รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

แนวปฎิบัติเกี่ยวกับพันธมิตรและคู่ค้า

     บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อสภาพคล่องและการบริหารจัดการวงจรเงินสด โดยบริษัทมีการกำหนดระยะเวลา Credit Term เฉลี่ยภายใน 15 วัน อย่างไรก็ตามระยะเวลาตามเงื่อนไขในการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับประเภทของคู่ค้าของบริษัท และการพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจร่วมกัน คุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ ทั้งนี้ บริษัทได้ตกลงร่วมกับคู่ค้าแต่ละรายเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.”) และนโยบายมาตรฐานที่กำหนด และยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมแก่คู่ค้าทุกราย (Fair Dealing) โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

  1. พิจารณาพันธมิตร คู่ค้าที่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรรม มีความเชี่ยวชาญ ผ่านเกณฑ์การประเมินและคัดเลือก เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อความคาดหวัง และสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ค้า เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายให้กับลูกค้า
  2. ร่วมพัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และสร้างช่องทางรับบริการที่ครอบคลุมและสะดวก รวดเร็ว โดยการรับฟังความคิดเห็นจากพันธมิตรและคู่ค้าทุกกลุ่ม เพื่อสนุบสนุนการดำเนินงานของคู่ค้า และสร้างความเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน
  3. จัดทำสัญญาที่ระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างบริษัทและคู่ค้า ระยะเวลาดำเนินการ จำนวนค่าตอบแทน และระยะเวลาในการชำระค่าตอบแทนจ่ายชำระตามงวดหรือตามเครดิตเทอม ซึ่งโดยเฉลี่ย 15 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าหรือบริการและเอกสารครบถ้วน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา โดยยึดหลักความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ ตรงเวลา หากมีกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีการชี้แจงต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด เพื่อสื่อสารกับคู่ค้าโดยตรง
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ