hero

การกำหนดวงเงินเอาประกัน


การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย สามารถที่จะกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้หลายแบบ ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้

จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากันทุกคน

หมายถึง การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากันทุกคน เช่น บริษัท ก.กำหนดให้พนักงานได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยคนละ 100,000 บาท

แบ่งตามระดับตำแหน่งของพนักงาน

หมายถึง การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามตำแหน่งหน้าที่หรือตามระดับของพนักงาน โดยที่พนักงานที่อยู่ในระดับเดียวต้องได้ รับจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากัน

ตัวอย่างการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามตำแหน่งงาน
ตำแหน่ง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
      ระดับพนักงาน 100,000.- บาท
      ระดับหัวหน้า 300,000.- บาท
      ระดับผู้จัดการ 500,000.- บาท
      ระดับผู้บริหาร 1,000,000.- บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยเป็นจำนวนเท่าของเงินเดือน

หมายถึง การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยโดยใช้เงินเดือนเป็นเกณฑ์ เช่น จำนวน 24 เท่า, 36 เท่า หรือ 48 เท่า ของเงินเดือน เป็นต้น

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ