ทุนการศึกษา


​​​​
สังคม BLA

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 [ BLA Scholarship 2024 ]

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปี 2567 แก่พนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

​​

เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 26 กรกฎาคม 2567
ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567
BLA Scholarship 2024 จำนวน 2 ทุน

 

 

สมัครออนไลน์

​​

1) ประเภทและจำนวนทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายในประเทศ และต่างประเทศ จำนวน 2 ทุน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มีข้อผูกพันต้องกลับมาปฏิบัติงานให้แก่บริษัท

2) สาขาวิชาและสถาบันการศึกษาที่พิจารณาให้ทุนการศึกษา

สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

กลุ่มสาขาวิชาที่ 1 : Data Management & Analytic / Digital & Technology

กลุ่มสาขาวิชาที่ 2 : MBA / Accounting and Finance / Economics and Econometrics / Digital Marketing / Business Innovation / ESG (Sustainability)

กลุ่มสาขาวิชาที่ 3 : Actuarial Science / Applied Mathematics / Statistics / Mathematics

สถาบันการศึกษา จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 50 ปีล่าสุด หรือได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 50 ปีล่าสุดในสาขาวิชา (By Subject) ที่ประสงค์จะศึกษา ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล เช่น Times Higher Education World University Rankings หรือ QS World University Rankings เป็นต้น ทั้งนี้ การพิจารณาให้ทุนการศึกษาสำหรับสาขาวิชาและ/หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท

3) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษา

 1. อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 2. กรณีผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเป็นพนักงานของบริษัท ต้องมีอายุงานในบริษัทไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของบริษัท
 3. สัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาที่กำหนดตามเอกสารแนบท้าย 1 หรือสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาที่บริษัทใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้ทุนการศึกษา
 5. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง (ผลการทดสอบต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี) ดังต่อไปนี้
         TOEFL (Internet – based) ไม่ต่ำกว่า 80
    IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
    CU–TEP ไม่ต่ำกว่า 75
    TU–GET ไม่ต่ำกว่า 550
 6. เป็นผู้มีศีลธรรม และความประพฤติดี
 7. ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
 8. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนใดๆ ของบริษัท หรือองค์กรอื่น ไม่ว่าทุนดังกล่าวจะมีข้อผูกพันให้ต้องชดใช้หรือไม่ก็ตาม

4) สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษา

 1. ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนการศึกษาเป็นบุคคลภายนอก จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท
 2. สิทธิประโยชน์ด้านการศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามจริงที่สถาบันการศึกษากำหนด
 3. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสิทธิประโยชน์ด้านค่าตอบแทน และสวัสดิการในระหว่างรับทุนการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

5) ข้อกำหนดความผูกพันและเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

 1. กรณีที่ผู้ได้รับทุนการศึกษาเป็นบุคคลภายนอก ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องทำสัญญาจ้างงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำตามเงื่อนไขของบริษัท
 2. ผู้ได้รับทุนการศึกษา จะต้องทำสัญญารับทุนการศึกษา รวมถึงสัญญาค้ำประกันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 3. ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาที่ได้รับการเห็นชอบจากบริษัท ภายใน 1 ปี หลังประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ได้รับทุนการศึกษาสละสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษา
 4. ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการศึกษาให้บริษัททราบทุกภาคการศึกษา
 5. ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาและสถาบันการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร โดยไม่เปลี่ยนแปลงสาขาวิชา และ/หรือสถาบันการศึกษา เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท
 6. กรณีได้รับทุนการศึกษา ภายในประเทศ ภาคปกติ หากผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่ได้เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อน ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 7. ภายหลังสำเร็จการศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษามีข้อผูกพันต้องกลับมาปฏิบัติงานในบริษัท โดยบรรจุเป็นพนักงานประจำในตำแหน่งหน้าที่ อัตราเงินเดือน และข้อตกลงการจ้างงานตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยมีระยะเวลาดังต่อไปนี้
   
     ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายในประเทศ    ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ต่างประเทศ
  2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา 3 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา แต่ต้องไม่น้อยกว่า 4 ปี

 8. ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องไม่มีข้อผูกพันในการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร หรือสถาบันอื่นระหว่างการศึกษา และ/หรือภายหลังสำเร็จการศึกษา
 9. ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่เหมาะสมตลอดระยะเวลาการรับทุนการศึกษาและตลอดระยะเวลาการใช้ปฏิบัติงานให้บริษัท
 10. บริษัทจะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนการศึกษาและเรียกคืนทุนการศึกษาและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ได้รับทุนการศึกษาได้รับ หากบริษัทพบว่าผู้ได้รับทุนการศึกษาเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
  • คุณสมบัติไม่ตรงตามที่บริษัทกำหนด
  • แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ตนได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท
  • เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่เหมาะสม
  • ผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดความผูกพันและเงื่อนไขการรับทุน ข้อใดหรือหลายข้อรวมกัน หรือไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สำเร็จการศึกษาในสาขาและ/หรือสถาบันการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท หรือไม่กลับมาปฏิบัติงานในบริษัท หรือปฏิบัติงานให้บริษัทไม่ครบตามกำหนดสัญญาด้วยประการใดๆ

กรณีบริษัทใช้สิทธิ์ในการเพิกถอนการให้ทุนการศึกษาและเรียกคืนทุนการศึกษาและสิทธิประโยชน์ ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องจ่ายเงินค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปทั้งหมด พร้อมทั้งชดใช้เงินในจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วทั้งหมด สำหรับการรับทุนการศึกษา ภายในประเทศ หรือชดใช้เงินในจำนวน 3 เท่าของจำนวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วทั้งหมด สำหรับการรับทุนการศึกษา ต่างประเทศ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทแจ้งการเพิกถอนการให้ทุนการศึกษาและเรียกคืนทุนการศึกษาและสิทธิประโยชน์ หากผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่สามารถชำระคืนให้บริษัทได้เต็มจำนวน บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกดอกเบี้ยในอัตราตามที่กฎหมายกำหนดอีกส่วนหนึ่งด้วย

6) การสมัครขอรับทุนการศึกษาและการพิจารณาคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1

ประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา สามารถเข้าศึกษารายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ https://www.bangkoklife.com หัวข้อ ร่วมงานกับเรา > ทุนการศึกษา หรือสามารถ Scan QR Code ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

ขั้นตอนที่ 2

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ พร้อมรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารต่างๆ ให้กับบริษัทภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับการแจ้งผลการคัดเลือก

 1. ใบสมัคร “โครงการทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567”
 2. รูปถ่าย (ภาพสี) หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาตำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript) และสำเนาปริญญาบัตร
 5. สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์หทาร (สำหรับผู้สมัครชาย)
 6. สำเนาหลักฐานแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
 7. หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษา หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาที่กำหนดตามเอกสารแนบท้าย 1 หรือสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาที่บริษัทใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้ทุนฯ (ถ้ามี)
 8. หนังสือรับรอง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกใน “โครงการทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567” ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด (กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก)
 9. หนังสือแสดงความจำนงสนับสนุนเข้ารับการคัดเลือกใน “โครงการทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567” ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด (กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานของบริษัท)

กรณีบริษัทตรวจสอบพบว่า เอกสารต่างๆ ที่ที่ผู้สมัครนำส่งให้กับบริษัทไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติและไม่รับพิจารณาการขอรับทุนการศึกษาในทุกกรณี

ขั้นตอนที่ 3

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 ต้องเข้าสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วย แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test) และแบบทดสอบเชาว์ปัญญา (Intelligence Quotient : IQ Test) ภายในกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนด

ขั้นตอนที่ 4

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 3 ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสัมภาษณ์ที่บริษัทแต่งตั้งในวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ที่บริษัทกำหนด

7) การประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา

บริษัทจะทำการประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ทาง https://www.bangkoklife.com/th หัวข้อ ร่วมงานกับเรา > ทุนการศึกษา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท และให้ถือเป็นที่สุด

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ