รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

     บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนรากฐานที่มั่นคงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นธรรม โปร่งใส และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถสร้างความมั่นคงให้ครอบครัว ตามกรอบการบริหารจัดการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามมาตรฐานสากล โดยมีนโยบายการดําเนินงาน ดังนี้

  1. เคารพการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวปฏิบัติในระดับสากล
  2. คำนึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการดำเนินงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
  3. ให้ความสำคัญในการลดผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า ไปพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจ โดยครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม
  4. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
  6. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้าน ด้วยความมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความสุขสงบทางใจ และสร้างความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนทุกกลุ่ม
  7. เปิดเผยนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใส ตามแนวทางมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

     ทั้งนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนที่บริษัทกำหนด

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ