รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​

นโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)

บทนำ

     บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายนี้ขึ้น

 

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้บุคลากรทุกระดับเกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่ที่มีต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทและหน่วยงานกำกับภายนอกที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย และสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) ที่อาจเกิดขึ้นได้

 

ขอบเขต

     บุคลากรของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ต้องศึกษา ทำความเข้าใจนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ฉบับนี้ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 

คำนิยาม

 

กฎเกณฑ์

     หมายถึง กฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติ และมาตรฐานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎเกณฑ์ของ สำนักงาน คปภ. สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน สคส. สำนักงาน ปปง. ตลอดจนกฎหมายการจ้างงานและกฎหมายภาษีอากร เป็นต้น ทั้งนี้ กฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติ และมาตรฐานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีที่มาได้จากหลายแหล่ง ได้แก่ กฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติ และมาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล หรือแนวทางปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติที่กำหนดโดยสมาคมธุรกิจ หรือข้อพึงปฏิบัติ ภายในบริษัทสำหรับบุคลากรของบริษัท ซึ่งกฎระเบียบเหล่านี้อาจเป็นวิถีทางสังคมหรือค่านิยมของสังคม ในการปฏิบัติอย่างยุติธรรม นอกเหนือไปจากกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)

     หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิดจาก การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงิน ชื่อเสียงของบริษัท หรือการถูกกำหนดโทษ หรือการเข้าแทรกแซงกิจการโดยหน่วยงานกำกับดูแล

 

หลักปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)

  • ส่งเสริมวัฒนธรรมของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้วยการแสดงออกซึ่งความมุ่งมั่นในมาตรฐานจริยธรรมระดับสูง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กฎและนโยบายที่บังคับใช้
  • ส่งเสริมการสื่อสารที่โปร่งใส ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และรายงานเหตการณ์การละเมิดการปฏิบัติตามข้อกำหนด วิเคราะห์สาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
  • จัดให้มีมาตรการติดตามการดำเนินงานและการรายงาน เพื่อระบุกรณีของการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือความบกพร่องของระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเพื่อป้องกันบริษัทและบุคลากรของบริษัทจากการละเมิดโดยเจตนาหรือไม่เจตนา และการลงโทษหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
  • จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

 

การทบทวนนโยบาย

     บริษัททบทวนนโยบายอย่ำงสม่ำเสมอหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ