บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 2515 (มีเงินปันผล)

จะดีไหม...ถ้ามีทางเลือกใหม่ในการสร้างเงินออมของคุณให้เพิ่มพูนขึ้น แต่ก็ยังมั่นคงได้ในเวลาเดียวกัน พบกับ ‘ประกันสะสมทรัพย์ชนิดมีเงินปันผล’ ที่พร้อมช่วยตอบโจทย์ความต้องการทั้งในด้านความคุ้มครองชีวิต การันตีเงินต้นไม่หาย พร้อมรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ำและโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติมจากการลงทุน

 
บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 2515 (มีเงินปันผล)
 

ประกันสะสมทรัพย์ชนิดมีเงินปันผลนี้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการ...

 • วางแผนชีวิต เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในวันข้างหน้า
 • วางแผนการลงทุน เพื่อผลตอบแทนที่มากกว่าและเงินต้นไม่สูญหาย
 • วางแผนการศึกษาบุตร-สร้างครอบครัว เพื่อการศึกษาของลูกรัก
 • วางแผนลดหย่อนภาษี สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปช่วยลดหย่อนภาษี
 • วางแผนเพื่อธุรกิจ สำหรับวางแผนขยายธุรกิจให้เติบโต
กดเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประกันสะสมทรัพย์ ชนิดมีเงินปันผล
 

เพื่อตอบโจทย์การวางแผนในแต่ละด้านของชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ชนิดมีเงินปันผล จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น ด้วยสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ต่างจากแบบประกันทั่วไป โดยเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมบริหารจัดการด้วยพอร์ตการลงทุนเฉพาะ ด้วยความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ มุ่งให้ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

 

เปรียบเทียบสัดส่วนเงินลงทุนสำหรับแบบประกันทั่วไป และแบบประกันชนิดมีเงินปันผล

บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 2515 (มีเงินปันผล)
 

จุดเด่นด้านการลงทุน

บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 2515 (มีเงินปันผล)
 

จัดพอร์ตการลงทุนเฉพาะ*

กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีเงินปันผล ทำให้มีความยืดหยุ่นในการลงทุน เพื่อมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในขณะที่ยังได้รับการการันตี ผลตอบแทนขั้นต่ำ

บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 2515 (มีเงินปันผล)
 

วิเคราะห์ข้อมูลหลักทรัพย์เป็นหลัก

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน (Bottom up) ทำให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 2515 (มีเงินปันผล)
 

บริหารและติดตามการลงทุน

ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง

* บริษัทมีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับแบบประกันชนิดมีเงินปันผล ในสัดส่วนที่สูงกว่าแบบประกันทั่วไป โดยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ หุ้นสามัญ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่รวมธุรกิจที่มีแนวโน้มอัตราการเติบโตสูงในระยะยาว เช่น กลุ่มเทคโนโลยี และสุขภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 2515 (มีเงินปันผล) แบบประกันที่ช่วยคุณออมเงินเพื่อเป้าหมายในอนาคต ด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญาเท่ากันทุกเพศทุกวัย… ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงชีวิตใดก็มั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองแน่นอน

บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 2515 (มีเงินปันผล)

* % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 2515 (มีเงินปันผล) สำหรับปีกรมธรรม์ที่ 19 -25

** 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 2515 (มีเงินปันผล) บวกเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เอดีบี สำหรับปีกรมธรรม์ที่ 19 -25

บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 2515 (มีเงินปันผล) ประกอบด้วยสัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 2515 (มีเงินปันผล) และสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เอดีบี*

 • อายุรับประกันภัย ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี หรือรายเดือน
 • สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เอดีบี เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่บริษัทมอบความคุ้มครองให้ผู้เอาประกันภัยโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นแนบได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยสัญญา เพิ่มเติมบีแอลเอ เอดีบี ตามเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัท

บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 2515 (มีเงินปันผล)
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 
สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 2515 (มีเงินปันผล)
คุ้มครองกรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา กรณีเสียชีวิตทุกกรณียกเว้นอุบัติเหตุ
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 15 รับเงินคืนปีละ 1% ในปีกรมธรรม์ที่ 1 - 6 รับเงิน 100%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 16 - 20 รับเงินคืนปีละ 1.5% ในปีกรมธรรม์ที่ 7 - 12 รับเงิน 150%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 21 - 25 รับเงินคืนปีละ 2% ในปีกรมธรรม์ที่ 13 - 18 รับเงิน 175%
ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงิน 180% ในปีกรมธรรม์ที่ 19 - 25 รับเงิน 200%
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 212.5%  
พร้อมโอกาสรับเงินปันผลรายปีตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2  
จนถึงวันครบกำหนดสัญญาตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัท*  
% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต

*บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะเริ่มพิจารณาจ่ายตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยเงินปันผลรายปีดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในแต่ละปีหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัยในปีนั้นๆ ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เอดีบี
คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม
ทั้งนี้เมื่อรวมผลประโยชน์จากทั้งสัญญาประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมแล้ว รับดังนี้
ในปีกรมธรรม์ที่ 1 - 6 รับเงิน 200%
ในปีกรมธรรม์ที่ 7 - 12 รับเงิน 250%
ในปีกรมธรรม์ที่ 13 - 18 รับเงิน 275%
ในปีกรมธรรม์ที่ 19 - 25 รับเงิน 300%
(% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต บวกเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม)
กดเพื่อแสดงตัวอย่างความคุ้มครองและผลประโยชน์
 

คุณผู้ชาย อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรง สนใจทำประกันแบบบีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 2515 (มีเงินปันผล) ระยะเวลาเอาประกันภัย 25 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 12,000 บาท และมีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 20 ตลอดอายุสัญญา

หน่วย: บาท

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกันภัย
(ณ ต้นปีกรมธรรม์)
ผลประโยชน์เงินคืน ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ตัวอย่างเงินปันผลรายปีจากผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา(1) (ผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่าย) ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณียกเว้นอุบัติเหตุ ความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ ผลประโยชน์ที่ได้รับตามสิทธิ์ก่อนครบกำหนดสัญญา (ไม่รวมเงินปันผลรายปี) ผลประโยชน์ทางภาษี
สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 2515 (มีเงินปันผล) สัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ เอดีบี รวมต่อปี สะสม % จำนวน 3% 4% 5% % จำนวน % จำนวน
1 12,000 0 12,000 12,000 1% 1,000 0 0 0 100% 100,000 200% 200,000 0 1,000 2,400
2 12,000 0 12,000 24,000 1% 1,000 12 122 232 100% 100,000 200% 200,000 6,000 8,000 2,400
3 12,000 0 12,000 36,000 1% 1,000 21 206 390 100% 100,000 200% 200,000 15,800 18,800 2,400
4 12,000 0 12,000 48,000 1% 1,000 29 291 553 100% 100,000 200% 200,000 25,800 29,800 2,400
5 12,000 0 12,000 60,000 1% 1,000 38 379 720 100% 100,000 200% 200,000 35,900 40,900 2,400
6 12,000 0 12,000 72,000 1% 1,000 47 469 891 100% 100,000 200% 200,000 47,200 53,200 2,400
7 12,000 0 12,000 84,000 1% 1,000 57 561 1,065 150% 150,000 250% 250,000 59,700 66,700 2,400
8 12,000 0 12,000 96,000 1% 1,000 66 655 1,244 150% 150,000 250% 250,000 69,900 77,900 2,400
9 12,000 0 12,000 108,000 1% 1,000 76 752 1,428 150% 150,000 250% 250,000 80,400 89,400 2,400
10 12,000 0 12,000 120,000 1% 1,000 86 851 1,616 150% 150,000 250% 250,000 91,100 101,100 2,400
11 12,000 0 12,000 132,000 1% 1,000 96 953 1,810 150% 150,000 250% 250,000 102,200 113,200 2,400
12 12,000 0 12,000 144,000 1% 1,000 107 1,057 2,008 150% 150,000 250% 250,000 113,600 125,600 2,400
13 12,000 0 12,000 156,000 1% 1,000 118 1,164 2,211 175% 175,000 275% 275,000 125,200 138,200 2,400
14 12,000 0 12,000 168,000 1% 1,000 129 1,275 2,420 175% 175,000 275% 275,000 137,100 151,100 2,400
15 12,000 0 12,000 180,000 1% 1,000 140 1,388 2,635 175% 175,000 275% 275,000 149,300 164,300 2,400
16       180,000 1.5% 1,500 143 1,412 2,682 175% 175,000 275% 275,000 151,500 168,000  
17       180,000 1.5% 1,500 145 1,434 2,723 175% 175,000 275% 275,000 153,700 171,700  
18       180,000 1.5% 1,500 147 1,456 2,765 175% 175,000 275% 275,000 156,000 175,500  
19       180,000 1.5% 1,500 149 1,477 2,805 200% 200,000 300% 300,000 158,200 179,200  
20       180,000 1.5% 1,500 152 1,500 2,848 200% 200,000 300% 300,000 160,500 183,000  
21       180,000 2% 2,000 154 1,523 2,892 200% 200,000 300% 300,000 162,300 186,800  
22       180,000 2% 2,000 156 1,542 2,927 200% 200,000 300% 300,000 164,100 190,600  
23       180,000 2% 2,000 158 1,560 2,963 200% 200,000 300% 300,000 166,000 194,500  
24       180,000 2% 2,000 160 1,581 3,001 200% 200,000 300% 300,000 168,000 198,500  
25       180,000 182% 182,000 162 1,600 3,039 200% 200,000 300% 300,000 170,000 212,500  
รวม 180,000 0 180,000 212.5% 212,500 2,548 25,208 47,868 - - - - - - 36,000
 • ผลประโยชน์เงินคืน, มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และผลประโยชน์ที่ได้รับตามสิทธิ์ก่อนครบกำหนดสัญญา เป็นมูลค่าที่คำนวณ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์
 • ผลประโยชน์ที่ได้รับตามสิทธิ์ก่อนครบกำหนดสัญญา หมายถึง ผลรวมของจำนวนผลประโยชน์เงินคืนที่ได้รับไปแล้วสะสม รวมกับจำนวนเงินมูลค่าเวนคืน
  กรมธรรม์ที่คำนวณ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์นั้นๆ ทั้งนี้ ณ วันที่มีการเวนคืนกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเฉพาะมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์เท่านั้น

หน่วย: บาท

สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ (รวมเงินปันผล) กรณีไม่มีการจ่ายเงินปันผล ตัวอย่างเงินปันผลรายปีทั้งหมดจากผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา(1)
3% 4% 5% 3% 4% 5%
กรณีไม่คงเงินปันผลไว้กับบริษัท กรณีคงเงินปันผลไว้กับบริษัท(2)
1. ผลประโยชน์เงินคืนรายปีทั้งหมด
   ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-25
32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500
2. เงินครบกำหนดสัญญา
   ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 25
180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
3. โอกาสรับเงินปันผลรายปีทั้งหมดตลอดสัญญา
   (ผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่าย)
- 2,548 25,208 47,868 2,548 25,208 47,868
4. ได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเติม
   (ตัวอย่างอัตราดอกเบี้ยทบต้น1%)(2)
- - - - 227 2,234 -
5. ผลประโยชน์ตลอดสัญญา (1.+2.+3.+4.) 212,500 215,048 237,708 260,368 215,275 239,942 264,609
6. เบี้ยประกันภัยที่ชำระทั้งหมด 15 ปี 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
7. ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ (5.–6.) 32,500 35,048 57,708 80,368 35,275 59,942 84,609
8. ผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีทั้งหมด 15 ปี 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
9. ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ
   (กรณีรวมผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี (7.+8.))
68,500 71,048 93,708 116,368 71,275 95,942 120,609

(1) บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในแต่ละปีหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัยปีนั้นๆ ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

(2) กรณีเลือกคงเงินปันผลไว้กับบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากจำนวนเงินปันผลนั้น ซึ่งตัวอย่างข้างต้นเป็นกรณีคงเงินปันผลรายปีไว้กับบริษัททุกปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 จนครบกำหนดสัญญา และบริษัทคำนวณอัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 1.0 ต่อปี อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยทบต้นดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น ไม่ใช่ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทรับรองเนื่องจากอาจมีอัตราต่ำกว่า หรือสูงกว่าตัวอย่างนี้ก็ได้

ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา เป็นเพียงแฟกเตอร์หนึ่งที่นำไปใช้ในการคำนวณเงินปันผล และผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญาที่แสดงนั้นประมาณมาจากผลตอบแทนการลงทุนโดยเฉลี่ยในอดีตของบริษัท ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับจริง อาจสูงกว่า หรือต่ำกว่าจากที่แสดงได้ ผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารเสนอขาย ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา

ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา โดยสามารถดูผลตอบแทนการลงทุนในแต่ละปีผ่านทาง www.bangkoklife.com/parfund_ROI ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 2515 (มีเงินปันผล)

 • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติ ให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติม บีแอลเอ เอดีบี

การประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว ไม่คุ้มครองการสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลา หรือสืบเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้

 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้  คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึง เจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

หมายเหตุ

 • เอกสารเสนอขายฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกัน บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 2515 (มีเงินปันผล) และเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ