รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​

แนวปฎิบัติเกี่ยวกับพันธมิตรและคู่ค้า

     บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อสภาพคล่องและการบริหารจัดการวงจรเงินสด โดยบริษัทมีการกำหนดระยะเวลา Credit Term เฉลี่ยภายใน 30 วัน อย่างไรก็ตามระยะเวลาตามเงื่อนไขในการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับประเภทของคู่ค้าของบริษัท และการพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจร่วมกัน คุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ ทั้งนี้ บริษัทได้ตกลงร่วมกับคู่ค้าแต่ละรายเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.”) และนโยบายมาตรฐานที่กำหนด และยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมแก่คู่ค้าทุกราย (Fair Dealing) โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

  1. พิจารณาพันธมิตร คู่ค้าที่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรรม มีความเชี่ยวชาญ ผ่านเกณฑ์การประเมินและคัดเลือก เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อความคาดหวัง และสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ค้า เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายให้กับลูกค้า
  2. ร่วมพัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และสร้างช่องทางรับบริการที่ครอบคลุมและสะดวก รวดเร็ว โดยการรับฟังความคิดเห็นจากพันธมิตรและคู่ค้าทุกกลุ่ม เพื่อสนุบสนุนการดำเนินงานของคู่ค้า และสร้างความเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน
  3. จัดทำสัญญาที่ระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างบริษัทและคู่ค้า ระยะเวลาดำเนินการ จำนวนค่าตอบแทน และระยะเวลาในการชำระค่าตอบแทนจ่ายชำระตามงวดหรือตามเครดิตเทอม ซึ่งโดยเฉลี่ย 30 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ เอกสารครบถ้วนและผ่านการอนุมัติตามอำนาจของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา โดยยึดหลักความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ ตรงเวลา หากมีกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีการชี้แจงต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสื่อสารกับคู่ค้าโดยตรง

ระยะเวลาเฉลี่ยของการชำระเงินให้กับพันธมิตรและคู่ค้า

ประเภท ระยะเวลาเฉลี่ย
งานประกันภัยต่อ ระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 30 วันหลังยืนยันยอดกับบริษัทประกันภัยต่อ (กรณีที่ต้องมีการจ่ายชำระ)
งานค่าตอบแทน ระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 15 วันหลังนำส่งข้อมูลออกกรมธรรม์ปีแรกและวันที่ออกใบเสร็จรับเบี้ยประกันภัย
งานจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 15 วันหลังใบรับสินค้า
งานค่าใช้จ่ายตามสัญญา ระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 15 วันหลังได้รับใบแจ้งหนี้
งาน Fax claim ระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 15 วันหลังได้รับใบแจ้งหนี้

          กรณีที่ไม่สามารถชำระเงินได้ตามแนวปฎิบัติเกี่ยวกับพันธมิตรและคู่ค้า (ซึ่งไม่เกิดขึ้นบ่อย) เนื่องจากเอกสารประกอบรายการยังไม่สมบูรณ์จะมีการชี้แจงต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อติดตาม และชื้แจงสาเหตุสื่อสารกับคู่ค้าโดยตรง

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ