ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

เกนเฟิสต์ ซิมเพิล


​​เกนเฟิสต์ ซิมเพิล

จุดเด่นบริการ

 • เริ่มง่าย ได้ชัวร์ เบี้ยเริ่มต้นเดือนละ 500 บาท*
 • รับความคุ้มครองชีวิต สูงสุด 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • การันตีผลตอบแทน ผลตอบแทนแน่นอนตลอดสัญญาประกันภัย กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญารับ 186% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

*อายุ 20-50 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท เฉพาะการสมัครผ่านช่องทางเว็บไซต์กรุงเทพประกันชีวิต และเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ

สมัครบริการ

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิตทุกกรณี (ยกเว้นอุบัติเหตุ) ระหว่างสัญญา

รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

2. กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างสัญญา

รับ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา รับผลประโยชน์เงินคืนรวม 186% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 14 รับเงินคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับเงินคืน 172%* ในวันครบกำหนดสัญญา

*เงินครบกำหนดสัญญา 152% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมกับเงินคืนพิเศษ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไข

 • อายุที่รับประกันภัย:
  • 20 - 70 ปี กรณีสมัครผ่านเว็บไซต์กรุงเทพประกันชีวิต และเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ
  • แรกเกิด - 70 ปี กรณีสมัครที่สาขาธนาคารกรุงเทพ
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: 15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 15 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ:
  • 50,000 บาท กรณีสมัครผ่านเว็บไซต์กรุงเทพประกันชีวิต และเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ
  • 150,000 บาท กรณีสมัครที่สาขาธนาคารกรุงเทพ
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด: 2,000,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี หรือรายเดือน (ไม่ชาร์จเพิ่ม)

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สำหรับเพศชายและเพศหญิง

อายุ (ปี) อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท)
แรกเกิด - 50 120
51-60 121
61-70 123

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยรายเดือน = เบี้ยประกันภัยรายปี ÷ 12
 • การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือน 1 วันขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี
 • กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือนในครั้งแรก และต้องสมัครบริการเพื่อชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไป ผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Bualuang Direct Debit) หรือบริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส)

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 35 ปี เพศชาย จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

หน่วย : บาท

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกันภัยต่อปี(บาท) ผลประโยชน์
กรณีมีชีวิต (บาท)
ความคุ้มครองชีวิต (บาท)
เสียชีวิตทุกกรณี (ยกเว้นอุบัติเหตุ)* เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
1 18,000 - 300,000 450,000
2 18,000 3,000 300,000 450,000
3 18,000 - 300,000 450,000
4 18,000 3,000 300,000 450,000
5 18,000 - 300,000 450,000
6 18,000 3,000 300,000 450,000
7 18,000 - 300,000 450,000
8 18,000 3,000 300,000 450,000
9 18,000 - 300,000 450,000
10 18,000 3,000 300,000 450,000
11 18,000 - 300,000 450,000
12 18,000 3,000 300,000 450,000
13 18,000 - 300,000 450,000
14 18,000 3,000 300,000 450,000
15 18,000 - 300,000 450,000
ค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมด 270,000 บาท  
เงินคืนรายปีทั้งหมด 14%** 21,000 บาท  
เงินครบกำหนดสัญญา + เงินคืนพิเศษ 172%** 258,000 บาท  
ผลประโยชน์รวม 186%** 279,000 บาท  

หมายเหตุ

*รับผลประโยชน์ตามปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต หรือหรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
**% หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สมัครบริการ

สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรุงเทพประกันชีวิต และเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ หรือสมัครที่สาขาธนาคาร เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

สมัครบริการ

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกนเฟิสต์ ซิมเพิล (Gain 1st Simple) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์ 186 (Gain 1st 186) และสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เอดีบี (BLA ADB)
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com