บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส

  • เลือกระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ 3 ระยะ
    - ระยะเวลาเอาประกันภัยและชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี (ช่วงอายุรับประกันภัย 20-65 ปี
    - ระยะเวลาเอาประกันภัยและชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (ช่วงอายุรับประกันภัย 20-60 ปี
    - ระยะเวลาเอาประกันภัยและชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ช่วงอายุรับประกันภัย 20-55 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำของสัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ คุ้มครองสูง 2 คือ 1,000,000 บาท
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ คุ้มครองทุพพลภาพ 2 ต้องเป็น 3 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาประกันขีวิต แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท
  • หากเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะยกเว้นการชำระเบี้ยของสัญญาประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (เฉพาะภัยมาตราฐานและผู้เอาประกันภัยมีอายุไม่เกิน 60 ปี)
บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส
บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ