รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​
คณะกรรมการลงทุน
 1. ดร.ศิริ การเจริญดี

  ประธานกรรมการลงทุน

 2. คุณสาวิตรี รมยะรูป

  กรรมการลงทุน

 3. คุณโชน โสภณพนิช

  กรรมการลงทุน

 4. คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

  กรรมการลงทุน

 5. คุณชลลดา โสภณพนิช

  กรรมการลงทุน


ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน

 1. กำหนดนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมที่เกิดจากการลงทุน
 2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน
 3. ติดตามผลการลงทุน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
 4. กำกับดูแลการลงทุนของบริษัท ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน
 5. กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 6. รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
 7. กำกับดูแลการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ