บีแอลเอ ซีเนียร์ สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

​​ใช้ชีวิตอย่างสุขใจ ไร้กังวลด้วยหลักประกันที่มั่นคงเพื่อคนข้างหลัง

 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 3,799 บาท*
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยและจากอุบัติเหตุ
 • รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 800,000 บาท** กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ
 • อยู่ครบตามสัญญา รับเงินคืนสูงสุด 400,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

* คำนวณจากเพศหญิง อายุ 50 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
** คำนวณจากจำนวนเงินเอาประกันภัย 400,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป

 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 50 - 75 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 90 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มตั้งแต่ 100,000 - 400,000 บาท
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
1. กรณีเสียชีวิต  
1.1 ปีกรรมธรรม์ที่ 1-2
 • เนื่องจากเจ็บป่วย
รับเบี้ยประกันที่ชำระแล้ว พร้อมเงินเพิ่ม 5% ของเบี้ยประกันภัยดังกล่าว
 • เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป
รับเบี้ยประกันที่ชำระแล้ว พร้อมเงินเพิ่ม 5% ของเบี้ยประกันภัยดังกล่าว และรับเพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
 • เนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ*
รับเบี้ยประกันที่ชำระแล้ว พร้อมเงินเพิ่ม 5% ของเบี้ยประกันภัยดังกล่าว และรับเพิ่มอีก 200% ของจำนวนเงินเอาประกัน
1.2 ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป
 • เนื่องจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุทั่วไป
รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ*
รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีอยู่ครบสัญญา รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


หมายเหตุ

 • อุบัติเหตุสาธารณะ หมายถึง อุบัติเหตุที่เกิดจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
  กรณีที่ 1 ถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่ยานพาหนะ หรือลิฟต์ทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ดังนี้
  1) ในยานพาหนะสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล ซึ่งผู้กระทำการขนส่งสาธารณะเป็นผู้รับจ้างทำการขนส่ง บนเส้นทางขนส่งทางบกที่ได้กำหนดไว้
  2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในลิฟต์ (ยกเว้นลิฟต์ที่ใช้ในเหมืองแร่หรือสถานที่ก่อสร้าง) หรือ
  กรณีที่ 2 การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเกิดขึ้นเนื่องจากไฟไหม้โรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะอื่นใดซึ่งผู้เอาประกันภัยอยู่ ณ สถานที่นั้นในขณะที่เริ่มไฟไหม้
 • แบบประกันที่ระบุในกรมธรรม์ คือ บีแอลเอเพื่อผู้สูงอายุ
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ