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.4879 19/06/2024 1.09 1.18 2.25 0.76 1.00
BGOLD : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ Download PDF BBLAM ทรัพย์สินทางเลือก ไม่จ่าย 18.8288 19/06/2024 19.27 19.45 23.58 13.29 13.75
BGOLDRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 18.1416 19/06/2024 19.04 19.24 23.29 13.21 13.52
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 37.6632 19/06/2024 -5.25 -3.75 -11.61 -4.09 -3.28
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 31.7649 19/06/2024 -5.25 -3.72 -11.71 -4.02 -3.15
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 2.7078 19/06/2024 -5.13 -3.57 -11.87 -5.30 -3.94
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 9.2888 19/06/2024 -6.49 -4.56 -11.68 -3.25 -4.08
BM70SSF : กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม จ่าย 9.3823 19/06/2024 -3.91 -2.83 -8.69 -3.42
BMAPS100 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 11.2324 17/06/2024 10.39 10.95 10.58 -0.21
BMAPS100RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.9290 17/06/2024 10.14 10.63 10.05
BMAPS25 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.4098 17/06/2024 3.22 3.30 3.41 0.10
BMAPS25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.3015 17/06/2024 3.03 3.13 3.21
BMAPS55 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.7409 17/06/2024 5.46 5.71 5.83 -0.09
BMAPS55RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.4654 17/06/2024 5.05 5.27 5.09
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 6.0486 19/06/2024 -7.89 -6.04 -12.11 -5.29 -4.13
BSIRIRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.6047 19/06/2024 -7.75 -5.97 -11.88 -3.65 -3.21
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 17.1244 19/06/2024 -1.12 -0.19 -5.45 1.27 -0.98
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 39.2027 19/06/2024 -7.23 -6.53 -13.54 -7.23 -5.67
MM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.9766 19/06/2024 0.94 0.99 1.92 0.95 0.75